Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Teminė rodyklė

A

Abortas 470

Abraomas 8, 26, 38, 79, 360, 536

Adomas 7, 75, 76, 100, 106

Adventas 102

plg. Kristaus grįžimas

Agnosticizmas 445

Aistra, aistros 370–371, 378

Aliejus 237, 246, 318

plg. Krizma, Sakramentai

Altorius 246, 275, 288

Amen 217, 598

Anafora 277

Analogija 19

Angelas, angelai 59, 60, 61, 74, 81, 94, 97, 209, 234, 446

Angelo apreiškimas Marijai 79, 81, 94–97

Apaštalas, apaštalai 12, 15, 83, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 248, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 322, 326, 332, 421, 542, 548

Apaštalavimas 188

Apaštališkoji įpėdinystė 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332

Apaštališkumas 174

plg. Bažnyčios apaštališkumas

Apaštalų kolegija 109, 162

Apaštalų simbolis 35

Apaštalų Tradicija 12–14

Apeigos 256, 267

plg. Tradicija, Liturgija

Apipjaustymas 103

Apvaizda 55–58

plg. Dievas

Asmuo 66, 257, 358, 372, 373, 401–404, 487–488

plg. Žmogus, Visuomenė

Ateizmas 445

Atgaila ir Sutaikinimas, sakramentas 200, 224, 250, 291, 296–312, 432

Atgaila/gailestis 300, 303

Atgailaujančiojo veiksmai 302, 303

Atgailos išraiška 301

Atjauta 314

Atlaidai 312

Atleidimas 50, 201, 230, 296, 304, 310, 319, 594, 595

– nuodėmių 200–201, 263

– bausmės 263, 310

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Atlygis 208, 214

Atminimas 120, 271, 275, 280

Atnašavimas 277

Atpirkimas 8, 65, 219, 220

Atsakomybė 364, 399

Atsilyginimas 302, 303

Atsimainymas 83, 110

Atsivertimas, atsiversti 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427

Auka 443

– Kristaus 119, 120, 122, 130, 273, 280, 429

– Kryžiaus 122, 271, 280, 324

– Eucharistijos 271, 275, 280, 281, 356

– tikinčiųjų 189, 235, 429

Auklėjimas, auklėti 338, 346, 349, 374, 460, 565

plg. Vaikai, Tėvai, Santuoka

Aukso taisyklė 375

B

Baimė 364, 370

Balandis 139

Bausmė 263, 310, 312, 468–469

Bažnyčia 1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 48, 61,109, 133, 137, 143, 144, 145, 147–152, 153–160, 161–193, 195, 196–197, 200–201, 209, 217, 218–221, 223–226, 230, 231, 233, 235, 242–243, 244, 248–249, 255, 259, 260, 262, 265, 268, 271, 274, 276, 278, 281, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 299, 306, 310, 311, 312, 315, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 330, 333, 336, 340, 341, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 366, 429–433, 438, 444, 548–549

plg. Dievo tauta

Bažnyčios įsakymai 431, 432

plg. Įsakymai

Bažnyčios katalikiškumas/visuotinumas 166–168

Bažnyčios socialinė doktrina 503, 509–520

Bažnyčios šventumas 165

Bažnyčios tėvai 243

Bažnyčios valdymas 187

Bažnyčios vienybė 161–163

Bažnytinė tarnyba/pareigos 181, 328, 331

– valdymo 326

– mokymo 326

– šventinimo 326

Bažnytinių bendruomenių nariai 293

Bedievystė 445

Bėgimas į Egiptą, grįžimas iš Egipto 103

Bendradarbiavimas Šventimų sakramentu 328

Bendrystė

– Bažnyčios 250, 321

– krikščionių tarpusavio 263

– eucharistinė/Komunija 277, 290–293, 305, 349

Biblija 84, 148, 243

plg. Šventasis Raštas

Blogis 57–58, 108, 359, 363, 372, 375, 376, 416

plg. Gėris

Būsimoji garbė 294

C

Celibatas 334, 342

Charizma, charizmos 159, 160, 194, 424

plg. Šventoji Dvasia

D

Dalyvavimas visuomenės gyvenime 405–410, 463–464

Dangus 209

Darbai 208, 211

Darbas 104, 186, 189, 281, 410, 414, 432, 503, 508, 512–517

Darna 72, 459

Daugdievystė 445

Daugpatystė 347

Dekalogas 436–441

plg. Įsakymas/Dešimt įsakymų

Dėkojimas 221, 555

Demonai 74, 108

Diakonas, diakonai 179, 260, 327, 330

Diakonatas 325, 334

Dievas 1, 2, 3, 6, 18, 25–30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66–67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435–436, 437, 442–446, 534–535, 586

– Vienintelis/Vienatinis 37, 43, 113, 116, 412

plg. Švč. Trejybė

Dievas Tėvas 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, 582–585

Dieviškasis Apreiškimas 4, 6–9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, 535–547

Dieviškasis teisingumas 75, 307

Dieviškasis Žodis 9, 46, 86, 89, 137, 202

plg. Kristus

Dieviškieji Asmenys 47, 48–49, 52

plg. Švč. Trejybė

Dievo gailestingumas 307, 339, 391

Dievo garbė 53

Dievo gerumas 1, 6, 53, 62, 213, 416, 592

plg. Dievas

Dievo karalystė 107–108, 109, 111, 134, 154, 188, 258, 314, 590

Dievo Motina 88, 95, 196, 234

plg. Marija, Švč. Mergelė

Dievo planas/sumanymas 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456

Dievo regėjimas 125, 362, 533

Dievo Sūnus 1, 42, 83, 85, 90, 91, 121, 122, 137

plg. Kristus, Jėzus Kristus, Žodis

Dievo tauta 148, 153, 154, 155, 177–178, 179, 184, 244, 274, 323

plg. Bažnyčia

Dievo vaikai 147, 154, 258, 357

Dievo valia 591

Dievo žodis 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593

plg. Šventasis Raštas, Katechezė

Dirbtinis apvaisinimas 499

Dorybė, dorybės 159, 371, 377

– dieviškosios 263, 384, 385, 558

– žmogiškosios, arba pagrindinės 378, 379

Dovana, dovanos 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441

plg. Dievas, Šventoji Dvasia

Dovydas 8

Drovumas 530

Duona (kvietinė) 237, 273, 277, 279, 283, 284, 592–593

– nerauginta 276

Duonos laužymas 273, 275, 284

Dvasinė Marijos motinystė 100

Džiaugsmas 370

E

Egzorcizmas 352

Ekskomunika 308

Elijas 110, 539

Epifanija 103

Eucharistija 120, 186, 188, 194, 211, 220, 222, 224, 243, 245, 250, 251, 254, 271–294, 320, 328, 354, 432, 453, 567

– pavadinimai 275

Eucharistijos malda 277, 283

Eucharistijos šventimas 275, 277–278

plg. Mišios, Eucharistija

Eucharistiniai pavidalai 283, 284, 285

Eutanazija 470

Evangelija, evangelijos 22, 261, 328, 359, 419, 579

plg. Geroji Naujiena, Naujasis Testamentas, Šventasis Raštas

Evangeliniai palaiminimai 359–361

Evangelizacija, evangelizuoti 80, 172, 190

F

Fizinė sveikata 319

Formulė, formulės

– sakramentinės 260, 267

– tikėjimo 31

plg. Simbolis

G

Galutinis tikslas 360

Garbinti, garbinimas 61, 62, 136, 198, 221, 245, 286, 443, 526, 550, 552, 584

plg. Kultas

Gavėnia 106, 301

Geismingumas 77, 297, 527

Gėris/gėrybės 58, 359, 363, 375, 416

– bendrasis gėris 365, 373, 407–410

Geroji Naujiena 79, 80

plg. Evangelija, Naujasis Testamentas

Giedojimas 239

Gimstamumo kontrolė 496–498

Gimtoji nuodėmė 75, 76–78, 96, 258, 263

Gydymas, išgydymas 313

Gydymo sakramentai 250, 295–320

Gyvenimo kelionė 294

Gyvybė/gyvenimas

– žmogaus gyvybė 466–467

– naujasis gyvenimas 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359

– krikščionio moralės gyvenimas 429, 433

– pašvęstasis gyvenimas 192,193

– amžinasis gyvenimas 207, 232, 271, 294, 320

Gyvūnai 507

Godumas/geidimas 531

plg. Geismingumas

Gundymas, gundyti 74, 75, 596

– Jėzaus gundymai 106

H

Hierarchija 179, 180

I, Į

Ieva 7, 75

Įkrikščioninimas 250, 251–294, 295

Įkvėptumas, įkvėpti 18, 140

Inseminacija 499

Įsakymas, įsakymai (Dešimt įsakymų) 418, 442–533

plg. Dekalogas

Įsikūnijęs Žodis 91

Įsikūnijimas 45, 50, 85–95, 101, 131, 242

Įstatymas 8, 154, 349, 406, 410

– dieviškasis 373, 400, 420

– senasis Izraelio 8, 79, 113, 114, 340, 418–419, 435, 436

– naujasis Evangelijos 420, 421, 434

– prigimtinis 416, 430

– moralės, moralinis 415–418

Istorija 128

– išganymo 51

Įsūnystė, įsūnyti 50, 79, 131, 230, 268

Išganymas 68, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366

Išmalda 211, 301

Išmintis 389

Išpažinimas

– Tikėjimo išpažinimas 33, 36–37, 168, 259

– evangelinių patarimų išpažinimas/laikymasis 178, 192

Išpažintis 246, 296, 303, 304, 305, 306, 311, 316, 432

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Išrišimas, išrišti 302, 308, 311, 349

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Išskaistinimas 165, 195, 208–211, 314, 355

Ištuoka 347, 349

Įšventinimas

– į vyskupus 326

– į kunigus 328

– į diakonus 330

Įtraukimas į Kristų ir Bažnyčią/priklausymas Bažnyčiai 263, 291

Izraelis 8, 37, 42, 45, 82, 103, 106, 113, 114, 116, 149, 253, 340, 436, 450

Įžadas 443

Y

Yda, ydos 117, 371, 398

J

Jėzaus Širdis 93

Jėzaus vaikystė 103

Jėzus Kristus 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 81–84, 85–95, 98–100, 101–111, 112–124, 125–131, 132–135, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, 156–158, 171–172, 173, 175, 179, 189–191, 204, 206, 224, 255, 262, 263, 265, 338, 340, 341, 342, 352, 360, 434–435, 450, 541–544, 578, 580, 582

plg. Kristus, Dievo Sūnus, Mesijas

JHVH 38

Jonas Krikštytojas 102, 105, 141, 254

Juozapas, šv. 104

K

Kalėdos 103

Kančia 56, 72, 77, 281, 314

– Kristaus 112–124, 314, 319, 392, 543

plg. Jėzus Kristus

Kankiniai 234, 262

Kapas 124

Karas 483–486

Katechezė 80, 190

Katechumenas 262

Katechumenatas 259

Katedra 246

Klusnumas 178, 459, 464–465

– tikėjimo 25, 26

Konsekracija 277, 331

plg. Transsubstanciacija

Konsekracijos malda 331

Konsekruota Ostija 286

Kraujas 120, 254, 282, 283

plg. Eucharistija ir Transsubstanciacija

Krikščionis, krikščionys 82, 163, 168

– krikščionys nekatalikai 292, 345

Krikščionių vienybė 164

Krikštas 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, 252–264, 292, 297, 352, 354, 422

– Jėzaus 105, 139, 254

– Jono Krikštytojo 105

Krikštykla 246

Krikšto malonė 259

plg. Sakramentas, sakramentai

Krikšto tėvas/motina 259

Kristaus buvimas Eucharistijoje 274, 282, 285

Kristaus grįžimas 103, 129, 133, 212, 214, 242, 271

plg. Adventas

Kristaus kapas 124, 127

Kristaus mokiniai 128, 129

Kristaus prisikėlimas 50, 57, 58, 109, 110, 112, 126–131, 149, 204, 252, 271, 354, 452

Kristaus sekimas 123, 434

Kristaus žengimas į dangų 132

Kristus 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, 97–101, 109, 117–122, 131, 1423, 149, 156, 157, 158, 181, 189, 206, 207, 218–225, 227, 229–230, 231–232, 233, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 246, 262, 267, 271–274, 276, 280, 281, 282, 283–285, 287, 292, 295, 297, 298, 299, 302, 306, 307, 312, 315, 319, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 335, 336, 357, 359, 362, 366, 420, 421, 422, 426, 428, 456, 491, 560

plg. Mesijas

Krizma 246, 267, 270

plg. Sutvirtinimas

Kryžiaus kelias 353

Kryžiaus ženklas 351

Kryžius 108, 110, 122, 126, 254, 428

Kultas 12, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 286, 328, 330, 345, 351, 443–446

Kultūra 236, 247, 248, 249

Kūnas

– žmogaus 69, 110, 203–205, 356, 358, 474

– žmogiškasis Kristaus 90, 92, 124, 129, 130

– Kristaus kūnas Eucharistijoje 271, 282, 593

plg. Transsubstanciacija

Kunigas, kunigystė 179, 235, 246, 260, 263, 270, 278, 302, 303, 307, 308, 317, 324, 325, 327, 328, 334, 343, 352

plg. Šventimų sakramentas, Vyskupas

Kunigija 329

Kūno neliečiamybė 477

Kūrėjas 46, 50, 54, 66–72, 202, 416

plg. Dievas

Kūrinija 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337

Kūrinijos palaikymas, išlaikymas 54

Kūrinys, kūriniai 55, 64, 67

L

Laidotuvės 354–356

plg. Mirusieji

Laikas 131, 137, 149, 243, 322

Laikinieji dalykai 188

Laikymasis, laikytis 441

Laiko pilnatvė 1

Laimė 361

Laiminimas, palaiminimas 221, 351, 551

Liaudiškasis pamaldumas 353

Liga 313, 316

Ligonis, ligoniai 286, 314, 315, 471

plg. Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentas 224, 250, 313–319

Liturgija 218–220, 221–223, 233, 234, 558

– dangiškoji 234

Liturginė muzika 239

Liturginiai metai 242

plg. Adventas, Kalėdos, Gavėnia, Velykos, Sekminės

Liturginis laikas 241

Liūdesys 370

Liudijimas, liudyti 190, 193, 268, 522

Liudytojai 343

Lygybė 412, 413

M

Magisteriumas 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559

Malda 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, 534–598

plg. Tėve mūsų, Psalmės, Valandų liturgija

Maldininkų kelionės 353

Malonė 72, 73, 75, 131, 186, 195, 206, 222, 229, 259, 262, 263, 266, 267, 269, 271, 291, 292, 297, 300, 310, 341, 357, 359, 362, 366, 378, 404, 419, 420, 422–425, 429

plg. Dieviškasis gyvenimas

– sakramentinė 230–231, 318, 319, 346, 424

– išliekamoji, pašvenčiamoji, sudievinamoji 423

– veikiančioji 424

Marija, Švč. Mergelė 26, 85, 88, 94, 95, 96–100, 104, 142, 196–199, 234, 240, 294, 429, 546–547, 562–563

plg. Dievo Motina

Marijos ėmimas į dangų 197

Medicina 471

Meilė 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442

– artimui 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, 455–533

– Dievui 401, 418, 420, 435, 436, 442–446

plg. Dievo meilė; Bažnyčios meilė

– santuokinė 344, 347, 495–496

plg. Santuoka

Meilės įsakymas 420

Melaginga priesaika 449

Mergeliškumas 342, 491

Mesijas 8, 78, 82, 111

plg. Kristus

Mirštantieji 478

Mirtis 72, 77, 78, 125, 131, 205–206, 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476

– Kristaus 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354

Mirusieji 312, 479

Mirusiųjų prisikėlimas 131, 202–206, 214, 320, 355

Misija, misijos

– Bažnyčios 144, 150, 173, 193, 201, 250

– Šventosios Dvasios 5, 9, 144

– Kristaus, Dievo Sūnaus 9, 144

– apaštalų 175,176, 322

– popiežiaus 182

– įšventintųjų 181, 321

– sutuoktinių 321

Mišios 275, 432

plg. Eucharistija

Mokslas 29

Moksliniai eksperimentai 475

Moralė, moralinis gyvenimas 185, 429

plg. Moralinis įstatymas

Moralumas 367–369, 370–371, 372

Moteris 71, 337–339, 342, 344, 347, 527–530

Mozė 8, 38, 114, 537

N

Naujasis Testamentas 22, 23, 140, 148, 217

plg. Šventasis Raštas,

Naujoji Sandora

Neapykanta 370

Neišardomumas/išardyti/nutraukti 338, 346, 347, 495

plg. Santuoka

Neištikimybė 339

Neklystamumas 185

Neturtas 178, 532

Nežinojimas 364, 376

Nojus 7

Norma 375

Nuodėmė 1, 57, 73–76, 97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191, 200–201, 206, 213, 263, 281, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 303, 304–306, 308, 309, 313, 314, 338, 347, 363, 366, 391–397, 492

Nuodėmės struktūros 400

Nuolankumas/nuolankiai 28, 107, 553, 573, 574, 582

Nuopelnai 426–427

Nuopuolis 73–78

plg. Gimtoji nuodėmė

Nusidėjėlis 107, 117, 118, 165, 299

Nuteisinimas 131, 263, 422

O

Organų transplantavimas 476

P

Paaukojimas šventykloje 103

Pagalba, padėti, 211

Pagonys 102

Palaima 208, 210, 363, 415

Panašumas 358

Panašumas į Kristų per Šventimus 335

Papiktinimas 473

Parakletas 138

plg. Šventoji Dvasia

Pareiga, įpareigojimas, privalomumas 289, 290, 305, 342, 439, 440

Paruzija 134

plg. Laikų pilnatvė, Kristaus grįžimas

Pasauliečiai 178, 188

Pasaulis 3, 50, 52, 54, 62, 134, 481–482

Pasiryžimas 300

Pasitikėjimas 300

Paskutinė vakarienė 120, 272, 273, 276, 577

Pasmerkimas

– Kristaus 113

– nusidėjėlio 214

Pasninkas 291, 301, 432

Pastoracija/ganytojo pareigos 327, 328, 330

Pašaukimas 188, 535

Pašventinimas 75, 165, 188, 190, 231, 264, 274, 453

Patepimas 139, 266, 267, 318

Pavyzdys 186

Pažadas 360, 443

Pažinimas

– dieviškasis Kristaus 90

– žmogaus, žmogiškasis 3, 4

Pergalė 314

Petras, šv. 81, 109, 127, 162, 187

Piktasis 74, 258, 352, 597

Piktžodžiavimas 116, 447

Politeizmas,

plg. Daugdievystė

Popiežius 180, 182–185, 326

plg. Romos vyskupas

Pradėjimas, prasidėjimas

– Jėzaus pradėjimas 94, 98

– Marijos prasidėjimas 96

Pragarai 125

Pragaras 74, 125, 212, 213

Prakeikimas 135, 208, 212, 214

Pranašas, pranašai 8, 102, 140, 265, 313, 340, 539

Prašymo malda 553

Priesaika, prisiekti 448–449

Prietaringumas 445

Prievarta 364

Prigimtis

– žmogiškoji 88, 89

– dieviškoji 48, 88, 89

Privatieji apreiškimai 10

Privatinė nuosavybė 504–506

Procesija 286

Protas 3, 4, 358

Protingumas 379, 380

Psalmės 243, 540

R

Rankų, rankos uždėjimas 139, 237, 265, 267

Raštų kanonas 20

Religija, religijos 169, 170

Relikvijų gerbimas 353

Rezervavimas Apaštalų Sostui 308

Rytų Bažnyčių nariai 293

Romos popiežius 185

plg. Popiežius

Romos vyskupas 16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187

plg. Romos popiežius, Popiežius

Rožinis 198, 353, 563, 567

S

Sakykla 246

Sakramentalijos 351

Sakramentas, sakramentai 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, 224–232, 248, 249, 250–350, 354, 357

Sakramentinė žymė/antspaudas 227, 263, 268, 328, 335

Sakramentiniai ženklai 236, 237, 254

Sakramentų teikimas 225, 260, 270, 278, 293, 307

Sandora 7, 51, 340, 344, 396, 538

– Senoji 8, 51,102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450

plg. Senasis Testamentas

– Naujoji 8, 120, 162, 234, 244, 274, 276, 280, 340, 577

plg. Naujasis Testamentas

Santuoka 502

– dieviškoji institucija 234, 337–340

– sakramentas 321, 341–350

– mišri 345

– esant skirtingam kultui 345

Savižudybė 470

Sąžinė 359, 372–377

– sąžinės sprendimas 376

Sąžinės patikrinimas 303, 304, 374

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Sekmadienis 241, 276, 289, 432, 452–454, 567

Sekminės 142, 144, 149, 255, 265, 267

Senasis Testamentas 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141,142, 148, 313, 340, 446, 538

plg. Šventasis Raštas,

Senoji Sandora

Senatvė 316

Siela

– žmogaus 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, 473

– Kristaus 90, 125, 130, 282

Silpnumas 202

Skaistykla 210, 211

Skaistumas 178, 488–494

Skelbimas 13, 24, 80, 172, 184, 277, 350, 433

plg. Dievo žodžio skelbimas; Evangelizacija

Slėpinys, slėpiniai

– dieviškieji 4, 5, 40, 44–49, 144

plg. Švč. Trejybė

– Jėzaus Kristaus 86, 89, 100, 101, 102, 103, 225

– Velykų 122–125, 126, 218, 222, 223, 233–249

– Bažnyčios 152

– žmogaus 67

– blogio 57

Socialinis teisingumas 404, 411–414, 509–519

Solidarumas 414, 518

Sprendimas, sprendimai 362

Stabmeldystė 445, 446

Stebuklai 108

Suaugęs, suaugusi 259

Subsidiarumas 402, 403

Susirinkimas, susirinkimai 88, 185, 446

Susivaldymas, pagrindinė dorybė 379, 383

Sutaikinimas 200, 296, 310

plg. Atgaila ir Sutaikinimas

Sutaikinimo sakramento paslaptis 309

Sutikimas tuoktis 344, 346

Sutuoktiniai 337, 343, 344, 345, 346

plg. Santuoka, Ištuoka

Sutuoktinių fizinis atsiskyrimas 348

Sutvirtinimas, arba Patepimas krizma 224, 227, 250, 251, 265–270, 292, 354

Svetimavimas 347, 349, 369, 492, 502

Š

Šabas 450–452

Šeima 189, 350, 402, 453, 456–462, 565

plg. Santuoka

Šėtonas 74

plg. Demonas

Šlovinimo malda 556

Šūksnis 111

Švč. Trejybė 27, 32, 34, 44–49, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153, 161, 165, 195, 198, 209, 385, 428, 534

plg. Dievas, Tėvas, Dievo Sūnus, Žodis, Šventoji Dvasia

Švenčiausioji Širdis 93

Šventasis Raštas 13, 14, 17, 18–24, 62, 74, 217, 239, 240

Šventasis, šventieji 165, 209, 240, 242, 264, 294, 312, 429, 564

Šventė, šventės 289, 432, 450–454, 567

Šventieji pastatai 245

Šventieji paveikslai 92, 240

Šventimų sakramentas 176, 179, 181, 224, 227, 235, 321–336

plg. Sakramentai

Šventykla, šventovė

– Jeruzalės 113, 114, 115, 538

– Naujosios Sandoros 244

– Šventosios Dvasios 147, 159

Šventoji Dvasia 1, 6, 12, 15, 18, 19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 132, 136–146, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 192, 221, 222, 223, 230–231, 235, 252, 254, 256, 260, 263, 265, 267–268, 283, 298, 357, 366, 384, 387, 389, 390, 422, 427, 549, 557, 561

plg. Švč. Trejybė

Šventoji galia 323

Šventosios Dvasios vaisiai 390

Šventovė 353

Šventųjų bendravimas/bendrystė 194–195, 211

Šventumas 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428

Švęsti, šventimas 233–236, 239, 242–247

Šviesa 237

T

Tabernakulis 246, 286

Taika 480–486

Tarnas (Kristus) 118

Tarnavimas, tarnauti 323

Tarnyba/veikla/pareigos

– kunigiškoji 155, 177, 188, 218, 326, 335

– pranašiškoji 155, 177, 190, 326, 335

– karališkoji 155, 177, 191, 326, 335

Tarpininkas

plg. Kristus

Taurė 273, 280

Teisė, teisės 365, 444, 504, 512

Teisingumas, pagrindinė dorybė 379, 381

Teismas 134, 135

– Dievo 205–208, 214–216

Tėvai 259, 455, 459, 460, 461

plg. Vaikas, Šeima

Tėve mūsų 544, 569, 578–598

Tiesa 4, 18, 41, 47, 444, 521–526

Tiesos charizma 16

Tikėjimas 25, 27–36, 43, 48, 86, 112, 126, 184–185, 194, 208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442

plg. Tikėti

Tikėjimo paveldas 14, 15, 16

Tikėjimo simboliai 33–35, 357

– Apaštalų 35

– Nikėjos–Konstantinopolio

35

Tikėti, tikėjimas 27, 255

Tikintysis, tikintieji 177, 185, 227, 231, 281, 289, 316, 357

Tyrumas 529–530

Tradicija 11–14, 17, 19, 20, 32, 557–566

– Apaštalų Tradicija 12

– liturginė tradicija 19

Transsubstanciacija 283

Troškimas, trokšti 2, 361, 370

plg. Geismingumas, Godulys

Tvirtumas, pagrindinė dorybė 379, 382

U

Ugnis, liepsna 139, 237

„Užsispyrėliškoji“ terapija 471

Užtarimas 132, 195, 197, 264, 315, 554

V

Vaikas, vaikai 338, 345, 346, 456, 459, 461, 500–501

plg. Auklėjimas, Šeima, Tėvai, Santuoka

Vaisingumas 347

Valandų liturgija 243, 567

Valia

– Kristaus dieviškoji ir žmogiškoji 91, 121

– žmogaus 358

Valstybė 406, 472, 483–484, 494

plg. Visuomenė

Vanduo 139, 237, 252, 253, 254, 256, 260

Vardas, vardai

– Dievo 38, 40, 254, 256, 447, 588–589

– Jėzaus 81, 560

– krikščioniškasis 264

Vargšas, vargšai 520

Veikla 189, 191

plg. Darbas

Veiksmai, veikti 238, 363, 364

Velykos 237, 241, 290, 298, 432

Velykų pokylis/puota 271, 287

Velykų tridienis 272

Velnias 75, 125

plg. Demonas

Viatikas 320

Vidinė atgaila 300

Vienesmis 88

plg. Švč. Trejybė

Viešpats 38, 84

plg. Kristus, Dievas

Viltis 132, 161, 300, 385, 387, 442

Visuomenė 191, 402–403, 405–410, 411–414, 457–458, 463–465

plg. Visuomenės gyvenimas

Vynas (vynuogių) 237, 273, 277, 279

Vyskupas, vyskupai 12, 16, 162, 167, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 235, 246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 352

plg. Šventimų sakramentas, Įšventinimas

Vyskupija 167

Vyskupystė 325, 334

plg. Vyskupas

Vyskupų kolegija 180, 182,183, 185, 187, 326

Ž

Žemiškosios/medžiaginės gėrybės 194, 362

Ženklai 108, 127, 224, 314

Žydai 169, 276

plg. Izraelis

Žmogaus embrionas 472

Žmogaus laisvė 56, 363–366, 425

Žmogaus kilnumas/orumas 2, 358, 365, 373, 444, 487

Žmogaus veiksmas/aktas 76, 344, 363, 368, 369

plg. Veikla, Žmogus, Aistros

Žmogiškoji prigimtis ir gimtoji nuodėmė 77, 297, 338

Žmogus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 59, 62–63, 66–72, 202–203, 205–206, 212, 213, 337–339, 342, 344, 347, 358, 365, 401–414, 415–420

– žmogus Kristus 87–89

Žmogžudystė 470

Žmonių bendruomenė 401–414

Žmonių giminė/žmonija 68, 76, 152

plg. Žmogus

Žmonių pora 71

Žudymas, žudyti 466–467

 

 

 

 

...