Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Teminė rodyklė

A

Aba

„Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: Aba, Tėve!683, 742, 1303, 2766, 2777

Abejonė

Abejonė Dievo meile 2119

Mokinių abejonė dėl prisikėlusio Jėzaus 644

Protingumas – dorybė, leidžianti atskirti gėrį nuo blogio 1806

Valingas ir nevalingas abejojimas 2088

Abelis

Abelio nužudymas 401, 2559

Abelis gerbiamas kaip teisusis 58

Abortas

Bendradarbiavimas atliekant abortą 2272

Moralinis įstatymas ir abortas 2271, 2274

Pagarba gyvybei ir abortas 2270

Abraomas

Abraomas, klusnumo pavyzdys 144–146, 165, 2570, 2572, 2676

Abraomas, vilties pavyzdys 165, 1819

Abraomo malda 2569, 2570, 2592

Abraomo pašaukimas, 59, 72, 762

Abraomui duoti pažadai 422, 705, 706, 1222, 1716, 1725, 2571, 2619

Dievo palaima ir Abraomas 59, 1080

Dievo Sandora su Abraomu 72, 992, 2571

Jėzus – Abraomo palikuonis 527

Musulmonai ir Abraomo tikėjimas 841

Tauta, kilusi iš Abraomo 63, 709, 762, 1541

Adomas

Adomo nuodėmė ir padariniai 402–405, 416, 417, 1736

Jėzus Kristus ir Adomas 359, 388, 402, 504, 505, 518, 532, 538, 539, 635

Pirmapradžio šventumo malonė ir Adomas 375, 399 (399 pirmykščio šventumo malonė)

Agnosticizmas 2127, 2128

Aistra

Aistros gali sumažinti kaltę 1860

Aistrų apibrėžimas ir kilmė 1763–1764

Aistrų moralumas 1762–1770

Aistrų suvaldymas 908, 1804, 1809, 2339, 2341

Meilė – svarbiausia aistra 1765

Moralės požiūriu aistros yra geros, kai turi įtakos geram veiksmui 1768

Nežabotų aistrų draudimas 2536

Pačios aistros nėra nei geros, nei blogos 1767

Pasidavimas aistroms 1792

Aklieji

Jėzus išklauso aklųjų prašymą 2616

Aklumas

Erodo ir Poncijaus Piloto apakimas ir išganymo planas 600

Tikėjimo abejojimas ir dvasios aklumas 2088

Aliejus, taip pat žr. Krizma

Aliejaus pašventinimas 1297

Patepimo aliejaus reikšmė ir vartojimas 695, 1183, 1237, 1241, 1289, 1293–1294

Altorius

Abraomas stato aukurą Viešpačiui 2570

Altoriaus palaiminimas 1672

Dangaus altorius 1383, 1589

Eucharistija, altoriaus sakramentas 1372

Eucharistijos šventimas ir altoriaus reikšmė 1383

Kryžiaus auka ir altorius 1182, 1364, 1366–1368, 1939

Naujoji Sandora ir altorius 1182

Širdis kaip altorius 786, 2655

Amen

„Amen“ – paskutinis Tikėjimo simbolio ir Šventojo Rašto žodis 1061

„Amen“ Eucharistijos liturgijoje 1345

Kristus – galutinis Tėvo meilės „Amen“ 1065

Žodžio „Amen“ reikšmė 1062–1064, 1348, 1396, 2856, 2865

Amžinybė 33, 488, 679

Amžius

Amžius, tinkamas priimti Komuniją 1457

Amžius, tinkamas priimti Sutvirtinimo sakramentą 1318–1319

Tikėjimui subrendusio žmogaus amžius nepainiotinas su prigimtiniu subrendusio žmogaus amžiumi 1307–1308

Anafora 1352

Analogija, panašumas, taip pat žr. Tipologija

Biblinio apreiškimo analogija 128–130

Kūrėjo panašumas su kūriniais 41, 2500

Prigimtinio ir dvasinio gyvenimo tarpsnių panašumas 1210–1212

Tikėjimo analogija 114

Anamnēsis 1103, 1106, 1354, 1362

Angelas

Angelai anaforoje 1352

Angelai bažnyčios gyvenime 334–335

Angelai, žmonių sargai 336

Angelas Gabrielius apreiškia 148, 2676

Angelas Sargas 336

Angelų egzistavimas kaip tikėjimo tiesa 328

Angelų tapatybė ir jų pareigos 329, 332–336, 350–352, 1034, 1352

Angelų vaizdavimas mene 1192, 2131, 2502

Dangus ir angelai 326, 1023–1029, 1053

Gimimas ir angelai 525, 559

Kristus ir angelai 331, 538, 954, 1038, 1161

Nuklydę angelai 311

Puolę angelai 391–393, 414, 760

Antgamtiškumas

Antgamtinė bendrystė 950

Antgamtinė palaima 1722, 1727

Antgamtinis tikėjimo jausmas 91–93

Antgamtinis žmogaus tikslas 367

Dieviškosios dorybės ir antgamtinis veiksmas 1812–1813, 1840–1841

Pašaukimas amžinajam gyvenimui yra antgamtinis 1998

Tikėjimas kaip antgamtinė dorybė 153, 179

Antspaudas 698, taip pat žr. Sakramentinė žymė

Antspaudas, kuriuo Šventoji Dvasia mus paženklino „atpirkimo dienai“ 1274

Išpažinties sakramentinis antspaudas 1467, 2490

Krikšto antspaudas 1216, 1272–1274, 2769

Sutvirtinimo antspaudas 1293, 1295–1296, 1304

Šventimų antspaudas 1121, 1582

Apaštalas

Apaštalai perduoda Evangeliją 76

Apaštalų galia atleisti nuodėmes 981, 983, 984, 1442, 1444, 1485, 1586

Apaštalų įpėdiniai 77, 861–863, 892, 938, 1313, 1560, 1562, 2068

Apaštalų išrinkimas ir pašaukimas 2, 75, 96, 858–860, 873, 935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600

Apaštalų katechezė 1094

Apaštalų kolegija 880

Apaštalų liudijimas 664, 1518

Apaštalų mokymo priėmimas 87, 949, 2624

Bažnyčia ir apaštalai 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032

Dievo žodžio perdavimas ir apaštalai 3, 81, 84, 96, 126, 571

Eucharistijos įsteigimas ir apaštalai 610–611, 1337, 1339–1341

Krikštas ir apaštalai 1226

Prisikėlusiojo pasirodymai ir apaštalai 641–642, 644–645, 647

Rankų uždėjimas ir apaštalai 699, 1288, 1299, 1315

Sutaikinimo tarnystė ir apaštalai 981, 1442, 1461

Šventimų sakramentas ir apaštalai 1087,1536, 1565, 1576, 1577, 1594

Šventoji Dvasia ir apaštalai 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 1302, 1315, 1485, 1556

Tikėjimo perdavimas ir apaštalai 171, 173, 605, 815, 816, 889, 1124

Žodžio „apaštalai“ reikšmė 858

Apaštalavimas

Apaštalavimas ir Eucharistija 864, 1324

Bažnyčios apaštalavimas 863–864

Pasauliečių apaštalavimas 900, 905, 940

Apaštališkojo gyvenimo draugijos 930

Apaštalų įpėdinystė 861, 1087

Apaštalų įpėdinystė išreiškia tikėjimo bendrystę 1209

Apaštalų įpėdinystė kaip Bažnyčios vienybės ryšys 815

Apaštalų įpėdinystės priežastis 77

Apaštalų kolegija

Apaštalų kolegija išsirinko bendradarbius 1577

Dvylikos apaštalų kolegija ir Petras 552

Naujoji Sandora ir apaštalų kolegija 816

Pareiga surišti ir atrišti 881, 1444

Vyskupų kolegija ir apaštalų kolegija 880

Apeigos

Apeigos švenčiant sakramentus 1131

Apeigų pakeitimai 1125

Laidotuvių apeigos žr. Mirusieji

Skirtingo apeigos Bažnyčioje 1201, 1203, 1208

Apipjaustymas

Jėzaus apipjaustymas 527

Senoji Sandora ir apipjaustymas 1150

Apkalba

Apkalba – moraliai nepriimtina 2477

Apkalbos padariniai 2479

Apmarinimas 2015

Apostazija, taip pat žr. Schizma, Erezija

Apostazijos reikšmė 2089

Bažnyčios vienybės pažeidimai ir apostazijos 817

Galutinis Bažnyčios išmėginimas ir apostazija 675

Mozė ir jo tautos apostazija 2577

Apranga žr. Drabužis

Apranga ir drovumas 2522

Apreiškimas

Apreiškimas – Šventosios Dvasios įkvėpimo ženklas 105

Apreiškimas leidžia pažinti Dievą 50

Apreiškimas padeda geriau suprasti visuomeninio gyvenimo dėsningumus 2419

Apreiškimas tarsi apšviečia religines ir moralines tiesas 38

Apreiškimo būtinybė 74, 1960

Apreiškimo priežastis ir tikslai 52, 68

Apreiškimo suvokimas 157–158

Dekalogo Apreiškimas 2060, 2071

Dievas save apreiškia palaipsniui 53, 69

Dieviškojo išganymo plano Apreiškimas 50–51

Dievo Apreiškimas išreikštas žmogiškais žodžiais 101

Dievo gailestingumo nusidėjėliams apreiškimas 1846

Galutinės tiesos Apreiškimas 124

Išoriniai Apreiškimo įrodymai 156

Kito Apreiškimo nebus 66–67

Marijos mergeliškumo apreiškimas 502

Mirusiųjų prisikėlimo Apreiškimas 992

Naujojo dangaus ir naujosios žemės Apreiškimas 1048

Nuodėmės tikrovės Apreiškimas 386–390

„Privatieji“ apreiškimai 67

Senasis ir Naujasis Testamentai kaip tikras Apreiškimas 129

Sukūrimo Apreiškimas 287, 337

Šventasis Raštas ir Tradicija atskleidžia Apreiškimo tiesą 80–83, 124

Tėvas teikėsi apreikšti „mažutėliams“ 544

Tikėjimas kaip atsakas Apreiškimui 142–143, 150, 176, 1814

Žmogaus gebėjimas priimti Apreiškimą 35, 36

Žmogaus kaip Dievo paveikslo Apreiškimas 1701, 2419

Apreiškimas išganymo istorijoje

Apreiškimas ir Abraomas 59

Apreiškimas ir Izraelis 60–64, 72

Apreiškimas ir Nojus 56–58, 71

Apreiškimas iš pat pradžių 54, 70

Apreiškimas Kristus 65–67, 73

Apreiškimas pirmiesiems tėvams 54, 70

Apreiškimas po nuopuolio 55

Apreiškimas Marijai, taip pat žr. Marija ir Angelas

Apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę 484

Apreiškimui skirtos šventės 1171

Jėzus, Dievo Apreiškime duotas vardas 430

„Malonės pilnoji“ – sveikina angelas Apreiškime 490

Marijos malda ir Apreiškimas 2617

Marijos motinystė ir Apreiškimas 969, 2674

Marijos sutikimas 973

Apreiškimo perdavimas

Perdavimas per apaštalus ir per Evangeliją 75–76

Perdavimas per Bažnyčią 78–79, 82

Perdavimas per vyskupus 77

Šventasis Raštas ir Tradicija kaip du skirtingi Apreiškimo perdavimo būdai 81–82

Dievo Apreiškimas 51–67

Dievas apreiškia save Izraeliui 2085

Dievo Apreiškimas Dekaloge 2059, 2070–2071

Dievo vardo apreiškimas 203–214, 2143

Dievo kaip vienintelio Dievo Apreiškimas 201–202

Kristaus gyvenimas kaip Dievo Apreiškimo įvykdymas 561

Kristaus gyvenimas kaip Tėvo Apreiškimas 516

Sūnaus Apreiškimas 152, 438, 647–648, 651

Šventosios Dvasios Apreiškimas 243–48, 687–688

Tėvo Apreiškimas 151, 238–242, 2779

Trejybės Apreiškimas 237, 732

Visagalio Dievo Apreiškimas 272

Apsileidimas

Apsileidimas kaip nuodėmė 1853

Apsileidimas slaugant ligonius 2277

Apvaizda

Apvaizda ir antrinės priežastys 306–308

Apvaizda ir blogis 309–314, 324, 395

Apvaizda ir kūrinijos bendradarbiavimas 306–307, 323

Apvaizdos apibrėžimas 302, 321

Apvaizdos liudijimas Šventajame Rašte 303

Dieviškoji apvaizda kaip įgyvendinamas Dievo planas 302–305

Krikščioniškoji malda yra bendradarbiavimas su Dievo apvaizda 2738

Kūdikiškas pasitikėjimas apvaizda 305, 322, 2215, 2547, 2830

Vedanti apvaizda 1040

Apvalymas, išskaistinimas

Amžinas apvalymas 2813

Bažnyčia nuolat apvalytina 827, 1428

Eucharistijos galia apvalyti 1393

Evangelijos galia apvalyti 856, 2527

Galutinis išskaistinimas – skaistykla 1030–1032, 1054

Krikštas suteikia nuvalymą nuo visų nuodėmių 2520

Nuodėmių išpažinimas kaip apvalymo sąlyga 1847

Širdies skaistinimas 1723, 2517–2519, 2532

Artimas

Artimą privalu laikyti „kitu savimi“ 1931

Artimo meilė neatskiriama nuo Dievo meilės 1033, 1878

Atgailos formos ir meilė artimui 1434

Gailestingumo darbai artimajam 2447

Įsakymai ir artimo meilė 1962, 2052, 2067, 2401, 2464

Įžeidimas ir nuodėmė prieš artimo meilę 1459, 1849, 2302–2303, 2409, 2477, 2485, 2539

Meilė Dievui ir artimui kaip Dievo įstatymo vykdymas 1706

Meilės ir pagarbos artimui priežastis 678, 2212

„Mylėk savo artimą kaip save patį“ 2055, 2196

Pagarba ir meilė artimui kaip meilės reikalavimas 1789, 1822, 1844

Pagarba kūrinijai ir meilė artimui 2415

Širdies tyrumas leidžia pasitikti kitą kaip artimą 2519

Tapti artimu kitiems 1825, 1932

Teisingumas artimui 1807, 1836

Artumas

Dievo artumas savo kūriniams 239, 441, 921

Pagarba asmens intymiam gyvenimui ir jo gynimas 2492, 2521

Sutuoktinių artumas 2360, 2362

Askezė

Dvasinė pažanga ir askezė 2015

Ištikimybė krikšto pažadams ir askezė 2340

Valia ir askezė 1734

Asmens dorumas 2273–2275, 2295, 2297–2298, 2338–2345, 2356, 2389

Asmuo, taip pat žr. Žmogus ir Visuomenė

Asmens sukūrimas 362

Asmens tapatybė 203, 2158

Asmens teisės ir pareigos 1738, 2070, 2108, 2270, 2273

Asmens vientisumas 2338–2345

Asmenų skirtumai 1946

Asmuo ir bendrasis gėris 1738, 1905, 1912–1913

Asmuo ir visuomenė 1878–1889, 1929

Asmuo yra pajėgus suprasti 1704

Asmuo kaip Dievo paveikslas 1730

Asmuo kaip Šventosios Dvasios šventovė 364

Darbas ir asmuo 2428

Informacijos priemonės ir asmuo 2492, 2494

Pagarba asmenims ir jų gėrybėms 2407–2418

Pagarba asmeniui 1907, 1929–1933, 2212, 2297–2298, 2477, 2479, 2524

Pagarba asmeniui ir moksliniai tyrimai 2292–2296

Politinė valdžia ir asmuo 2237

Seksualumas ir asmuo 2332, 2337

Žmogaus asmens transcendentiškumo ženklas 2245

Žmogaus asmuo skirtas amžinajai palaimai 1703

Asmens kilnumas

Asmens kilnumas ir religinė laisvė 1738, 1747, 2106

Asmens kilnumas ir socialinis teisingumas 1911, 1913, 1926, 1929, 1938, 2213, 2238, 2402

Asmens kilnumo pagrindas 225, 357, 1700, 1730, 1934, 2126

Dirbtinis apvaisinimas ir asmens kilnumas 2377

Eksperimentai su žmonėmis ir asmens kilnumas 2295

Eutanazija ir žmogaus asmens kilnumas 2277, 2324

Kišimasis į genetinį žmogaus paveldą ir asmens kilnumas 2275

Nuodėmė ir asmens kilnumas 1487, 2261, 2320, 2353, 2414

Pagarba asmens kilnumui 1935, 2158, 2235, 2267, 2297, 2304

Pornografija, prostitucija, išprievartavimas ir asmens kilnumas 2354–2356

Reikalavimai žmogaus asmens kilnumui 1780, 1930, 1938, 1944, 2339, 2467

Žmogaus asmens kilnumas 1700–1876

Atbaigimas, taip pat žr. Įvykdymas

Apreiškimo atbaigimas Kristuje 67, 75, 134, 561, 652, 729

Ateisiančio Mesijo vilties atbaigimas 676

Bažnyčios atbaigimas 759, 769, 778, 1042

Dievo darbo atbaigimas Kristuje 2749

Dievo plano atbaigimas 686

Dievo žodžio atbaigimas Marijoje 484, 497, 2676

Eucharistija kaip Senosios Sandoros aukų atbaigimas 1330

Įstatymo atbaigimas Kristuje 577, 580–582, 592

Įstatymo atbaigimas meilėje 1706, 1829, 2055, 2196

Istorijos ir kūrimo atbaigimas Kristuje 668

Išganymo slėpinys ir jo atbaigimas 1107

Kristaus malda ir laikų atbaigimas 2749

Kūno atbaigimas prisikėlimu 1015

Kūrimo atbaigimas septintąją dieną 345

Naujo dangaus ir naujos žemės atbaigimas 1045

Santuokinio sutikimo atbaigimas 1627, 2366

Sekmadienis kaip šabo atbaigimas 2175–2176

Senojo Įstatymo atbaigimas 1967–1968, 1984, 2053

Senosios Sandoros pavidalų atbaigimas 1093, 1152, 1544

Tėvo valios ir maldos atbaigimas 2750, 2857

Visiškas gėrio atbaigimas pasaulio pabaigoje 681

Žmogaus kilnumo atbaigimas pašaukimu į palaimą 1700

Ateitis

Ateities pažinimas 2115

Žmonijos ateitis 1917

Ateizmas

Agnosticizmas ir ateizmas 2128

Ateizmo formos ir reikšmė 2123–2124

Ateizmo nuodėmė 2125, 2140

Ateizmo priežastys 2126, 2424

Atėjimas

„Ateik, Viešpatie Jėzau“ 2853

Atsimainymas leidžia mums iš anksto paragauti Kristaus garbingo atėjimo 556

Dievo karalystės atėjimas įgyvendintas ženklais ir stebuklais 542, 1505

Dievo karalystės atėjimas ir šėtono karalystės žlugimas 550

Kristaus atėjimas ir Paskutinis teismas 1040

Kristaus atėjimo laukimas 840

Nežinomas šlovingo Kristaus atėjimo laikas 673–674, 1040, 2772

Pasirengimas Kristaus atėjimui 522–524

Šventosios Dvasios atėjimas ir Sekminės 729, 732

„Teateinie Tavo karalystė“ 2816–2821, 2859

Atgaila

Atgailos darbai mirusiųjų labui 1032

Atgailos formos krikščioniškajame gyvenime 1434–1439

Atgailos tikslai 2043

Vidinė atgaila 1430–1433

Atgaila ir sutaikinimas

Atgaila ir Sutaikinimas, Krikštas 1425–1426

Atgaila ir Sutaikinimas kaip sakramentas 1210

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas esant sunkioms nuodėmėms 1463

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas įsteigtas Kristaus 1446

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas įsteigtas visiems žmonėms 827, 1446

Atgailos ir Sutaikinimo sakramento eschatologinė reikšmė 1470

Atgailos ir Sutaikinimo sakramento teikimas krikščionims ne katalikams 1401

Atgailos ir Sutaikinimo sakramento tikslai 1421, 1468

Atgailos sakramentą būtina priimti prieš Santuokos šventimą 1622

Atlaidai 1471

Eucharistija ir nuodėmių atleidimas 1393, 1395, 1436, 1846

Įsakymas priimti Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą 1457, 2042

Išpažintis – sakramentinis antspaudas 1467, 2490

Krikštas ir nuodėmių atleidimas 535, 977–978

Kristaus auka – žmonių nuodėmių atleidimo šaltinis 1851

Laikas nuodėmėms išpažinti 1457

Ligonių patepimas ir nuodėmių atleidimas 1532

Priimti eucharistinę Komuniją galima tik gavus atleidimą Atgailos sakramentu 1415

Atgailos ir Sutaikinimo sakramento pavadinimai

Atgailos sakramentas 1423

Atleidimo sakramentas 1395, 1422, 1424, 1446

Atsivertimo sakramentas 1423

Išpažinties sakramentas 1424, 1455–1458

Sutaikinimo sakramentas 1385, 1424, 1440

Atgailos sakramento būtinybė

Atgailos sakramentas būtinas norint atgauti nuteisinimo malonę 1446

Atgailos sakramentas būtinas norint gauti kitus sakramentus 1385

Atgailos sakramentas būtinas norint gauti mirtinųjų nuodėmių atleidimą 1395

Atgailos sakramentas būtinas norint susitaikinti su Dievu ir Bažnyčia 1484

Atgailos sakramento padariniai

Duoda nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą 1422

Iš anksto išgyvena teismą 1470

Leidžia atgauti malonę 1446, 1468

Sutaiko su Bažnyčia 980, 1422, 1469

Sutaiko su Dievu 980, 1468

Teikia „dvasinį prisikėlimą“ 1468

Liturginis šventimas arba Atgailos sakramento apeigos

Amžiams bėgant keitėsi Atgailos sakramento šventimas 1447–1448

Atgailos sakramento teikėjas 1461–1462, 1466

Bendruomeninės apeigos 1482–1483

Kunigo veiksmas 1491

Pagrindinė struktūra 1448, 1480

Penitento veiksmai 1491

Sąžinės patikrinimas 1454, 1456

Atleidimas ir sutaikinimas

Atleidimas yra pagrindinė Sutaikinimo sąlyga 2844

Bažnyčia – sutaikinimo vieta 755

Kristuje Dievas su savimi sutaikino pasaulį 433

Sutaikinimas su Bažnyčia 1443–1445

Sutaikinimo būdai 981, 1449, 1455

Visų krikščionių sutaikinimas Kristaus Bažnyčios vienybėje 822

Atsilyginimas

Atgailos formos ir jų tikslai 1460

Atsilyginimas kaip atgailos aktas 1491

Atsilyginimo tikslai 1494

Paskirtas nuodėmklausio 1460

Gailestis 1451–1454

Gailestis – sielos skausmas 1451

Gailestis būtinas norint gauti atleidimą 982, 1259, 1861, 1864

Gailestis ir sakramentinė išpažintis 1452

Po mirties nėra atgailos 393

Šventoji Dvasia dovanoja gailesčio malonę 1433

„Tobulas“ ir „netobulas“ gailestis 1492

Išpažintis 1455–1458

Asmeninė išpažintis ir bendruomeninės apeigos 1482

Asmeninė išpažintis yra tinkamiausias sutaikinimo būdas 1484

Būtinybė išpažinti nuodėmes 1448

Lengvųjų nuodėmių išpažinimas 1493, 1863

Nuodėmių išpažinimas ir atsivertimas 1435

Siekiant sutaikinimo būtina išpažinti visas mirtinąsias nuodėmes 1493

Išrišimas 1480–1484

Bendruomeninės apeigos ir individualus išrišimas 1482

Bizantijos liturgija ir išrišimo formulė 1481

Ekskomunika ir išrišimas 1463

Galia atleisti nuodėmes 553, 976, 1441–1442, 1444–1445, 1461

Išrišimo formulė 1449, 1481

Mirštančiojo išrišimas 1020

Sunkios nuodėmės ir išrišimas 1415, 1457, 1497

Visuotinis išrišimas 1483

Atgimimas

Atgimimo padariniai 784, 872, 1262

Krikštas yra atgimimo sakramentas 1213, 1215

Atitaisymas

Atitaisymo pareiga 2487

Eucharistija kaip auka atitaisyti nuodėmes 1414

Kristus atitaiso Adomo neklusnumo ir mūsų nuodėmes 411, 615

Neteisybės atitaisymas 2412, 2454

Nusižengus tiesai reikia atitaisyti skriaudą 2509

Atlaidai 1471–1479

Atlaidai gaunami per Bažnyčią 1478–1479

Atlaidai mirusiesiems 1032, 1479

Atlaidų apibrėžimas ir reikšmė 1471

Atlaidų padariniai 1498

Atleidimas

Atleidimo galia 981

Atleidimo prašymas maldoje 1425, 2631, 2838–2845

Atsivertimas ir atleidimas 2608

Bet kokios nuodėmės atleidimas 982

Dievo atleidimas kaip Jo visagalybės ženklas 277

Dievo malonė ir atleidimas 2010

Įvairios priemonės nuodėmių atleidimui gauti 1434, 1437, 1452

Nuodėmių atleidimo vaisiai 1443, 1473

Piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas 1864

Sakramentai kaip kelias į atleidimą 987, 2839

Šeima kaip atleidimo mokykla 1657, 2227

Vien tik Dievas duoda atleidimą 1441

Atlygis (amžinasis) 1021–1022, 2016

Atminimas

Angelų atminimas 335

Eucharistija kaip Jėzaus mirties ir prisikėlimo atminimas 611, 1167, 1330, 1358, 1362–1372, 1382

Gelbinčių Senosios Sandoros įvykių atminimas 1093, 2170

Jėzaus Kristaus ir Jo aukos atminimas 1333, 1341–1344, 1394

Kristaus kančios ir prisikėlimo atminimas 1163, 1167, 1354

Liturgija – išganymo slėpinio atminimas 1099

Mirusiųjų atminimas 958, 1032

Nuostabių Dievo darbų atminimas 1103

Paskutinę vakarienę Jėzus padarė savanoriškos savo aukos atminimu 610, 1323, 1337

Sukūrimo atminimas 2169

Šventoji Dvasia kaip gyvas Bažnyčios atminimas 1099

Šventųjų atminimas 957, 1173, 1195

Atnaša, Ostija

Kristus kaip gyvoji Atnaša 1992

Pagarba konsekruotoms Ostijoms ne Mišių metu 1378

Atnašavimas 1333, 1350

Atnaujinimas

Atnaujinimas laikų pabaigoje 1043

Bažnyčios atnaujinimas 670, 821, 827, 1428

Krikštas vadinamas „Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu“ 1215

Šventieji kaip atsinaujinimo šaltinis ir pradžia 828

Atpildas

Mirtis – atpildas už nuodėmę 1006

Atpirkėjas žr. Kristus

Atpirkimas

Atpirkimas apėmė visus visų laikų ir vietų žmones 634

Atpirkimas yra Gerosios Naujienos centras 571, 601

Atpirkimas už visus 605

Atpirkimo prasmė suprantama per tikėjimą 573

Atpirkimo skelbimas ir pažadas 55, 64, 601

Bausmės atpirkimo vertė 2266

Bažnyčia – atpirkimo priemonė visiems 776

Izraelio nuodėmių atpirkimas 433, 578

Jėzus kaip nusidėjėlių atpirkimo auka 457, 604, 615–616, 1476, 1992

Kristaus gyvenimas kaip Atpirkimo slėpinys 517, 635, 1067

Kristaus mirtis yra Velykų auka, atperkanti žmoniją 613, 616

Marija tarnauja Atpirkimo slėpiniui 494, 508

Atsakomybė

Atsakomybė už veiksmus 1735, 1737 1745–1746, 1754

Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime ir atsakomybė 1913–1917

Dievo tautos atsakomybė 783

Laisvė ir atsakomybė 1036, 1731–1738

Nuodėmė ir atsakomybė 1868

Nusidėjėlių atsakomybė dėl Jėzaus mirties 597–598

Sąžinė ir atsakomybės prisiėmimas 1781

Skurdas ir turtingųjų valstybių moralinė atsakomybė 2439

Sutuoktinių atsakomybė ir gyvybės perteikimas 2368

Tėvų atsakomybė vaikams 2223, 2225

Vaikų atsakomybė tėvams 2218

Vyskupai ir apaštališkoji atsakomybė 1594

Žmogaus, kaip pasaulio valdytojo, atsakomybė 373

Atsidavimas

Jėzaus atsidavimas Tėvo planui 533, 2600, 2603, 2620

Marijos atsidavimas Tėvo valiai 967

Atsimainymas 554–556, 568

Atsisakymas paklusti

Adomo atsisakymas paklusti, atitaisytas Kristaus 411, 532, 614–615

Adomo ir žmonių atsisakymas paklusti ir jo padariniai 399, 400–402, 1733, 2515

Atsisakymas paklusti valdžiai 2256, 2242, 2313

Moralinis atsisakymas paklusti 1733, 1862, 2515

Nuodėmė kaip atsisakymas paklusti Dievui 397, 1850, 1871

Atsivertimas

Atgaila ir atsivertimas 1422–1423, 2042

Atsisakymas atsiversti 591

Atsivertimas iš vidaus būtinas socialinėms permainoms 1886–1889, 1896

Atsivertimas – Šventosios Dvasios dovana 1098, 1433

Atsivertimo ir atgailos kelias 1439

Atsivertimo pasireiškimas 1435

Atsivertimo šaltiniai 1436–1437

Būtini dalykai atsivertimui 1490, 1848

Įkrikščioninimas ir atsivertimas 1229

Įvairios atgailos formos ir atsivertimas 1430–1432, 1434

Jono atsivertimas krikštu 720, 523, 535

Karalystė ir atsivertimas 1470, 2612

Katechumenato tikslas – atsivertimo brandinimas 1248

Klaidingas moralinis elgesys ir atsivertimo stoka 1792

Liga kaip kelias į atsivertimą 385, 1502

Malda ir atsivertimas 2708, 2731, 2754, 2784

Malonė ir atsivertimas 1991, 2000, 2010, 2027

Nuodėmė, atsivertimas ir išskaistinimas 1472, 1486, 1856

Nuteisinimas ir atsivertimas 1989, 1993

Perdėtas pasitikėjimas savimi ir atsivertimas 2092

Raginimas atsiversti 160, 545, 981, 1036, 1428

Regimi atsivertimo ženklai 1430, 1440

Sąžinė ir atsivertimas 1797

Senasis Įstatymas ir atsivertimas 1963

Širdies atsivertimas ir kalno pamokslas 2608

Širdies atsivertimas ir pranašai 2581–2584, 2595

Širdies atsivertimo būtinybė 821, 1430–1433, 1856, 1888, 2608–2609, 2708

Šv. Pauliaus atsivertimas 442

Šv. Petro atsivertimas 1429

Žmogaus trapumas ir atsivertimas 1426

Atskyrimas

Atskyrimas nuo bendrystės su Dievu 1445

Dievo meilė nedaro jokių išimčių 605

Nuodėmė ir atskyrimas nuo Karalystės 1861

Pragaras kaip savanoriškas žmonių atsiskyrimas 1033

Augimas, taip pat žr. Pažanga, Plėtra

Bažnyčia ir laikinųjų gėrybių plėtojimas 1942

Bažnyčios augimas 7, 766, 798, 874, 910, 1134

Dievo karalystės augimas 2820, 2859

Kristaus karalystės augimas ir žemiškoji pažanga 1049

Naujosios žmonių šeimos Kūno augimas 1049

Pagalba dvasiniam ir religiniam žmogaus augimui 794, 798, 874, 1210, 1303, 1392, 1731, 2010, 2041, 2186, 2227, 2847

Susijęs žmogaus, mokslo ir technikos augimas 2293

Tikėjimo supratimo augimas 94–95

Žmogaus augimas 1936

Auka

Aukos Senajame Testamente: duona ir vynas 1334

Aukoti aukas Dievui 901, 2099–2100

Bažnyčios auka 1368, 1553

Eucharistijos auka 1362, 1414, 2643

Jėzaus auka 529, 606–607, 610–611, 614, 616, 2824

Mergelės Marijos auka 494, 2617, 2622

Savęs aukojimas 459, 2031, 2711

Eucharistijos auka, taip pat žr. Eucharistija

Eucharistija sudabartina Kristaus auką 1330

Eucharistijos auka – moralinio gyvenimo šaltinis ir viršūnė 2031

Eucharistinė auka – Kristaus aukos atminimas 611, 1358, 1362–1372

Eucharistinė auka – liturginio Bažnyčios gyvenimo centras 1113

Eucharistinės aukos įsteigimas 1323

Eucharistinės aukos šventimo tikslai 1382, 1414

Kristus aukoja eucharistinę auką 1410

Kristus eucharistinėje aukoje 1088

Žmogaus dalyvavimas eucharistinėje Kristaus aukoje 618, 1419

Kristaus auka

Iš Kristaus aukos jėgą semia visa kunigo tarnyba 1566

Kristaus auka – neišsenkantis nuodėmių atleidimo šaltinis 1851

Kristaus auka – vienintelė tobula auka 2100

Kristaus auka ir Eucharistijos auka yra viena vienintelė auka 1367

Kristaus auka ir Mergelė Marija 964

Kristaus auka yra vienintelė ir galutinė 613–614, 1545

Kristaus auka pranoksta ir atbaigia Senosios Sandoros aukas 1330

Kristaus auka už visus ant kryžiaus 616–617

Kristaus aukos reikšmė 545, 606

Auka (Kristus) 457, 604, 1367, 1566

Auklėjimas, taip pat žr. Ugdymas

Auklėjimo padariniai 1839, 1917

Krikščioniškas vaikų auklėjimas kaip šventumo kelias 902

Laisvė auklėti vaikus pagal savus religinius įsitikinimus 2211

Pareiga auklėti vaikus pagal krikščionių tikėjimą 1635, 1651, 1656–1666, 2685

Religinio auklėjimo aplaidumo padariniai 2125

Santuoka ir vaikų auklėjimas 1601, 1652, 2201

Tėvai – pirmi ir svarbiausi vaikų auklėtojai 1653, 2206, 2372

Tėvų bendradarbiavimas ugdant vaikus 2206

Vaikų auklėjimo kliūtys 1634

Vaikus auklėjančių tėvų teisės ir pareigos 1653, 2221, 2223, 2372

Autonomija

Netinkamai suprastos sąžinės autonomijos siekimas 1792

Vaikų autonomija 2232

Autopsija 2301

Avinėlis

Apokalipsė ir Avinėlis 1137, 2159

Avinėlio vestuvių pokylis 1329, 1602, 1612, 1642, 2618

Bažnyčia, Avinėlio Sužadėtinė 757, 796

Kristus – Dievo Avinėlis 523, 536, 602, 608, 613, 719, 1364

Liudytojai ir Avinėlio šlovė 2642

Azartiniai lošimai 2413

B

Babelis 57

Badas

Badas pasaulyje ir solidarumas 2831

Dievo žodžių badas 2835

Išalkusį pavalgydinti kaip gailestingumo darbas 1039, 2447

Jėzus, išlaisvinantis iš bado 549

Jėzus pažįsta alkį 544, 556

„Kasdienės duonos duok mums šiandien“ 2828, 2830

Nusikaltimas sukelti badą 2269

Baimė

Amžinojo pasmerkimo baimė 1453

Baimė – viena iš svarbiausių aistrų 1772

Blogio baimė 1765

Dievo baimė kaip pagarbos tėvams pagrindas 2217

Dievo baimė kaip Šventosios Dvasios dovana 1303, 1831

Dievo baimė, įkvėpta žinios apie paskutinį teismą 1041

Šventa baimė 2144

Balandis

Balandžio reikšmė 701

Šventoji Dvasia, Jėzaus krikštas ir balandis 535

Baptisterija 1185

Bausmė

Mirties bausmė 2267

Moralinis gyvenimas ir Dievo bausmės baimė 1828, 1964, 2090

Nuodėmė ir bausmė 2061

Nusikaltimo sunkumą atitinkanti bausmė 2266

Skirtingos bausmės skaistykloje ir pragare 1031

Bažnyčia

Angelai globoja Bažnyčią 334–336

Bažnyčia „ištobulinta vien dangaus garbėje“ 769, 1042

Bažnyčia kaip Karalystės pradžia ir užuomazga 541, 669, 764, 768

Bažnyčia kaip kelias gauti nuodėmių atleidimą iš Dievo 1478–1479

Bažnyčia kaip regimasis statinys 1180, 1185–1186, 2691

Bažnyčia pašaukia priimti Šventimus 1578

Bažnyčios įsakymai 2041–2043

Bažnyčios Tėvai 11, 688

Marija ir jos pareiga Bažnyčios slėpinyje 963–972, 973

Marija, Bažnyčios motina 963

Misijinė Bažnyčia 849–856

„Ne Bažnyčioje nėra išganymo“ 846–848

Sūniška meilė Bažnyčiai 2040

Šeima kaip namų Bažnyčia 1655–1658, 2204, 2685

Šventa ir nesutepta Bažnyčia 1426

Bažnyčia ir nekrikščionys

Bažnyčia atvira išsklaidytiems ir suklydusiems žmonėms 845

Bažnyčios būtinybė siekiant išganymo 846–848

Bažnyčios ir ryšys su nekrikščionių religijomis 842–844

Bažnyčios santykis su musulmonais 841

Bažnyčios santykis su žydų tauta 839–840

Bažnyčia ir visuomenė

Bažnyčia – žmogaus asmens transcendentiškumo saugotoja 2245

Bažnyčios moralinis sprendimas politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais 2246, 2420

Politinė bendruomenė ir Bažnyčia 2244–2246

Bažnyčia kaip bendruomenė

Bendrystė – giliausias Bažnyčios pašaukimas 959

Bendrystė su Jėzumi 787–796

Bendrystė su mirusiaisiais 958

Bendrystė su šventaisiais 954–57

Bendrystės sakramentas liturgijoje 1108

Charizmų bendrystė 951

Dievo ir žmonių bendrystė 2790

Dvasinis šventųjų bendrystės gėris – Bažnyčios lobis 1476

Kunigiškoji bendruomenė 1119

Meilės bendrystė 953

Šventųjų bendrystė 946–948, 953

Tikėjimo bendrumas 949

Bažnyčia kaip mistinis Kristaus kūnas

Bažnyčia kaip mistinis Kristaus kūnas 774, 776–777, 779, 787–796, 805–807, 1396

Bažnyčios statymas 872, 1123, 2003

Charizmos ir Bažnyčia 800

Katechezė ir Bažnyčia 4

Krikščionys kaip Bažnyčios nariai 521, 790, 953, 960, 1267, 1396, 1988, 2045

Kristus kaip Bažnyčios galva 1548

Ligos ir Bažnyčia 1508

Liturgija ir Bažnyčia 1070, 1140, 1187–1188

Mirusieji ir Bažnyčia 958

Narių vienybė, skirtumai ir misija 873–874, 947

Sakramentai ir Bažnyčia 774, 1116, 1123, 1267, 1279, 1621, 2040, 2782

Šventoji Dvasia ir Bažnyčia 1105–1106, 1111, 1353

Bažnyčios atsiradimas

Apaštalai – kertiniai Bažnyčios akmenys 642

Bažnyčia – Jėzaus Kristaus įsteigta 763–766, 874

Bažnyčia – kuriant pasaulį iš anksto numatyta 760

Bažnyčia – Tėvo širdyje kilęs sumanymas 759, 761

Bažnyčia, parengta Senosios Sandoros 761–762

Bažnyčios apreiškimas Sekminių dieną 767, 1076

Bažnyčios pradžia 124, 763, 766–767, 1185

Kristus – gyvasis Bažnyčios Akmuo 552

Petras – uola, ant kurios statoma Bažnyčia 552, 881

Bažnyčios pareigos

Atleisti nuodėmes 827, 979–983, 1442, 1478

Atlikti evangelizaciją ir katechezę 7

Atsivertimas kaip nesibaigianti pareiga 1428

Būti Dievo tauta 781–786

Būti krikščioniškojo šventumo pavyzdžiu 2030

Išpažinti tikėjimą 172–175

Išpažinti tikėjimą, kad yra vienas Dievas – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia 152, 258, 738

Rūpintis bendruoju gėriu 2420

Saugoti apaštalų skelbimą, tęsiamą apaštalų įpėdinių 77

Saugoti ir aiškinti Dievo žodį 119

Saugoti tikėjimą 168, 171, 173

Saugoti tikėjimo paveldą 84, 97, 175

Skelbti Velykų slėpinį 571

Šventinti žmones 824

Tarnauti Dievui 783–786

Vykdyti misiją pasaulyje 767, 2044–2045

Bažnyčios simboliai ir atvaizdai

Alyvmedis 755

Aukštybių Jeruzalė 757

Avidė ir kaimenė 754

Bažnyčios įvaizdžiai 507, 710, 753, 967, 2679

Dievo šventovė 756

Marija – Bažnyčios paveikslas 507, 967, 972

Motina 169, 507, 757

Statinys 756

Tikėjimo mokytoja 169

Žodžio „Bažnyčia“ reikšmė 751–752

Bažnyčios slėpinys

Dangiškosios Jeruzalės ženklas 117

Dievo karalystės ūglis ir pradžia 541

Krikščionio pašaukimo įgyvendinimo vieta 2030

Kristaus ir Šventosios Dvasios misijos sakramentas 738

Kristaus kūnas 787–796

Kristaus sužadėtinė 796

Kunigų karalija Dievui 1546, 1591

Motina ir Mokytoja 2030–2046

Regima ir dvasinė 770–771

Slėpinys ir sakramentas 774–776

Sutaikintas pasaulis 845

Šventosios Dvasios pažinimo vieta 688

Šventosios Dvasios šventovė 797–798

„Tiesos šulas ir atrama“ 171

Tikėjimo paveldo saugotoja 171

Visuotinis išganymo sakramentas 849

Žmonių vienybės su Dievu slėpinys 772–773

Bažnyčios sudėtis, taip pat žr. Apaštalų kolegija, Vyskupų kolegija

Apaštalai – kertiniai Bažnyčios akmenys 642

Bažnyčios hierarchinė sandara 874–887

Kristaus buvimas Bažnyčioje 1380

Kristus – Bažnyčios Galva ir versmė 669, 874

Kristus aprūpina Bažnyčią dovanomis ir tarnybomis 794

Šventimais gaunama tarnyba nepakeičiama Bažnyčioje 1593

Tikintieji pasauliečiai Bažnyčioje 897–913

Vienuolinis ir pašvęstasis gyvenimas 914, 916, taip pat žr. Pašvęstasis gyvenimas

Bažnyčios ganytojai

Bažnyčios ganytojai, Kristaus išsirinkti ir pasiųsti 816, 1575

Bažnyčios ganytojų pareigos 801, 857, 1551, 1632, 2033, 2038, 2663

Klebonas – savo parapijos ganytojas 2179

Pasauliečiai padeda Bažnyčios ganytojams 900–901

Petro ir apaštalų pastoracinė pareiga 881

Vyskupai – bažnyčios ganytojai 862, 939, 1558

Dalinė ir visuotinė Bažnyčia

Eucharistija kaip dalinės Bažnyčios gyvenimo centras 893

Kas yra dalinė Bažnyčia 833

Kiekviena dalinė Bažnyčia kaip visuotinė Bažnyčia 832–835

Kunigo atsakomybė už dalinę Bažnyčią 1595

Parapija ir dalinė Bažnyčia 2179, 2226

Šventimai ir dalinė Bažnyčia 1572

Tikėjimo tradicijos ir dalinė Bažnyčia 83, 174, 192, 1202

Visuotinė ir dalinė Bažnyčia 879, 886, 1594–1595

Vyskupas atsakingas už dalinę Bažnyčią 1369, 1560, 1594

Kokia yra Bažnyčia 750, 811, 865

Apaštališka 857–865

Apaštališka Bažnyčios prigimtis 863

Bažnyčia yra apaštališka trejopa prasme 857

Vyskupai – apaštalų įpėdiniai 861–862

Šventa 823–829

Bažnyčia šventa, susijungusi su Marija 829

Bažnyčia, pašventinta Kristaus 823–824

Bažnyčia, priimdama savo glėbin nusidėjėlius, yra šventa 825, 827, 1428

Evangelijos patarimai kaip pagalba šventumui 1986

Meilė yra šventumo siela 826

Šventoji Dvasia kaip šventumo šaltinis 749

Viena 813–822

Bažnyčia yra viena, nes jos šaltinis vienas, steigėjas vienas ir viena jos „siela“ 813

Bažnyčios misija – siekti vienybės 855

Eucharistija kaip sakramentas, stiprinantis Bažnyčios vienybę 1416

Įvairi vienybėje 814, 818–819

Vienybės dovana, kurios trokštame 820–822

Vienybės pažeidimai 817

Vienybės ryšiai 815–816

Visuotinė 830–856

Bendrystė su nekatalikiškomis Bažnyčiomis 838

Kiekviena dalinė Bažnyčia yra visuotinė 832–835

Misija kaip Bažnyčios visuotinumo reikalavimas 849

Visuotinė dėl Kristaus valios 831

Žodžio „katalikiškas“ reikšmė 830

Pareiga mokyti

Bažnyčia – Motina ir Mokytoja 2030–2046

Bažnyčios Magisteriumas 85–87, taip pat žr. Magisteriumas

Būtinybė mokyti tikėjimo 2037

Ką reiškia pareiga mokyti 890

Katechezė ir pamokslai 2033

Mokymo tarnyba kaip Dievo Žodžio tarnystė 86

Romos popiežius ir vyskupai – autentiški mokytojai 888, 2034

Skelbti išganymą 2032

Socialinis mokymas 2419–2425

Tikintieji pasauliečiai mokymo tarnyboje 906

Valdžia apima prigimtinio įsakymo įstatymus 2036

Visuotinio susirinkimo valdžia 891

Vyskupų kolegijos ir Romos popiežiaus valdžia 891, 2035

Šventinimo tarnyba 893

Dievas, šventinantis Kristuje 790, 805, 947, 1076, 1082, 1084, 1110–1112

Malda 2558, 2655

Žodžio tarnystė 2031, 2038

Valdymo tarnyba

Bažnyčiai Jėzaus suteikta valdžia 553

Bažnytinių tarnybų prigimčiai būdingas kolegialumas ir asmeniškumas 877–878

Kiekvieno vyskupo pareiga 886

Petro, apaštalų ir vyskupų pastoracinė pareiga – Bažnyčios pamatas 881

Popiežiaus pareiga 882

Tarnavimas ir vadovavimo tarnyba 876, 894–895

Tikinčiųjų bendradarbiavimas 911

Visuotinio susirinkimo pareiga 884

Vyskupų kolegijos pareiga 883, 885

Bedievystė

Bedievystės nuodėmės 2119–2120, 2139

Bedievystės pasmerkimas 2110, 2118

Bendra atsakomybė ir bendrasis gėris 2240

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas Dievo malonei 1993

Bendradarbiavimas nutraukiant nėštumą 2272

Dievo ir žmonių bendradarbiavimas ir nuopelnai 1008, 2025

Dievo ir žmonių bendradarbiavimas ir nuteisinimas 1993, 2001

Krikščionių bendradarbiavimas dėl Bažnyčios vienybės 821

Marijos bendradarbiavimas Dievo plane 488

Marijos bendradarbiavimas su Dievu 488, 501, 968, 2675, 2682

Pasauliečių bendradarbiavimas Bažnyčioje 906, 911

Piliečių bendradarbiavimas ir bendrasis gėris 2238

Prisidėjimas prie savižudybės 2282

Tėvų bendradarbiavimas 2206

Vyresnybė ir bendradarbiavimas 2236

Žmonių bendradarbiavimas ir darbas 378

Žmonių bendradarbiavimas Kristaus veikloje 970, 2632

Žmonių bendradarbiavimas Šventosios Dvasios veikloje 1091, 1108

Žmonių bendradarbiavimas vykdant Dievo planą 306, 2062, 2738

Bendrasis gėris

Asmeninis gėris ir bendrasis gėris 801, 951, 1905, 2039

Bažnyčia ir bendrasis gėris 224, 2420, 2458

Bendrojo gėrio elementai 1907–1909, 1924–1925

Bendrojo gėrio gynimas 223, 2242, 2265–2267, 2310, 2321

Bendrojo gėrio reikšmė ir tikslas 1906, 1912, 192

Ekonomika ir bendrasis gėris 242, 2429, 2432

Imigracija ir bendrasis gėris 2241

Informavimas ir bendrasis gėris 2489, 2492, 2494, 2498

Įstatymas ir bendrasis gėris 1951, 1976

Pagarba pasauliui ir bendrasis gėris 2415

Pareiga skatinti bendrąjį gėrį 1913–1914, 1916, 1926

Politinė bendruomenė, valstybė ir bendrasis gėris 1910, 1927, 2239

Politinės piliečių teisės derinamos su bendrojo gėrio reikalavimais 2237

Privatinė nuosavybė ir bendrasis gėris 2401, 2403

Religijos laisvė ir bendrasis gėris 2109

Socialinis teisingumas ir bendrasis gėris 1807, 1928, 2239, 2442

Streikas ir bendrasis gėris 2435

Tarptautinė bendruomenė ir bendrasis gėris 1911, 1927

Teisėta valdžia ir bendrasis gėris 1888, 1897–1898, 1901–1903, 1921–1922, 2238, 2309, 2406, 2498

Žmogaus pareigos ir bendrasis gėris 1880, 2237–2241, 2288

Bendravimas

Dalijimasis dvasinėmis gėrybėmis 955

Katalikų Bažnyčios ir Rytų Bažnyčių bendradarbiavimas 1399

Taika ir žmonių bendravimas 2304

Bendrystė

Bažnyčia ir bendrystė žr. Bažnyčia

Bažnytinė bendrystė ir nuodėmė 1440, 1446, 1448, 1455

Bažnytinė bendrystė ir schizma 2089

Bažnytinė bendrystė ir šeima 2204–2205

Bendrystė su mirusiaisiais 958, 1684, 1689, 1690

Charizmų bendrystė 951

Dangiškosios ir žemiškosios Bažnyčios bendrystė 954–959

Dieviškųjų Asmenų bendrystė 267, 738, 1693

Draugystė ir dvasinė bendrystė 2347

Dvasinių gėrybių bendrystė 949, 952

Eucharistinė bendrystė žr. Eucharistija

Katechezė ir bendrystė su Kristumi 426

Liturgija ir bendrystė 1071, 1136

Malda kaip bendrystė 2565, 2655, 2682, 2689, 2713, 2799, 2801

Meilės bendrystė 953

Popiežiaus bendrystė su vyskupais 85, 100, 816, 892, 895

Sakramentai kaip bendrystės išraiška 790, 1126, 1533–1535

Sakramentų bendrystė 950

Šventosios Dvasios bendrystė 734, 1097, 1108–1109

Tikėjimo bendrumas 154, 185, 188, 949, 1102, 1209

Vyrų ir moterų bendrystė 371–372, 383, 2331–2332

Vyskupo bendrystė su tikinčiaisiais 84, 1301

Žmogaus bendrystė su Dieviškaisiais Asmenimis 259, 732, 737, 850, 1107

Žmogaus bendrystė su Dievu 27, 45, 54, 154, 613, 780, 1489, 1804

Žmogaus bendrystė su Jėzaus slėpiniais 519–521

Žmogaus bendrystė su Kristumi 533, 725, 787, 790, 1331

Žmonių bendrystė 357, 775, 1445, 1702, 2419

Bendruomenė

Atleidimas ir įvesdinimas į bendruomenę 1443

Bažnyčia kaip bendruomenė 751–752, 771, 833, 899

Bažnytinė bendruomenė ir malda 2632, 2691, 2696

Bažnytinė bendruomenė ir pasauliečių apaštalavimas 900, 910

Bendrasis gėris ir bendruomenė 1910–1911, 1922

Ekonominė veikla, socialinis teisingumas ir visuomenė 2411, 2426, 2428

Eucharistija ir tikinčiųjų bendruomenė 1166, 1400

Krikštas ir bendruomenė 1253, 1255

Kunigystė ir tikinčiųjų bendruomenė 1546, 1551

Laidotuvės ir bendruomenė 1684, 1687

Liturgija ir bendruomenė 1071, 1140–1141, 1198

Misija steigti krikščioniškas bendruomenes 854

Parapija kaip bendruomenė 2179, 2226

Pirmoji tikinčiųjų bendruomenė ir jos tikėjimas 642, 949, 2624

Politinė bendruomenė ir Bažnyčia 2244–2246

Politinė bendruomenė ir šeima 2209, 2211

Politinė bendruomenė, piliečių teisės ir pareigos 2239, 2242

Religinė laisvė ir religinės bendruomenės 2107

Sunkumai šeimoje ir bendruomenė 1649, 1651

Sutuoktinių ir šeimos bendrija 1644, 1666, 2201, 2204, 2206–2207, 2249–2250, 2364

Sutvirtinimas ir atsakomybė bažnytinėje bendruomenėje 1309, 1319

Tikėjimas ir tikinčiųjų bendruomenė 1102

Tikinčiųjų bendruomenė 1045

Vadovavimas žmonių bendruomenėms 1884, 1898, 1901, 1919, 2213

Visuotinė bendruomenė 842

Žmonių bendruomenės pašaukimas 1877

Besimeldžiančiojo išorinė išraiška 2702–2703

Beturčiai

Beturčiai dvasia 709, 716, 1716, 2544–2547

Beturtis Kristus 517, 525, 544, 1351, 2407

Dangaus karalystė ir vargdieniai 544

Eucharistija įpareigoja vargšų atžvilgiu 1397

Ginklavimosi varžybos – skriauda vargšams 2329

Neturtas kaip Evangelijos patarimas 915

Neturtas kaip Kristaus ir Bažnyčios kelias 544, 786, 852

Rūpinimasis vargšais ir meilė jiems 886, 1033, 1435, 1825, 1941, 2208, 2405, 2443–2449

Turtingų valstybių solidarumas su neturtingomis 2439–2440

Turtų atsižadėjimas kaip gyvenimo būdas 2544–2545

Biblija žr. Šventasis Raštas

Blaivumas 1809, 2730

Blogis

Apvaizda ir blogio papiktinimas 309–314

Blogio atsiradimo klausimas 385

Blogio atsižadėjimas 1427, 1431, 1706, 1776

Blogio išplitimas po pirmosios nuodėmės 401, 1707

Blogio kartojimas ir jo padariniai 1865

Blogio neišvengiama ir praktikuojant religiją 844

Blogis dualizmo ir manicheizmo doktrinose 285

Blogis ir žmogaus veiksmų moralumas 1749–1756

Blogis žmonijos istorijoje 401

Dievo galia blogio padarinius paversti gėriu 312–313, 412

Dievo karalystę dar puola blogis 671

Dievo pergalė prieš blogį 272, 410, 677

Fizinis blogis 310

Gimtoji nuodėmė ir blogio atsiradimas 403, 407, 1607, 1707

Įtraukimas į blogį 1869, 2284

Krikščioniškas tikėjimas kaip atsakas blogiui 309, 385

Kristus išlaisvina žmones iš blogio 549, 1505

„Kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ 998

Malda prašoma išvaduoti iš blogio 2846, 2850–2854, taip pat žr. „Tėve mūsų“

Moralinis blogis 311–312

Negalima trokšti bloga savo artimui 2303, 2539

Neleistina daryti bloga norint pasiekti gera 1789

Nežinojimas apie padarytą blogį 1791, 1793, 1860

Nuodėmė – didžiausias blogis 1488

Pagalba siekiant išvengti blogio 1806, 1889, 1950, 1962, 2527

Pasirinkimas tarp gėrio ir blogio 1732–1733

Paskutinis teismas blogiesiems 1039

Protas skiria gėrį ir blogį 1954

Brevijorius žr. Liturgija

Brolis

Atsakomybė už brolius 2831

Bažnyčia kaip Kristaus brolių sąjunga 788

Broliai Viešpatyje 818, 1271, 2074, 2790

Izraelis – „vyresniųjų brolių“ tauta 63

Jėzaus broliai ir seserys 500

Jėzus kaip mūsų brolis 469

Kas rodo, kad esate brolis Kristui 2233

Kristus – pirmagimis tarp daugelio brolių 381, 501, 2012, 2448

Liudijimas perteikiamas broliams 932

Malda už brolius 2768

Meilė mažiausiesiems broliams 678, 952, 1033, 1397, 1932, 2447, 2449

Pagarba broliui 1789, 2054, 2269, 2302

Pagarba savo broliams ir seserims 2212, 2219, 2231

Papiktinimas padarytas broliui 2284

Susitaikinimas su broliais 1424, 1469, 2608, 2840, 2843, 2845

Visi žmonės broliai 361, 1931

Broliškas įspėjimas

Atsivertimas ir broliškas įspėjimas 1435

Meilė ir broliškas įspėjimas 1829

Broliškumas

Broliškumo auklėjimas 2207

Brolybei kylantys pavojai 1740

Kunigų brolybė 1568

Pašvęstasis gyvenimas ir broliškumas 925, 929

Solidarumas kyla iš žmogiškos ir krikščioniškos dorybės 1939

Žmonių brolybės pamatai 1676

Budėjimas, saugojimas

Budėjimas ir malda 2612, 2699, 2799, 2849, 2863

Budėjimas ir visuomenės komunikavimo priemonės 2496

Budėjimo būtinybė 1036

Dabarties metas kaip budėjimo metas 672

Kristus kviečia budėti 672

Tikėjimo saugojimas 2088

Būrimas – Dievui prieštaraujantis veiksmas 2115–2117, 2138

Būtinybė

Bažnyčios būtinybė 846

Krikšto būtinybė 1256–1261

Maldos būtinybė 2638, 2744

Tikėjimo būtinybė 161

Būtinoji gintis 2263–2267

Būtinoji gintis kaip svarbi pareiga tam, kuris atsakingas už kito gyvybę 2265

Būtinosios ginties padariniai 2263

Būtinosios ginties sąlygos 2264, 2309

Būtinosios ginties teisė 1909, 2308

Būtinosios ginties tikslai 2266

Buvimas

Būti Dievo akivaizdoje 2565

Dievo buvimas

Dievo buvimo ženklai 1148

Žmogus žino apie Dievo buvimą ir to žinojimo padariniai 208, 2144

Kristaus buvimas

Kristus Eucharistijoje 1374, 1378–1379, 2691

Kristus žemiškojoje liturgijoje 1088

C

Celibatas

Lotynų Bažnyčia ir kunigų celibatas 1579, 1599

Nesusituokusieji ir pastoracinis rūpestis 1658

Pašvęstasis gyvenimas ir celibatas 915

Rytų Bažnyčios ir celibatas 1580

Skaistumas ir aklumas 2349

Charizma,taip pat žr. Šventoji Dvasia

Charizmų bendrystė 951

Charizmų ištyrimas 801

Charizmų reikšmė ir tikslas 799, 800, 2003

Neklaidingumo charizma 890, 2035

Pasauliečių charizma 910

Pašvęstojo gyvenimo charizma 924, 1175

Šventoji Dvasia ir charizma 688, 798, 800, 809, 1508, 2003, 2024, 2684

Tiesos charizma ir tikėjimo supratimo augimas 94

D

Dalyvavimas

Dalyvavimas dieviškajame gyvenime 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 1726, 1997

Dalyvavimas Eucharistijoje 1000, 1388, 2182

Dalyvavimas Kristaus aukoje 618, 1372

Dalyvavimas Kristaus maldoje 1073

Dalyvavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime 1002, 1006

Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime 1882, 1897–1917

Jėzaus dalyvavimas Dievo galybėje ir valdžioje 668

Kunigiškojo dalyvavimo laipsniai 1554

Pasauliečių dalyvavimas karališkojoje Kristaus tarnyboje 908–913

Pasauliečių dalyvavimas Kristaus kunigystėje 901–903, 1546, 1591

Pasauliečių dalyvavimas pranašiškoje Kristaus tarnyboje 904–907

Tikinčiųjų dalyvavimas liturgijos šventime 1141, 1273

Dangus

Bažnyčia ir dangaus garbė 769, 778, 1042, 1053

Dangaus grožis ir Dievo pažinimas 32

Dangaus ir žemės sukūrimas tikėjimo simbolyje 198, 279, 325

Dangaus karalystė ir Bažnyčia 865

Dangaus karalystė ir celibatas bei mergeliškumas 1579, 1618–1619

Dangaus karalystė ir Dievo valia 2826

Dangaus karalystė ir Įstatymas 577, 1964

Dangaus karalystė ir Kristus 541, 567, 763

Dangaus karalystė ir neturtas 44, 2544, 2547, 2556

Dangaus karalystė ir palaiminimai 1716, 1724–1725

Dangaus karalystė ir raktai 553

Dangaus karalystė ir viltis 1817–1818

Dangaus palaima 1729

Dangaus reikšmė 326, 1024–1026, 2794–2795, 2802

Dangiškosios ir žemiškosios Bažnyčios bendrystė 954–959, 962

Dievas, dangaus ir žemės Kūrėjas 212, 216, 269, 287, 290

Eucharistija kaip dangaus duona 1331, 1355, 1419, 2837

Krikščionys – dangaus piliečiai 2796

Kristus ir Jo nužengimas iš dangaus 440, 1001

Kristus ir Jo žengimas į dangų 659– 664, 665–667

Lobis danguje 2053

Malda „Tėve mūsų“ ir dangus 2794–2796, 2802

Naujasis dangus ir naujoji žemė 1042–1050

Viltis ir dangaus garbė 1821

Darbas

Atgailos darbai 1430, 1460

Atlyginimas už darbą kaip solidarumas 1940

Dievo darbai 198, 214, 295, 339, 1328

Dievo darbai kaip kelias į Jo pažinimą 32, 176, 236, 286

Ganytojiškas ir apaštalavimo darbas 893, 924

Jėzaus rankų darbas 531, 533, 564

Konfliktai darbe 2430

Kristaus darbai leis Jį pažinti kaip „Dievo Šventąjį“ 438

Kūno darbai 1852

Meilės ir gailestingumo darbai 1473, 1458, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447

Poilsis nuo darbo 1193, 2172, 2184–2188

Streikas morališkai teisėtas 2435

Teisė gauti darbo 2211, 2433, 2436

Teisingas užmokestis 2434

Valstybės atsakomybė ekonominėje veikloje 2431

Velnio darbai 394

Žmogaus darbo reikšmė 378, 901, 1609, 1914, 2427

Žmogaus darbo vertė 1368, 2428

Žmonių darbai 679, 901

Darna

Abiejų Testamentų darna 1094

Kūrinijos darna 299, 307, 341, 1608, 2500

Liturgijos ir liaudiškojo pamaldumo darna 1675

Sutuoktinių darna 2333

Šeimos gyvenimo darna 2219, 2251

Teisių ir pareigų darna 912

Ženklų (giedojimo, muzikos, žodžių ir veiksmų) harmonija 1158, 1162, 1181

Žmogaus troškimų ir Bažnyčios mokymo darna 2126

Žmonių ir kūrinijos darna 374, 376, 379, 400, 1676

Žmonių santykių darna 1807

Debesis

Debesies reikšmė Atsimainyme 555

Debesies reikšmė paskutiniame Jėzaus pasirodyme 659

Debesies reikšmė Senajame ir Naujajame Testamente 697, 1094

Dekalogas žr. Įsakymai

Dėkingumas

Žmogaus dėkingumas artimui 1648, 1900, 2199, 2215, 2218, 2220

Žmogaus dėkingumas Dievui 1148, 1334, 1360, 1418, 2062, 2097, 2099

Žmogaus dėkingumas Kristui 1418

Demografija 2372

Demonas

Apaštalų gebėjimas išvaryti demonus 1506

Blogio ištakos 397, 413, 1707, 2583, 2851

Egzorcizmai demonams išvaryti 517, 550, 1237, 1673

Išsilaisvinimas iš šėtono 2850, 2853–2854

Jėzus ir Jo viešpatavimas demonams 421, 447, 539, 550, 566, 635–636, 1086, 1708

Jėzus ir šėtono gundymai 538–540, 566, 2119

Krikštas kaip pranešimas šėtonui 1237

Puolę angelai 391, 392, 414

Stabmeldystė ir demonų pagalbos ieškojimas 2113, 2116–2117

Velnio darbai 394–395, 398, 2851–2852

Žmogaus kova su tamsos galybėmis 407, 409

Žodžio „velnias“ reikšmė ir etimologija 2851

Dešimties įsakymų lentelės 2058, 2067

Diakonas

Diakonas kaip vyskupo ir kunigų pagalbininkas 886, 1554, 1569, 1596

Diakonatas kaip vienas iš Šventimų sakramento laipsnių 1554

Diakono galimybės 1256, 1570, 1588, 1596

Diakonų Šventimai – „tarnauti“ 1538, 1569–1571

Diakonų Šventimų iškilmės 1572–1574

Diakonui Šventimais įspaustas antspaudas 1570

Nuolatinis diakonatas 1571

Pagarba diakonams 896, 1554

Diakonija 1569, 1588

Dialogas

Dialogas su dar nepriėmusiais Evangelijos 856

Dialogas sus kitomis religijomis, filosofija ir kitais mokslais 39

Dialogas tarp Bažnyčių dėl krikščionių vienybės 821, 1126

Dialogas tarp žmonių kaip būtinybė 1879

Žmogaus dialogas su Dievu 27, 1153, 2063, 2575, 2653

Diena

Aštuntoji diena 349

Jėzaus prisikėlimo diena 2174

Keturiasdešimt dienų 538, 540, 659

Kūrimo dienos 337, 2169

Mirties diena 1682

Paskutinioji diena 841, 994, 1001, 2730

Prisikėlimas paskutiniąją dieną 364, 989

Septintoji diena 345, 2051, 2168–2173

Švenčių dienos 1389, 2177, 2181, 2185, 2187–2188

Teismo diena 678, 681, 1040, 1059

Viešpaties diena 1166–1167, 2170, 2174–2188

Dievas, taip pat žr. Trejybė

Abraomui pažada palikuonį 706

Atleidžia nuodėmes 208, 1440–1442

Dangus – Dievo buvimo vieta 326

Dievo didingumas 41, 223, 272, 283, 300, 306, 1147

Dievo egzistavimas 31, 33–35, 46, 48, 286, 2127

Dievo paveikslas 370, 399, 844, 1549, 1702, 1705, 2129–2132

Dievo veiksmai žmonėms

Dovanoja gailestingumą 1422, 1846, 1870

Duoda Dešimt įsakymų 2058–2059

Duoda moralinį įstatymą 708, 1776, 1950–1951, 1961, 1975, 1981, 2063

Eucharistija – viršūnė veiklos, kuria Dievas Kristuje šventina pasaulį 1325

Į tikinčiųjų sielas įlieja dieviškąsias dorybes 1812–1813, 1840

Išgano žmones 15, 74, 169, 430–431, 1949

Kalba žmogui 715, 1777, 1795, 2700

Kviečia į amžinąjį gyvenimą 1011, 1998

Kviečia maldai 2567, 2591

Kviečia siekti tiesos 160, 410

Laimina gyvąsias būtybes 1080–1081

Palenkia žmogaus valią į gėrį 27, 51–52, 152–154, 162, 179, 1724, 1742, 1811–1833, 1817, 1821, 1830–1831, 1848, 1949, 1989, 1994, 1999, 2001–2002, 2008, 2021–2022

Pasauliečius siunčia apaštalauti 900

Paskiria gyvybės išlaikymo pareigą 2271

Pašaukia meilei 1604, 2331

Ragina susitaikyti 1442

Siunčia Jėzų 422, 457–458

Suburia savo tautą 781

Sudaro Sandorą su Izraeliu 2060

Sujungia žmogų su Dievu 950, 1027, 1033, 2305

Suteikia malonę 1996, 2008, 2021, 2023–2024

Suteikia Šventąją Dvasią 741, 1993

Šaukia į Dangaus karalystę 1726

Šaukia į šventumą 2012–2014

Užbaigia žmonėse, ką yra pradėjęs 2001

Vykdo nuteisinimą 1994, 2020

Žmogaus širdyje pasėja laimės troškimą 1718, 1721, 1725, 1818

Dievas Visagalis

Dievas – Tėvas ir Visagalis 268–278

Dievas parodo savo visagalybę 277, 312, 315

Dieviškoji visagalybė nėra despotiška 271

Dieviškosios visagalybės darbai 311, 997, 1004

Dievo tariamo silpnumo slėpinys 272–274

Dievo visagalybės suvokimas 274, 278

Kokia yra Dievo visagalybė 268

„Nes didžių dalykų padarė man Viešpats“ 273

Visuotinė Dievo galybė 269

Dievo dovanos

Amžinasis gyvenimas 1016, 1722

Asmens kilnumas 2334, 2393

Atsivertimas 1432

Bendrystė 1489

Didžios dovanos 1692

Dievo meilė žmonėms 516, 604, 776, 2658

Gyvenimas ir sveikata 2288

Įstatymas 1955, taip pat žr. Įstatymas

Išganymas 169, 620

Jėzus 603, 614

Kunigystė 983

Laisvė 1730

Malda 2559–2561, 2564, 2713

Malonė 1608, 1999, 2000, 2005, 2712

Palaima 1722, 1727

Skaistumas 2345

Supratimas 1955

Šventoji Dvasia 683, 733–736, 742

Tikėjimas 153, 155, 162, 848, 1381

Tikėjimo simbolis primena, kokios didžios yra tikėjimo dovanos 14, 1692

Tyrumas 2520

„Tobulas“ gailestis 1452–1453

Valdžia 1899, 1918

Žemė ir jos gėrybės 2402

Žmonių bendradarbiavimas vykdant Dievo planą 306–307, 323, 378

Dievo pavadinimai ir apibūdinimai

Gailestingas 210–211

Geras 339, 385, 2052

Gėrio ir meilės šaltinis 1723, 1955, 2465

Gyvasis 205, 2112, 2575

Gyvųjų Dievas 993

Grynoji Dvasia 370

Maldos šaltinis 2639

Meilė 214, 218–221, 257, 342

Nesuvokiamas slėpinys 230

Šventas 208, 1352

Teisingas 62, 215, 271, 2577

Tėvas 233, 238–240, 2779–2785, 2794–2796, 2802

Tiesa 214–217

Vienintelis Dievas 200–202, 212, 222–228, 254, 258, 2110–2128

Dievo planas

Angelai – Dievo plano skelbėjai 331

Apvaizda ir Dievo planas 302–314

Bažnyčia Dievo plane 7, 751–780, 851

Dievo planas Jo paties apreikštas 50–64, 474, 1066, 1079

Dievo plano įvykdymas 332, 571, 670, 686, 1043, 1138, 2683

Dievo plano įvykdymo troškimas 2823, 2860, 2825

Dievo plano supratimas 158, 426

Dievo plano tikslai 257, 294, 772

Ekonominė veikla pagal Dievo planą 2426

Jėzaus atsidavimas Dievo planui 566, 606–607

Jėzaus mirtis Dievo plane 599–605, 624

Kristus – Dievo plano širdis ir centras 112

Mergeliškoji Marijos motinystė Dievo plane 502–507, 723, 2617

Santuoka Dievo plane 1602–1620,1665

Sukūrimas – Dievo plano pamatas 280, 315

Šeima Dievo plane 2201–2206

Veiksmai ir darbai, prieštaraujantys Dievo planui 1665, 1935, 2387

Velnias „priešinasi“ Dievo planui 2851, 2864

Visa apimantis Dievo planas 841–842

Žmogus atmeta Dievo planą, atmetimo padariniai 1739

Žmonių bendradarbiavimas vykdant Dievo planą 2062, 2611, 2738

Žmonių skirtumai Dievo plane 1937, 1946

Dievo valia 2822–2827

Dievo valios laikymasis 348

Dievo valios pažinimas 1787

Dievo valios pildymas 1260, 1332

Dievo vardas

Dievo vardai: Adonai 209; YHWH, Kyrios 206, 210–211, 213–214, 231, 446

Dievo vardo apreiškimas 203–204, 207

Pagarba Dievo vardui 2150–2155, 2162–2163

„Teesie šventas Tavo vardas“ 2807–2815, 2858

Viešpaties vardo šventumas 2142–2149

Garbinimas, malda ir Dievo kultas

Aukos Dievui 2099

Dėkojimo Dievui, Jo šlovinimo ir garbinimo laikas 1164, 1167, 1174, 2502, 2513

Dievo garbinimo ir tarnavimo Jam įsakymas 2083–2094, 2095–2109, 2133–2136

Dievo garbinimo reikšmė 2097, 2628

Dievo pašlovinimas 824

Dievo šlovinimo ir garbinimo būdai bei priemonės 1123, 1162, 1670–1671, 1678, 1698, 2062, 2641

Eucharistija kaip Dėkojimas Dievui ir Jo pašlovinimas 1359–1361, 1408

Garbinimas liturgijoje 1110

Iškreiptas Dievo garbinimas 2138

Kūrinija sukurta Dievo garbinimui 347

Malda „Tėve mūsų“ žr. „Tėve mūsų“ 2589

Melstis Dievui 2664, 2800

Sekmadienis kaip Dievo diena 2174–2188, 2190–2195

Šabo diena kaip Viešpaties diena 2168–2173, 2189

Šeima kaip pirmoji bendruomenė Dievui garbinti 2207

Šlovinimo malda 2639–2649

Tabernakulis ir bažnyčia kaip Dievo garbinimo vietos 1183, 2691

Neigiami žmonių veiksmai Dievui

Atsiskiria nuo Dievo 1033, 1035, 1057, 1263, 1607

Gundo Dievą 2139

Įžeidžia Dievą 398, 1440, 1487, 1850, 1871, 2277, 2281, 2314, 2324, 2464

Nusideda 397

Pasaulio ir žmogaus Kūrėjas 279, 324

Gyvenimo Viešpats 2280, 2318

Įgyvendinantis savo planą 302–314, 320–324

Išlaikantis ir palaikantis kūriniją 301

Klausimas apie pasaulio pradžią 285

Kūrėjo egzistavimo pažinimo galimybės 286

Kuriantis „iš nieko“ 296–298

Kuriantis išmintingai ir iš meilės 295

Kuriantis pasaulį darnų ir gerą 299

Kūrimo priežastis ir tikslas 293–294, 319, 760

Padarantis žmogų 362, 371, 704

Pasaulio valdymą perduodantis žmogui 1884

Pirmoji priežastis 308

Pranokstantis kūriniją, bet pasiliekantis su ja 300

Regimosios ir neregimosios visatos Kūrėjas 325, 327, 337–338

Sukūrė žmogų pagal savo paveikslą 355–361, 1701–1709

Tolydžio apreiškęs sukūrimo slėpinį 287–288

Vienas Kūrėjas 290, 317

Žmonių veiksmai Dievui

Atsigręžia į Dievą 1428, 1431–1432

Bendrauja su Dievu 197, 367, 518, 613, 737, 1071, 1472, 1540, 2565

Dalyvauja Dievo gyvenime 1988, 1997

Dalyvauja Dievo tėvystėje 2367, 2398

Gali kalbėti apie Dievą 39–43, 48

Ieško Dievo 28, 1281, 1501, 2566

Kontempliuoja Dievą 97, 1028

Mato Dievą 163, 1716, 1722, 2518–2519, 1531, 1547–1550, 2557

Myli Dievą pagal pirmą ir aukščiausią įsakymą 2055, 2083

Pasitiki Dievu 227

Pašventinimu paskiriami Dievo tarnystei 931, 934–944, 1579

Pildo Dievo valią 348, 847, 1026, 2103, 2233, 2822–2827

Pritaria Dievui 143–144, 154, 2242, 2256

Susitaiko su Dievu 980, 1445, 1462, 1468, 1484, 1493, 1496

Tarnauja Dievui 1273, 2424

Tiki į Dievą 150–151, 199, 222–227, 1266, 1842

Turi sūnišką ryšį su Dievu 2609

Dieviškieji asmenys

Asmenų darbai, rodantys jų savitumą 258, 267

Asmenų skirtumas 254, 266, 689

Dievas Tėvas, pirmasis Trejybės Asmuo 198

Kristus, antrasis Trejybės Asmuo 466, 468, 470, 473, 477, 481, 483, 626

Santykiai tarp Asmenų 255

Šventoji Dvasia, trečiasis Trejybės Asmuo 245, 684–686, 731

Trejybės prigimties vientisumas 202, 253

Žodžio „asmuo“ reikšmė Trejybėje 252

Dieviškoji pedagogika 53, 708, 1950, 1964

Dieviškumas

Dievas Tėvas – viso dieviškumo šaltinis ir pradžia 245

Jėzaus dieviškumas 209, 455, 464–469, 484, 515, 653, 663, 1374, 1413

Netikri dievai 1723, 2112

Šventosios Dvasios dieviškumas 245, 684

Trejybės dieviškumas 253–254, 266

Žmogaus dalyvavimas Dievo dieviškume 460

Dievo galia

Dievas parodo savo visagalybę 277, 296, 648, 1508, 2500

Dieviškoji visagalybė nėra despotiška 271

Dievo galia sakramentuose 1128

Dievo galios ypatybės 268, 270

Dievo silpnybė 272

Dievo žodis kaip galybė 124, 131

Kristaus galybė 449, 649

Šventasis Raštas liudija Dievo galybę 269

Šventosios Dvasios galia 496, 1127, 1238, 2778

Tikėjimas Dievo visagalybe 273–274

Dievo gerumas, taip pat žr. Dievas

Apreiškimas ir Dievo gerumas 51, 101

Dievo dovanos visuose Jo darbuose 214, 284, 299

Dievo gerumas žmonėms 41, 294, 396, 842, 1050, 1722, 2009, 2784

Dievo gerumo dovanos Bažnyčioje 750

Dievo išmintis ir gerumas 239, 308, 310, 311, 759, 1951, 2086, 2500, 2828

Kūrinija – Dievo gerumo dalininkė 306, 319, 1954, 1978

Kūrinija, kūrimas ir Dievo gerumas 1, 214, 284, 293, 295, 299, 308, 759, 970

Žmogaus nuodėmė ir Dievo gerumas 215, 397, 1869, 2091, 2094, 2119, 2307

Dievo ieškojimas 28, 30, 285, 843, 1501, 2566

Dievo karalystė 1720, 2819

Amžinoji Dievo karalystė 664

Atskyrimo nuo Dievo karalystės priežastys 1852, 1861, 2450

Bažnyčia yra „jau dabar slėpiningai pasaulyje esanti Kristaus karalystė“ 763

Bažnyčia yra Karalystės ūglis ir pradžia 567, 669, 764, 768

Celibatas dėl Dievo karalystės 1579, 1599, 1618–1619

Dievo karalystė – Šventosios Dvasios darbas 709

Dievo karalystės atėjimą rodantys ženklai 560

Dievo karalystės atėjimas 677, 1042, 1060

Dievo karalystės atėjimas ir krikščioniškas gyvenimas 2046

Dievo karalystės išplėtimas 853, 863

Dievo karalystės priėmimas 764

Dievo karalystės skelbimas 543–546, 768

Dievo karalystės statydinimas 395

Dievo karalystės triumfas 680

Dievo karalystės viltis 1817

Dievo karalystės ženklai 547–550, 670, 1505

Įstatymas ir Dievo karalystė 1963

Įžengimo į Karalystę sąlygos 526, 543–544, 556, 577, 1215, 1427, 1470, 1716, 2544, 2556, 2826

„Karalystės raktai“ 551–553

Kristaus atsimainymas – Karalystės nuojauta 554

Kristaus karalystė dar neatbaigta 671

Malda ir Dievo karalystė 2632, 2646, 2660

Palaiminimai ir Dangaus karalystė 1716, 1726, 2546

Pašaukti į Karalystę 526, 543–544, 2603

Pažanga ir Dievo karalystė 2820

Pirmiausia ieškokime Dievo karalystės 305, 1942, 2632

„Prisiartino Dievo karalystė“ 541–542, 1503, 2612

Šeima ir Dievo karalystė 2232–2233

„Teateinie Tavo karalystė“ 2804, 2816–2821, 2859

Dievo Sūnus žr. Kristus

Dievo tauta 781–786

Bažnyčia kaip Dievo tauta 781–786

Bažnyčioje esančios tarnybos – pagalba Dievo tautai 874

Dievo tauta dalyvauja karališkojoje Kristaus veikloje 786

Dievo tauta dalyvauja kunigiškojoje Kristaus veikloje 784

Dievo tauta dalyvauja pranašiškoje Kristaus veikloje 785

Dievo tautos bruožai 782

Dievo tautos subūrimas 761–762, 776, 865

Dievo tautos tikėjimas 93, 99

Dievo tautos vienybėn suburtos įvairiausios tautos ir kultūros 814

Dievo tautos visuotinumas 831, 885

Izraelio kaip Dievo tautos išrinkimas 762

Priklausantys Dievo tautai 836, 871

Senosios Sandoros Dievo tauta ir naujoji Dievo tauta 840

Žydai, nekrikščionys ir Dievo tauta 837

Dievo transcendencija 42, 212, 239, 300, 1028

Dievo vaikai

Bažnyčia – Dievo vaikų Motina ir namai 808, 1186

Dievas rūpinasi savo vaikais 104, 239, 305

Dievo įsūniai 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009

Dievo vaikai, atgimę per sakramentus 1213, 1243, 1250, 1692

Dievo vaikų kilnumas 2736

Dievo vaikų malda 2565, 2673, 2712, 2766

Dievo vaikų vaikiškas nepaisymas 305, 2830

Dievo vaikų vienybė 706, 831, 845, 855, 959, 1097, 1108

Pagalba gyvenant Dievo vaikų gyvenimą 736, 1568, 1813, 1831, 1996, 2157, 2650, 2766

Sakramentai kaip Dievo vaikų susitikimas su Tėvu 1153

Šventoji Dvasia Dievo vaikuose 742, 2639

Vaiko atsivertimas į Tėvą 2608

Vaiko drąsa maldoje 2610, 2777

Dievo žodis, taip pat žr. Šventasis Raštas ir Katechezė

Dievo žodis – maldos šaltinis 2587, 2653–2654, 2716, 2769

Dievo žodis kaip tiesa 2465

Dievo žodžio „nenykstanti sėkla“ 1228

Dievo žodžio aiškinimas 85–86, 113, 1101

Dievo žodžio darbai 131, 162, 338, 1177, 1454, 1785

Dievo žodžio liturgija 1154, 1349

Dievo žodžio skelbimas 1102

Dievo žodžio supratimas 108, 119, 1155

Dievo žodžio svarba liturgijoje 1100, 1153, 1184

Dievo žodžių badas 2835

Krikščioniškoji ikonografija ir Dievo žodis 1160

Krikščionybė kaip Dievo žodžio religija 108

Kristus kaip Dievo Žodis 65, 101–104

Priimti Dievo žodį 543, 764

Šventasis Raštas ir Dievo žodis 81, 104, 124

Visos kūrinijos egzistencijos ir gyvenimo pradžioje yra Dievo žodis 703

Dievo žodžio skelbimas

Diakonai gali skelbti Evangeliją 1570

Dievo žodžio skelbimo laikas 1154

Švenčiant Eucharistiją visuomet skelbiamas Dievo žodis 1408

Dirbtinis apvaisinimas

Dirbtinis apvaisinimas kaip moraliai nepriimtinas 2376–2377

Dirbtinis apvaisinimas moraliai nepriimtinas 2377

Griežtai smerkiama inseminacija ir heterologinis dirbtinis apvaisinimas 2376

Diskriminacija

Galimybė gauti darbą be diskriminacijos 2433

Homoseksualistų diskriminacija 2358

Veiksmai, prieštaraujantys Dievo planui 1935

Dykuma

Jėzus dykumoje 538–540, 566

Vidinė dykuma ir atsiskyrėlio gyvenimas 921

Dogma

Dogmų apibrėžimas 88

Nekaltojo prasidėjimo dogma 491

Švenčiausiosios Trejybės dogmos 253–256

Švenčiausiosios Trejybės dogmos plėtojimas 249–252

Tikėjimo dogmos 88–90

Doksologija

Baigiamoji doksologija 2855–2856

Doksologija kaip malonės ir šlovinimo veiksmas 1003

Doksologijos atsiradimas 2641

Dominavimas

Dievo primatas 304

Jėzaus viršenybė 449–450

„Karaliavimas“ kaip dominavimas 2816

Žmogaus viršenybė 2293, 2415

Dorybė

Dorybės apibrėžimas 1803–1804, 1833

Dorybės ir Šventosios Dvasios dovanos 1831

Dorybės kaip Krikšto dovana 1266

Dorybių ugdymas 1784, 2223

Meilė kaip visų dorybių pradžia ir forma 25, 2346

Skaistumo dorybė 2337, 2341, 2345, 2347, 2349

Solidarumo dorybė 1942, 1948

Šventoji Dvasia veikia per dorybes 798

Tiesa kaip dorybė 2468–2469

Trukdymas siekti gėrybių 1863, 2284

Žmogiškųjų ir krikščioniškųjų dorybių katechezė 1697

Žmogiškąsias dorybes išaukština malonė 1810–1811

Dieviškosios dorybės

Dieviškųjų dorybių apibrėžimas 1812–1813, 1840–1841

Meilė 1822–1829, 1844

Tikėjimas 153, 1814–1816, 1842

Viltis 1817–1821, 1843, 2090

Šventosios Dvasios dovanos

Septynios Šventosios Dvasios dovanos 1831

Šventosios Dvasios dovanų apibrėžimas 1830

Šventosios Dvasios vaisiai 1832

Žmogiškosios dorybės

Moralinės dorybės 1266, 1804, 1839

Protingumas 1806, 1835

Susivaldymas 1809, 1838, 2290

Teisingumas 1807, 1836

Tvirtumas 1808, 1837

Žmogiškąsias dorybes išskaistina ir išaukština malonė 1810–1811

Žmogiškųjų dorybių apibrėžimas 1804, 1834

Dovanai teikiamas išganymas 218, 1250, 1699, 1722, 1996

Drabužis, apranga

Krikštas kaip nemirtingumo drabužis 1216, 1243

Draugas

Dievas – žmogaus draugas 142, 2063, 2576

Gyvybę už draugus atiduoti 609

Kristus – žmogaus draugas 1972

Draugystė

Dievo ir žmonių draugystė 55, 277, 355, 374, 384, 396, 1023, 1030, 1468, 1863, 2709

Kristaus ir žmonių draugystė 1395, 2665

Meilė, draugystė ir vienybė 1829, 1939

Nesavanaudiškos draugystės pagalba homoseksualams 2359

Noras būti draugiškam nepateisina veidmainystės 2480

Skaistumo dorybė išsiskleidžia draugystėje 2347

Drovumas

Drovumas kaip tyrumo reikalavimas 2521, 2533

Drovumas kaip žmogaus asmens kilnumo ženklas 2524

Drovumo apibrėžimas 2521–2522

Kūno drovumas 2523

Dualizmas 285

Duona

Duona ir vynas Eucharistijoje 1333–1336

Duonos laužymas 1329, 1377

Duonos padauginimas 1335, 2828–2837

Duonos pakeitimas į Kristaus kūną 1106, 1353, 1375–1376

Gyvenimo duona 103, 1338, 1405, 2835

Jėzus – gyvoji duona 1406

Kasdienė duona 1334, 2828–2837, 2861

Komunija vienu duonos pavidalu 1390

Mana dykumoje – tikroji duona iš dangaus 1094

Nerauginta duona 1334

Duonos laužymas

Duonos laužymas ir Kristaus visetas 1377

Duonos laužymas kaip Eucharistijos pavadinimas 1329

Laikymasis duonos laužymo 84, 949, 1342, 2624

Dvasia

Angelai kaip dvasios 329

Beturčiai dvasia 2546

Dievas kaip grynoji Dvasia 370

Keliame dvasią į Dievą 2098

Meditacija ir žmogaus dvasia 2705

Šėtonas – kūrinys, grynoji dvasia 395

Žmogus – kūnas ir dvasia 327, 365, 367, 2515–2516, 2702, 2846

Dvasinės pratybos 1438

Dvasingumas, dvasinis gyvenimas, naujasis gyvenimas Dvasioje

Dievo žodis ir malda – dvasinio gyvenimo šaltinis 131, 2687, 2697

Dvasingumo formos 2684

Dvasinis gyvenimas susijęs su dogmomis 89

Eucharistija ir dvasinis gyvenimas 1374, 1392

Gyventi pagal Dvasią 1533, 2848

Krikščioniškojo dvasingumo formos 2693

Naujas gyvenimas Šventojoje Dvasioje 1698, 1708, 1715

Religinės laisvės gynimas dėl dvasinio gyvenimo 2188

Vienybė su Kristumi dvasiniame gyvenime 2014

Dvasininkai, įšventintieji tarnautojai 934, 1174

Dvelksmas

Dvelksmas kaip Šventosios Dvasios įvaizdis 691

Džiaugsmas

Beturčių džiaugsmas 2546

Dangaus džiaugsmas 1029–1030

Džiaugsmas kaip Dvasios vaisius 736, 1832

Džiaugsmo kliūtys 2094

Džiaugsmo šaltiniai 30, 163, 301, 1804, 1829, 2015, 2362

Sekmadienis kaip džiaugsmo diena 1193

E

Egoizmas

Auklėjimas išvaduoja iš egoizmo 1784

Gyvybės pradėjimo reguliavimas ir egoizmas 2368

Meilė kaip būdas įveikti egoizmą 1931

Santuoka padeda nugalėti egoizmą 1609

Vilties paskata saugo nuo egoizmo 1818

Egzegezė

Egzegetų uždavinys 119

Egzegezė ir teisingas Šventojo Rašto aiškinimas 116

Egzorcizmas

Egzorcizmas Krikšto šventime 1237

Egzorcizmo reikšmė ir tikslai 1673

Jėzus išvarė demonus 517, 550

Ekonomika

Būtinas ekonomikos tvarkymas 2425, 2431

Ekonomika ir pagarba žmogaus asmens kilnumui 2407

Ekonomikos tikslai 2426

Ekonominė nelygybė ir neteisingumas bei jų padariniai 1938, 2317, 2437

Nepriimtinos ekonominės teorijos 2424

Socialinis Bažnyčios mokymas ir ekonomika 2420–2421, 2423, 2458

Socialinis teisingumas ir ekonominė veikla 2426–2436

Solidarumas ir teisingumas ekonomikoje 1941, 2438, 2440, 2832

Teisė imtis ekonominės iniciatyvos 2429

Žmogus ekonominiame gyvenime 2459

Ekskomunika

Ekskomunika – bausmė, neleidžianti priimti sakramentų 1463

Ekumenizmas

Ekumeninės vienybės siekimo priežastys 816, 819–822

Ekumeninis dialogas 1636

Krikštas kaip bendrystės pamatas 818, 1271

Vienybės pažeidimo padariniai 855

Vienybės pažeidimo priežastys 817

Elgesys, veiksmai, taip pat žr. Priėmimas, Veiksmas

Egoizmas ir meilė 1931, 2831

Elgesio moralumas 1753

Įstatymas kaip elgesio taisyklė 1951, 1958

Krikščionio elgesys ir papiktinimas 2284, 2286

Žmonių religiniai veiksmai 28, 844

Epifanija

Epifanijos reikšmė 528, 1171

Epiklezė

Epiklezė kaip Eucharistijos šerdis 1106

Epiklezė Ligonių patepimo šventime 1519

Epiklezė Santuokos šventime 1624

Epiklezės maldos padariniai 1238, 1297

Epiklezės reikšmė 1105, 1109, 1353

Malda „Tėve mūsų“ apima visus epiklezėje išreikštus prašymus 2770

Šventosios Dvasios išliejimo ženklas epiklezėje 699

Erezija, taip pat žr. Schizma, Apostazija

Erezijos apibrėžimas 2089

Erezijos atsiradimas 817

Pirmosios erezijos 465

Eschatologija 676, 1186, 2771, 2776

Eucharistija 1322–1419

Eucharistija – Bažnyčios gyvenimo versmė ir viršūnė 1324

Eucharistija kaip atminimas 1357, 1362

Eucharistija kaip auka 1362–1372

Eucharistija kaip buvimas 1373–1375

Eucharistija kaip padėkos veiksmas 1359

Eucharistijos įsteigimas

Eucharistijos įsteigimo tikslai 610, 1341

Jėzus ir Eucharistijos įsteigimas 1337–1340

„Tai darykite mano atminimui“ 1341–1344

Eucharistijos istorija

Eucharistijos šventimo ištakos 2176

Eucharistijos vaizdavimas 1094, 1335

Per amžius išsaugota Eucharistijos liturgijos struktūra 1346

Senovinis šventimas namuose 1342–1343, 2178

Visų laikų Mišios 1345

Eucharistijos padariniai

Atskiria nuo nuodėmės 1393–1395, 1436, 1846

Dalyvavimas Viešpaties Jėzaus aukoje 1322

Eucharistija – atsivertimo ir atgailos šaltinis 1436

Eucharistija – dvasinis maistas 1212, 1275, 1436, 2837

Eucharistija augina krikščionišką gyvenimą 1392, 1397, 1644

Eucharistija didina per Krikštą gautą malonę 1392

Eucharistija užtikrina būsimąjį gyvenimą 1000, 1326, 1402–1405, 1419

Įpareigoja vargšų atžvilgiu 1397

Kuria tikinčiųjų bendruomenę 805, 1396, 2637

Per Kristų perkeičia žmones 1074

Sujungia su dangaus liturgija 1370

Suvienija su Kristumi 790, 1003, 1391

Trejybės bendrystė Eucharistijoje tampa tikrove 2845

Vienija krikščionis 1398

Eucharistijos pavadinimai

Duonos laužymas 1329

Eucharistija 1328

Eucharistinis susirinkimas 1329

Kasdienė duona 2837

Komunija 1331

Mišių auka 1330

Sakramentų sakramentas 1169, 1211

Švenčiausiasis sakramentas 1330

Šventa auka 1330

Šventoji ir dieviškoji liturgija 1330

Šventosios Mišios 1332

Tikroji šlovinimo auka 2643

Viešpaties kančios ir prisikėlimo atminimas 1330

Viešpaties vakarienė 1329

Eucharistijos šventimas

Būtinybė švęsti ir priimti Komuniją 1384

Dalyvavimas Eucharistijos šventime 2042, 2181–2182

Eucharistijos šventimas ir krikščionių vienybė 838, 1398–1401

Eucharistijos šventimo vieta 1180–1181

Jėzaus įsakytas Eucharistijos šventimas 1341–1344, 1356

Sekmadienio Eucharistija 2177, 2181

Vietos, skirtos Eucharistijos šventimui 1181, 1379

Žodžio liturgija dėl neįmanomo Eucharistijos šventimo 2183

Eucharistijos šventimo dalys

Anafora 1352–1354

Atnašavimas 1350

Epiklezė 1105, 1353

Komunija 1355, 1382, 1570

Pagrindiniai elementai 1346

Rinkliava 1351

Tikinčiųjų susirinkimas 1348

Žodžio liturgija 1349

Eucharistijos ženklai

Altorius 1383

Duona ir vynas 1333–1335

Komunija

Būtinas pasirengimas priimti Komuniją 1385–1387

Draudimas priimti Komuniją 1650

Du Komunijos pavidalai 1390

Komunijos priėmimas 1355, 1415

Komunijos priėmimo dažnumas 1388–1389

Komunijos teikėjas 1411

Pirmoji Komunija 1244

Šventvagystė ir Komunija 2120

Eucharistijos esmė

Atpirkimo sakramentas 1846

Būsima karalystė 1405, 2861

Dėkojimas Tėvui ir Jo pašlovinimas 1358–1361

Dievo kūno ir kraujo Komunija 1097, 1382

Įkrikščioninimo sakramentas 1212, 1533

Komunijos sakramentas 1382, 1395

Krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė 1324–1327

Kristaus aukos atminimas 611, 1337, 1357–1358, 1362–1372, 1382

Kristaus buvimas 1357–1358

Kristaus veikimo slėpinys 2718

Meilės šaltinis 864, 1395

Naujosios Sandoros atminimas 1621

Sakramentų sakramentas 1169, 1211

Kristaus buvimas Eucharistijoje

Kristaus buvimo Eucharistijoje reikšmė 1380

Kristaus eucharistinis buvimas eucharistiniais pavidalais 1373

Kristaus transsubstanciacija, paskelbta Tridento Susirinkimo 1376

Kristaus, esančio Eucharistijoje, garbinimas 1378–1379

Kristus – Vyriausiasis Naujosios Sandoros kunigas 1348

Kristus eucharistiniame susirinkime 1348

Kristus Žodžio liturgijoje 1088, 1349

Pridengtas Kristaus buvimas Eucharistijoje 1404

Tikėjimas, kad Eucharistijoje yra Kristus 1381

Tikras ir slėpiningas Kristaus buvimas Eucharistijoje 1357, 1373–1377

Viso Kristaus buvimas Eucharistijoje tikrai, realiai ir substanciškai 1374

Eutanazija

Eutanazija moraliniu požiūriu nepriimtina 2277

Eutanazijos reikšmė 2277

Skirtumas tarp eutanazijos ir „užsispyrėliškos terapijos“ atsisakymo 2278

Tyčinė eutanazija yra nužudymas 2324

Evangelija, taip pat žr. Geroji Naujiena, Naujasis Testamentas, Šventasis Raštas

Diakonų pareiga skelbti Evangeliją 1570

Evangelija ir socialinis Bažnyčios mokymas 2419, 2421

Evangelija kaip Dievo gailestingumo apreiškimas 1846

Evangelija kaip Senojo Testamento papildymas 1968

Evangelijos autoriai 515

Evangelijos perdavimas 76–79

Evangelijos priėmimas 1229

Evangelijos skelbimas 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419

Evangelijos sudarymo etapai 126

Evangelijos svarba ir reikšmė 125–127, 139

Evangelijos turinys 514

Katechezė ir Evangelijos skelbimas 6, 854

Malda „Tėve mūsų“ kaip visos Evangelijos santrumpa 2761, 2763, 2774

Senasis Testamentas kaip pasirengimas Evangelijai 1964

Evangelinė nuojauta 1676, 1679

Evangeliniai patarimai

Apaštališkojo gyvenimo draugijos ir evangeliniai patarimai 930

Atsiskyrėlių gyvenimas ir evangeliniai patarimai 920

Bažnyčia ir evangeliniai patarimai 2103

Įstatymai ir evangeliniai patarimai 2053

Misijos ir evangeliniai patarimai 931

Naujasis įstatymas ir evangeliniai patarimai 1973–1974, 1986

Pasauliečių institutai ir evangeliniai patarimai 929

Pašvęstasis gyvenimas ir evangeliniai patarimai 914–916, 918, 944

Vienuolių gyvenimas ir evangeliniai patarimai 1303, 1831

Evangelizacija

Bažnyčia ir misijinis priesakas 849

Evangelizacija ir liturgija 1072

Evangelizacija ir pakrikštytųjų liudijimas 2044, 2472

Evangelizacija ir sakramentai 1122

Evangelizacija kaip Bažnyčios teisė ir pareiga 848

Evangelizacijos bendradarbiai 927–933

Evangelizacijos keliai 852–856

Evangelizacijos kilmė ir tikslai 850

Evangelizacijos motyvas 851

Evangelizacijos troškimo šaltinis 429

Pasauliečių misija evangelizacijoje 905

Tėvai ir vaikų evangelizacija 2225

F

Fariziejai

Fariziejų elgesys 576, 579, 595, 993, 2054

Jėzaus santykiai su fariziejais 575

Nesutarimai tarp Kristaus ir fariziejų 574, 581, 588, 596, 2285

Formulė

Dekalogo formulės 2065

Išrišimo formulė 1449, 1481

Krikščioniškų maldų formulių kilmė 1096

Tikėjimo išpažinimo formulė 170

G

Gailestingumas

Bažnyčia meldžia Dievą gailestingumo 1037

Bažnyčia mums teikia Dievo gailestingumą 2040

Dievo gailestingumas 210–211, 270

Dievo gailestingumo patyrimas 1847, 2840

Gailestingumas – meilės vaisius 1829

Gailestingumo darbai 1473

Gailestingumo darbų reikšmė ir rūšys 2447

Jėzuje Kristuje apreikštas Tėvo gailestingumas 545, 589, 1439, 1846

Kristus nori pasigailėjimo 2100

Marija, „gailestingumo motina“ 2677

Nusidėjėliai priešinasi Dievo gailestingumui 1864, 2091

Nuteisinimas kaip aiškiausias Dievo gailestingumo ženklas 1994

Gailestis 1451–1454

Galia, jėga

Apvaizdos galia 302

Dievas duoda jėgų 1432, 2584, 2848

Dievo žodžio galia 124, 131, 2057

Jėzaus Kristaus galia 635, 649, 664, 668, 1441, 1503

Karinė galia 2309

Kristus suteikia jėgos 1504, 1566, 1615, 1642

Maldos galia 2610

Mylėti Dievą visomis jėgomis 1, 201

Popiežiaus ir vyskupų kolegijos galia 882–883

„Raktų galia“ 553, 981–983

Sakramentai suteikia jėgų 1116, 1496, 1521, 1588

Šventosios Dvasios galia 703, 735, 798, 1107, 1285, 1520, 1550, 1624, 1704, 2472

Tamsybių valdžia ir išsivadavimas iš jos per Krikštą 1250

Valstybės galia 1904, 2237, 2239, 2241, 2244

Žmogaus galia 60, 405, 661, 822, 943, 1731, 1861, 1884, 2002, 2090, 2520

Galybės arba jėgos

Bažnyčios pergalė prieš mirties galybę 552

Kristaus karalystę puolančios jėgos 671

Slaptingos jėgos 2116–2117

Tamsos galybės 409

Galvosena

Krikščioniškoji mąstysena 2105

Mąstysena ir skirtingos sutuoktinių konfesijos 1634

„Šio pasaulio“ galvosena 2727

Gamta

Sukurtoji gamta

Darniai sugyventi su gamta 1676

Gamta Dievo plane 310

Gamtos atsiradimas 338

Gamtos dėsniai 341

Garbė

Angelai garbina Dievą 350

Bažnyčios garbės atbaigimas danguje 769, 1042, 1821, 2550

Dievas apreiškia savo garbę 2059

Dievo garbė 1138, 2171, 2513

Dievo ir Jo palaimingojo gyvenimo garbė 257

Gamta ir menas ragina garbinti Dievą 1162, 2416, 2502

Laikinieji dalykai ir Kūrėjo garbė 898, 1670

Mozė ir Dievo garbė 210

Pasaulis sukurtas Dievo garbei 293–294

Tikrosios laimės nėra žmonių garbėje 1723

Žmogus stokoja Dievo garbės 705

Garbinimas

Angelai garbina Įsikūnijusį Žodį 333

Dievo garbinimas 2096

Garbinimas – pirmasis tikėjimo dorybės aktas 2096, 2628

Laiminimas ir garbinimas 2626

Sakralinis menas ir garbinimas 2502

Gašlumas

Gašlumas kaip didžioji yda 1866

Gašlumo apibrėžimas 2351

Gavėnia 540, 1095, 1438

Geidimas

Geidimo priežastis 1607, 2259

Nežabotas geidimas 377, 2552

Nuo geidimo nugręžta širdis 2541

Svetimų gėrybių geidimas 2534, 2536

Geismas, geismingumas, geidulingumas

Geidulingumo rūšys ir sąvokos reikšmė 2514–2515

Gimtoji nuodėmė ir geismas 376, 400, 405

Įsakymai ir geismas 2529, 2534

Įstatymas ir geismas 1963, 2542

Kova su geismingumu 978, 1264, 1426, 2520, 2530

Kūno geismas 2514, 2520

Nuodėmė ir geismas 1869

Širdies skaistinimas ir geismingumas 2517, 2530

Gelbėtojas, taip pat žr. Kristus

Jėzus – žmonių gelbėtojas 389, 457, 594, 2812

Geras, taip pat žr. Gėris

Dievas kuria pasaulį darnų ir gerą 299

Gerbimas

Dievo žodžio gerbimas 127, 1154

Eucharistijos gerbimas 1378

Relikvijų gerbimas ir liaudiškasis pamaldumas 1674

Šventųjų gerbimas 1090

Šventųjų paveikslų gerbimas 2132

Gėrio ir blogio vertinimas 1865

Gėris

Aistros ir gėris 1751, 1768, 1770–1771, 1773, 1775

Bažnyčioje visas gėris yra bendras 947

Bažnytinės tarnybos tarnauja gėriui 874, 937, 1539

Dievas kaip amžinasis aukščiausias Gėris ir jo šaltinis 356, 2052

Dievas, visokio gėrio Kūrėjas 14, 1723, 2052

Dievo galia iš blogio išgauti gėrį 311–312, 324, 412

Dorybė ir gėris 1266, 1803–1804, 1806–1810, 1833, 1835, 1837

Fizinis blogis egzistuos su fiziniu gėriu, kol kūrinija nepasieks savo tobulumo 310

Gėrio paieškos 1811, 1828, 2727, 2857

Gėrio triumfas prieš blogį 681

Gero bei pikto pažinimo medis 396

Gyvybė ir sveikata – Dievo duotas gėris 2288

„Ir Dievas matė, kad tai gera“ 299

Kristus sugrąžina gėrį 457, 519

Mokslas, technika ir asmens gėris 2294

Moralinis įstatymas ir gėris 33, 1713, 1954–1955

Neleistina daryti bloga norint pasiekti gera 1756, 1761, 1789

Nuodėmė ir gėris 1707, 1855, 1863, 1865, 2094

Objektyvus gėrio ir blogio kriterijus 2244

Pasauliečiai ir Bažnyčios gėris 907

Pašvęstasis gyvenimas ir Bažnyčios gėris 917, 931, 945

Sakramentai kaip žmogui duotas Bažnyčios gėris 1116, 1129, 1499, 1522, 1532

Santuoka ir sutuoktinių gėris 1601, 1660, 2201, 2203, 2363

Sąžinė ir gėris 1776–1777, 1780–1781, 1783, 1791, 1798

Sekmadienis skirtas geriems darbams 2186

Šventoji Dvasia – visokio gėrio Šaltinis 291, 798–799

Vaikai ir tėvų gėris 1652, 2217

Visi kūriniai skirti žmonių gėriui 353

Visuomenėje žmonės skatinami siekti dvasinių gėrybių 1886

Vyskupai prisideda prie visų Bažnyčių gėrio 886

Žmogus ieško ir myli tai, kas gera 1711, 1775, 2500

Žmogus kovoja tarp gėrio ir blogio 1707

Žmogus pašauktas daryti gera 307, 409, 1706, 1713, 2002, 2541

Geroji Naujiena, taip pat žr. Evangelija ir Naujasis Testamentas

Apaštalų Geroji Naujiena 638, 977, 1427, 2443

Gerosios Naujienos padariniai 2527

Kristaus Geroji Naujiena 422, 632, 634, 714, 763, 852, 2763

Velykinis slėpinys ir Geroji Naujiena 571

Gerumas, gėris

Gerumas kaip Šventosios Dvasios vaisius 1695

Kristaus gerumas ir šabo įstatymas 2173

Kūrinija yra gerumo dalininkė 299, 302, 339, 353, 1333, 1359

Santuokos gėris 1613

Šventoji Dvasia dovanoja gerumą 736 1832

Žmogaus veiksmų gerumas 1754–1755, 1760

Giesmė

Angelų šlovinimo giesmė gimus Kristui 333

Šventosios giesmės ir muzika 1156–1158, 1162, 1191

Viešpaties tarno giesmės 713

Gimstamumo reguliavimas 2368, 2370, 2372, 2399

Gimtoji nuodėmė

Gimtoji nuodėmė kaip tikėjimo tiesa 388–389

Gimtoji nuodėmė kaip žmogaus laisvės išbandymas 396

Gimtosios nuodėmės doktrinos reikšmė 389

Gimtosios nuodėmės perdavimas visiems žmonėms 404

Kodėl Dievas nesutrukdė pirmajam žmogui nusidėti 412

Nepaklusnumas – gimtosios nuodėmės atsiradimo priežastis 215, 397–398

Pasakojimas apie nuopuolį 390

Gimtosios nuodėmės padariniai

Blogio lavina 401

Padariniai žmonijos istorijoje 402–406, 1250, 1607, 1609, 1707, 2259, 2515

Pirmykščio šventumo malonės praradimas 399

Suardyta darna 400

Sunku pažinti Dievą 37

Visas pasaulis pavergtas piktojo 409

Ginklai

Atsisakymas panaudoti ginklą 2311

Ginklai grasina taikai 2317

Ginklavimasis 2315, 2329, 2438

Ginklų gamyba ir prekyba 2316

Ginklų kaupimas 2315

Nusikalstamas ginklų naudojimas 2314

Sąlygos imtis ginkluoto pasipriešinimo 2243, 2309

Gydymas

Dievas veikia dvasinį gydymą 739, 798, 1210, 1484, 1502

Gydymo charizma 1508

Intervencija medicinos ir moksliniais tikslais galima tik siekiant pagydyti 2274–2275, 2292

Patepimas kaip gydymo ženklas 1293

Gynimas

Šeimos gynimas 2209, 2211

Taikos gynimas 2302–2317

Tėvynės gynimas 2240

Žmogaus kilnumo gynimas 1929

Gyvasis Dievas 205, 2112, 2575

Gyvenimas, gyvybė

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ 994

Atsivertimas apkeičia gyvenimą 1431

Bažnyčios gyvenimas žr. Bažnyčia

Dievo gyvenimas žr. Dievas

Gyvenimo pradžioje yra Dievo Žodis ir Dvelksmas 703

Gyvybę už draugus atiduoti 609

Jėzus, „gyvybės Kūrėjas“ 635

Kristaus gyvenimas žr. Kristus

Liga ir kančia žmogaus gyvenime 1500

Mirtis – žmogaus žemiškosios kelionės pabaiga 1013

Tarnauti gyvybei – pagrindinis santuokos ir šeimos uždavinys 1653

Vanduo yra gyvybės ir vaisingumo versmė 1218

Vien Dievas yra gyvenimo Viešpats 2258

Žmogaus gyvenimas – kova prieš blogį 386, 409, 1707

Žmogaus gyvenimas rojuje 376

Žmogaus gyvybė yra šventa 2258, 2319

Žmogui nevalia niekinti kūno gyvenimo 364

Amžinasis gyvenimas

Amžinajame gyvenime Dievas bus „viskas visame kame“ 1050, 1060

Amžinojo gyvenimo laidas sakramentuose 1130

Dievas norėjo suteikti žmonėms amžinąjį gyvenimą 55

„Kas valgo mano kūną, tas turi amžinąjį gyvenimą“ 1406, 1524

„Ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ 2052, 2075

Krikštas yra amžinojo gyvenimo antspaudas 1274

Kristus, amžinojo gyvenimo Viešpats 679

Mirtinoji nuodėmė neleidžia pasiekti amžinojo gyvenimo 1472

Mirusiųjų prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas 989–990, 994, 997–998, 1016

Palaimintųjų amžinasis gyvenimas 1026

Pašaukimas amžinajam gyvenimui – mūsų neužsitarnauta Dievo dovana 1998

Teisieji eis į amžinąjį gyvenimą 1038, 2002

Tik Dievas turi „amžinojo gyvenimo žodžius“ 1336

Tikiu amžinąjį gyvenimą 1020

Doras gyvenimas žr. Moralinis gyvenimas

Dvasinis gyvenimas, Gyvenimas Dvasioje 1699, taip pat žr. Dvasingumas

Gyvybės perdavimas

Dievo nustatytas gyvybės perdavimas 372

Gimstamumo reguliavimas 2368, 2370

Gyvybės perdavimas – bendradarbiavimas su Kūrėju 372, 2367, 2398

Gyvybės perdavimas – santuokinės meilės tikslas 2363, 2366

Krikščioniškasis gyvenimas

Angelai padeda gyventi krikščioniškąjį gyvenimą 336

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė“ 1324, 1391–1392

Kalno pamoksle – krikščioniškojo gyvenimo gairės 1966

Katechumenatas parengia „visam krikščioniškajam gyvenimui 1248

Krikščionio gyvenimas yra bendrystė su kiekvienu dieviškuoju Asmeniu 259

Krikščioniškas gyvenimas ir dalyvavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime 1002

Krikščioniškas gyvenimas ir tobulumo kelias 2015

Liaudiškasis pamaldumas gaivina krikščioniškąjį gyvenimą 1679

Malda yra neatskiriama krikščioniškojo gyvenimo dalis 2701, 2745, 2764

Sakramentai apima visus krikščionio gyvenimo tarpsnius 1210, 1212–1213

Šeima – pirmoji krikščioniško gyvenimo mokykla 1657

Švenčiausioji Trejybė – svarbiausias krikščioniško gyvenimo slėpinys 234

Šventasis Raštas maitina ir tvarko visą krikščionių gyvenimą 141

Moralinis gyvenimas

Aistros ir moralinis gyvenimas 1767–1770

Doras gyvenimas – dvasinis kultas 2031, 2047

Dorybės ir Šventosios Dvasios dovanos padeda moraliniame gyvenime 1804, 1808,1830

Doro gyvenimo apibrėžimas 2047

Gyvenimo tikslas – pažinti ir mylėti Dievą ir Jam tarnauti 1, 68

Moralinio gyvenimo kliūtys 1740

Moralinis gyvenimas – Bažnyčios ir Karalystės augimo sąlyga 2045–2046

Moralinis gyvenimas – pirmoji sąlyga Evangelijai skelbti 2044

Moralinis gyvenimas ir asmens kilnumas 1706

Moralinis gyvenimas ir Bažnyčios Magisteriumas 2032–2040, 2049–2051

Moralinis gyvenimas išsiskleis dangaus garbėje 1715

Moralinis gyvenimas suteikia dvasinę laisvę 1828

Pagarba žmogaus gyvybei 2559–2583

Pagarba žmogaus gyvybei ir būtinoji gintis 2263–2267, 2321

Pagarba žmogaus gyvybei ir mirties bausmė 2266–2267

Pagarba žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo 2270–2275, 2322

Prigimtinis įstatymas tvarko moralinį gyvenimą 1955

Taika ir pagarba gyvybei 2304

Teisė gyventi 2264, 2273

Tikėjimas – moralinio gyvenimo šaltinis 2087

Naujas gyvenimas, dieviškasis gyvenimas 684

Dalyvavimas dieviškajame gyvenime – kūrinijos tikslas 760

Dieviškajame gyvenime dalyvaujama ne iš kūno norų, bet iš Dievo 505

Dievo valia – savo dieviškąjį gyvenimą dalytis su žmonėmis 52, 541

Iš Bažnyčios Krikštu gaunamas naujas gyvenimas 168, 628, 683

Krikštas – naujo gyvenimo šaltinis 1254, 1279

Kristus mums pelnė naują gyvenimą 1708

Liturgija yra naujo gyvenimo šaltinis 1071–1072

Malonė kaip dalyvavimas Dievo gyvenime 375, 1997

Naujas gyvenimas ir nuodėmė 1420

Naujas gyvenimas tapo įmanomas gavus Šventosios Dvasios „galybės“ 735

Naujo gyvenimo katechezė 1697

Per sakramentus žmonėms teikiamas dieviškasis gyvenimas 694, 1131

Prisikėlimu Kristus atvėrė kelią į naują gyvenimą 654

Vaisiai naujajame, pagal Dvasią, gyvenime Kristuje 740

Nusikaltimas gyvybei

Abortas 2271, 2322

Eutanazija 2276–2279

Intervencija į embrioną 2275

Kūdikio žudymas 2271

Savižudybė 2280–2283

Tyčinė žmogžudystė 2268–2269

Pašvęstasis gyvenimas

Apaštališkojo gyvenimo draugijos 930

Atsiskyrėlių gyvenimas 920–921

Dievui pašvęstosios mergelės ir našlės 922–924, 1537, 1672

Evangelijos patarimai ir pašvęstasis gyvenimas 914–916, 944

Įvairios pašvęstojo gyvenimo formos 917–919

Pasaulietiniai institutai 928–929

Pašventinimas ir misija 931–933

Pašvęstojo gyvenimo apibrėžimas 916

Pašvęstojo gyvenimo reikšmė Bažnyčioje 932

Vienuolių gyvenimas 925–927

Santuokinis gyvenimas

Santuokinę sąjungą nustatė ir savais įstatymais aprūpino Kūrėjas 1660

Santuokinis gyvenimas ir Kristaus buvimas jame 1642

Santuokinis gyvenimas ir vaisingumas 1654, 1664

Socialinis gyvenimas žr. Visuomeninis gyvenimas

Visuomeninis gyvenimas

Bendrasis gėris ir visuomeninis gyvenimas 1906, 1911, 1924

Dalyvavimas visuomeniniame gyvenime 1882, 1897–1917

Dievo nustatytas valdymo būdas visuomeniniame gyvenime 1884

Krikščioniškasis Apreiškimas ir visuomeninis gyvenimas 2419

Meilė visuomeniniame gyvenime 1889

Socialinio gyvenimo organizavimas 2442

Šeima ir visuomeninis gyvenimas 2207, 2210

Visuomeninis gyvenimas ir privataus gyvenimo apsauga 1907

Žmogui būtinas visuomeninis gyvenimas 1879, 1891

Gyvenimo pavyzdys tikintiesiems

Abraomas 144, 1819

Dievas 813, 2172

Kristus 459, 520, 896, 1618, 2348, 2620, 2740

Mergelė Marija 273, 967, 2030

Šventieji 828

Vyskupai 893

Gyvybės perdavimas 372, 2363, 2366, 2368

Gyvybės pradėjimas

Atsakingas gyvybės pradėjimas 2368

Gimimų reguliavimo metodų moralumas 2370

Gyvybės pradėjimo reguliavimas 2368, 2370

Lytinis malonumas ir gyvybės pradėjimas 2351–2352

Sutuoktiniai atsakingi už vaikų pradėjimą 2372

Techninės gyvybės pradėjimo priemonės prieštarauja žmogaus asmens kilnumui 2377

Vaikų gimdymas – santuokos tikslas 1652

Gyvūnai

Gyvūnų ir žmonių santykis 2417, 2456–2457

Pagarba gyvūnams 2415, 2416, 2418

Skirtumas tarp žmogaus ir gyvūno 371

Gnozė 281

Gobšumas, didžioji nuodėmė 1866

Grožis 2500

Dievas – grožio Kūrėjas 2129, 2500

Dievo grožio kontempliacija 319, 2784

Dievo tobulumas ir kūrinijos grožis 41, 341

Išraiškingas maldos grožis 1157, 1191

Malda – Dievo grožio meilė 2727

Menas ir grožis 2501–2503, 2513

Pasaulio grožis – būdas pažinti Dievą 32, 33

Šventų paveikslų grožis skatina melstis 1162

Žmogaus kūnas – dieviškojo grožio apraiška 2519

H

Hierarchija

Bažnyčios hierarchija 871–876, 1569, 1571

Dvasinių ir materialinių vertybių hierarchija 1886, 1895, 2236, 2244

Kūrinių hierarchija 342

Prašymų hierarchija maldoje 2632

Tikėjimo tiesų hierarchija 90, 234

Himnas

Garbinimo himnas 32, 2589

Himnai ir tradicija 1156

Liturginiai himnai 1100

Hipostazė

Kristus – viena hipostazė 466, 468

Žodžio „hipostazė“ reikšmė 252

Homilija

Homilija per laidotuves 1688

Homilija žodžio liturgijoje 1346

Homilijos laikas 132, 1154

Homoseksualumas 2357–2359

I, Į

Ideologija

Bažnyčios ideologija ir totalitarinių bei ateistinių ideologijų atmetimas 2425

Ieva

Adomo ir Ievos neklusnumo padariniai 399, 404, 417

Adomo ir Ievos pirmapradė būsena 375

Dievo pažadas Ievai 489

Ievos neklusnumo mazgą atmezgė Marijos klusnumas 494

Marija kaip „naujoji Ieva“ 411, 489, 726, 2618, 2853

Ikonos, taip pat žr. Šventieji paveikslai

Ikonų gerbimas 1159, 1192, 2131

Ikonų kontempliacija 1162

Ikonų panaudojimas 2705

Ikonų reikšmė 1161

Įkrikščioninimas 1229–1233

Esminiai įkrikščioninimo elementai 1229

Įkrikščioninimo apeigos Lotynų ir Rytų Bažnyčiose 1233

Įkrikščioninimo atlikimas 1289, 1306, 1322

Įkrikščioninimo atlikimo būdai 1230, 1233, 1244

Įkrikščioninimo sakramentai 1212–1419 , 1420, 1533

Įkrikščioninimo vienybė 1285, 1292, 1318, 1321

Suaugusiųjų įkrikščioninimas 1233, 1247

Vaikų įkrikščioninimas 1231

Įkultūrinimas

Bažnyčia ir įkultūrinimas 854

Dvasingumas liudija tikėjimo įkultūrinimą 2684

Konkrečios tautos kultūriniai elementai, taikomi įkrikščioninime 1232

Įkvėpimas

Dievo įkvėpimas 105, 136, 2008

Įkvėptas Šventasis Raštas 76, 81, 105–108, 135

Šventosios Dvasios įkvėpimas 105, 107, 111

Individualizmas 2425, 2792

Informacija

Informacija ir privatus gyvenimas 2489, 2491–2492

Informacijos laisvė 2498

Informacijos priemonės 2493

Teisė gauti informaciją 2494

Tiesos laikymasis pateikiant informaciją 2497–2498, 2525

Institucijos

Institucijos Senajame Testamente 576, 709

Žmonių ir visuomeninės institucijos 909, 1869, 1881–1882, 1888, 1897, 1916, 2211, 2238, 2244, 2286

Intencija

Bloga intencija gerą veiksmą paverčia blogu 1753

Intencija kaip veiksmų moralumo sudedamasis elementas 1750–1751

Intencijos apibrėžimas 1752

Intencijos tyrumas 2520

Kelios intencijos, turinčios įtakos tam pačiam veiksmui 1752

Melas ir intencija apgauti 2152

Smerktinos intencijos 2117, 2282

Širdies intencija ir troškimai 582, 2534

Tikslas priemonių nepateisina 1753, 1759, 2399

Veiksmų moralumas nespręstinas pagal intenciją 1756

Interesai, nauda, poreikiai

Asmeninė nauda 1740, 2278, 2316

Bendrasis gėris ir atskiri interesai 1908, 2236

Ekonominiame gyvenime susipinantys interesai 2430

Meilė, neieškanti naudos 953, 1825

Įpareigojimas

Atleidimas nuo susijusių su šventimais įpareigojimų 1583

Dešimt įsakymų – svarbūs įpareigojimai 2072

Įpareigojimas apginti valstybę 2310

Įpareigojimas ieškoti ir laikytis tiesos 2467, 2497

Įpareigojimas išlaikyti Bažnyčią 2043

Įpareigojimas išlaikyti vieną ir neišardomą santuoką 2364

Įpareigojimas išpažinti nuodėmes 1457

Įpareigojimas laikytis Evangelijos patarimų 915

Įpareigojimas sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti liturgijoje 1389, 2180–2183

Įpareigojimas švęsti sekmadienius ir švenčių dienas 2187

Pagarba kūrinijai ir įpareigojimai būsimųjų kartų atžvilgiu 2456

Pareiga atsiliepti į dieviškąją meilę 2093

Pareiga pataisyti institucijas ir gyvenimo sąlygas 1888

Pasauliečių pareiga apaštalauti 900

Pašvęstųjų įsipareigojimas 931

Teisingumo įpareigojimas 2412, 2439, 2446

Tikėjimo klusnumo pareiga 2086–2087

Įsakymas

Bažnyčiai duotas įsakymas skelbti išganingą tiesą 849, 2032

Bažnyčios įsakymas dėl sekmadienių ir kitų švenčių 2180–2181, 2185

Bažnyčios Magisteriumas ir įsakymas 2033

Dekalogo įsakymų apreiškimas 2071

Dievo Įstatymo nurodymų pažinimas 1778, 1960

Dievo valia – mums įsakymas 2822

Evangelijos Įstatymas ir meilės įsakymai 1974

Liturgija ir Kristaus įsakymas 1341

Magisteriumo valdžia apima prigimtinio įstatymo įsakymus 2036

Nepaklusnumas įsakymui ir nuodėmė 397

Pagarba įsakymams 348, 1050

Penki Bažnyčios įsakymai 2041–2043

Sąžinė ir įsakymas 1777

Teisė būti mokomiems išganingųjų Dievo įsakymų 2037

Tikėjimas ir įsakymai 2614

Dekalogas

Amžinasis gyvenimas ir Dekalogo įsakymai 2052, 2075

Bažnyčios tradicija ir Dekalogo įsakymai 2064–2068, 2078

Dekalogo įsakymai – Dievo dovana 2060

Dekalogo įsakymų aiškinimas ir supratimas 2055–2056, 2061, 2077

Dekalogo įsakymų būtinybė 2071

Dekalogo įsakymų laikas 2065, 2076, 2078

Dekalogo įsakymų reikalavimai ir įpareigojimai 2054, 2067, 2072–2073, 2081

Dekalogo įsakymų reikšmė 1724, 1962, 2033, 2057

Dekalogo įsakymų sinopsė 2051–2052

Dekalogo įsakymų tikslai 2063

Dekalogo lentelės 2058

Dekalogo vienovė 2069, 2079

Dievo valia išreikšta Dekaloge 2059, 2063

Evangelijos Įstatymas ir Dekalogo įsakymai 1968, 2053, 2074

Įsakymų suskirstymas ir eilės tvarka 2066

Laimė kaip galutinis Dekalogo įsakymų tikslas 16

Nepaklusnumas Dekalogo įsakymams ir nuodėmė 1853, 1858

Nuodėmių išpažinimas ir Dekalogo įsakymai 1456

Pagarba Dekalogo įsakymams 2052–2053

Prigimtinis įstatymas ir Dekalogo įsakymai 1955, 2049, 2070–2071, 2080

Sąžinė ir Dekalogo įsakymai 1962

Senasis įstatymas ir Dekalogo įsakymai 1980

Senoji Sandora ir Dekalogo įsakymai 2057, 2060–2062, 2077

Šventasis Raštas ir Dekalogo įsakymai 2056–2063, 2078

„Tikiu“ ir Dekalogo įsakymai 1064

Žodžio „dekalogas“ reikšmė 2056, 2058

Dešimt Dekalogo įsakymų

Pirmas įsakymas 2084–2141

Antras įsakymas 2142–2167

Trečias įsakymas 2168–2195

Ketvirtas įsakymas 2197–2257

Penktas įsakymas 2258–2330

Šeštas įsakymas 2331–2400

Septintas įsakymas 2401–2463

Aštuntas įsakymas 2464–2513

Devintas įsakymas 2514–2533

Dešimtas įsakymas 2534–2557

Meilės įsakymas

Dekaloge išdėstomi įsakymai 16, 1697, 2067

Evangelijos patarimai ir meilės įsakymas 1973–1974, 1986

Kristaus įsakymų laikymasis 1824

Meilė 1822, 1889

Meilė kaip naujasis Kristaus įsakymas 782, 1823, 1970, 2074

Meilės įsakymas – pirmasis įsakymas 575, 1337, 2055

Mylėti Dievą 2083–2195

Mylėti artimą 2196–2557

Senasis Įstatymas ir meilės įsakymas 1968, 1984–1985

Įsikūnijimas 461–463

Dievo Sūnaus įsikūnijimo padariniai 432, 521

Dievo Sūnaus prisiimta žmogiškoji siela 472

Dievo Sūnaus žmogiškasis ir dieviškasis pažinimas 474

Dievo Sūnus darbavosi žmogaus rankomis 470

Erezijos, neigiančios Kristaus žmogystę 465–468

Įsikūnijimas ir nužengimas iš dangaus 661

Įsikūnijimo reikšmė 461, 464, 479, 483

Įsikūnijimo slėpinys 359

Įsikūnijimo vienybėje žmogaus prigimtis „prisiimta, o ne panaikinta“ 470

Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus 464, 499

Kristaus Įsikūnijimo istorinis supratimas 423

Kristaus kūne Žodis prisiėmė regimą prigimtį 477

Pasirengimas Įsikūnijimui 522–523

Susirinkimai, patvirtinantys Kristaus įsikūnijimą 465–468

Tikėjimas į Kristaus Įsikūnijimą 463, 465

Vienybė, sujungianti dieviškąją ir žmogiškąją prigimtis 466, 468, 483

Žmogiškoji Kristaus išvaizda gali būti „nupiešta“ 476

Žmogiškoji Kristaus valia seka Jo dieviškąja valia 475

Įsikūnijimo priežastys

Dievo meilės pažinimas 458

Naujosios kūrinijos pradžia 504

Sunaikinamos nuodėmės atnešamas išganymas 456–457

Šventumo pavyzdys žmonėms 459

Žmogus padaromas dieviškosios prigimties dalininku 460

Įstatymas

Įstatymo apibrėžimas 1952

Įstatymo ir malonės ekonomija išlaisvina širdį 2541

Įstatymo pilnatvė 2196

Įvairios įstatymo formos (amžinasis, prigimtinis, apreikštasis ir kt. įstatymai) 1952

Valstybėje viršenybė suteikiama įstatymui 1904

Žmonių įstatymas galią gauna iš amžinojo Įstatymo 1904

Įstatymas Senojoje Sandoroje

Dekalogas kaip Dievo Įstatymas 2058

Dievo Įstatymas kaip tiesa 2465

Įstatymas Karalių laikais ir tremtyje 709

Įstatymo dovana 238, 700, 2060

Įstatymo nepaisymas 710

Įstatymo prakeikimas 580

Įstatymo santrauka yra aukso taisyklė 1970

Įstatymo tikslai 62, 708

Įstatymo vertė ir reikšmė 1961–1964

Jėzus ir Įstatymas 527, 576–582, 592, 2053, 2382

Nuodėmė kaip Įstatymo laužymas 401

Svarbiausi Įstatymo įsakymai 2055

Moralinis įstatymas 1950–1974

Ginkluotų konfliktų metu be perstojo galioja moralinis įstatymas 2312

Laisvė ir moralinis įstatymas 1740, 2526

Moraliniam įstatymui prieštaraujantis elgesys 2291, 2295–2297, 2357, 2409, 2455

Moralinio įstatymo nežinojimas 1860

Moralinio įstatymo pilnatvė ir vienybė yra Kristuje 1953

Moralinio įstatymo reikšmė 1950

Nuodėmė kaip veiksmas, priešingas moraliniam įstatymui 1849, 1855, 1859

Nusikaltimai gyvenimui ir moraliniam įstatymui 2269, 2271, 2282

Pagarba Dievo moraliniam įstatymui 2222

Poligamija ir moralinis įstatymas 2387

Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas 1965–1971, taip pat žr. Naujoji Sandora

Jėzus ir Naujojo Įstatymo normos 459

Naujasis Įstatymas ir Senojo Įstatymo įvykdymas 1967–1968

Naujasis Įstatymas ir Šventoji Dvasia 1966

Naujasis Įstatymas kaip dieviškojo prigimtinio ir apreikšto įstatymo atbaigimas 1965

Naujasis Įstatymas kaip meilės malonės ir laisvės įstatymas 1972

Naujojo Įstatymo apibrėžimas 1965–1966

Prigimtinis įstatymas 1954–1960

Apreikštasis įstatymas ir prigimtinis įstatymas 1960

Bažnyčios Magisteriumas ir prigimtinis įstatymas 2036

Dekalogas ir prigimtinis įstatymas 2070–2071, 2079

Ištuoka ir prigimtinis įstatymas 2384

Prigimtinio įstatymo reikšmė 1954–1955

Prigimtinio įstatymo taikymas skirtingose kultūrose 1957

Prigimtinio įstatymo visuotinumas 1956

Prigimtinis įstatymas – kitų įstatymų pagrindas ir atrama 1959

Prigimtinis įstatymas nekinta 1958

Valdžia ir prigimtinis įstatymas 1901

Veiksmai, priešingi prigimtiniam įstatymui 2235, 2242

Istorija

Apvaizda istorijoje 303, 314, 395

Bažnyčia ir istorija 759, 770

Dievas – istorijos Viešpats ir Mokytojas 269, 304, 450

Dievas pranoksta istoriją 212

Istorijos giliosios prasmės suvokimas 388, 1040

Istorijos interpretavimas ir socialinis Bažnyčios mokymas 2422

Kūrimas kaip istorijos pradžia 338

Malda ir istorija 2568, 2591, 2596, 2660

Nuodėmė istorijoje 386, 390, 401, 409

Išėjimas

Dekalogas Išėjimo kontekste 2057

Duona Išėjimo kontekste 1334

Išėjimas niekada nepraranda savo vertės 130

Liturgija ir Išėjimo minėjimas 1093, 1363

Išganymas

Angelai – išganymo plano skelbėjai 331–332

Bažnyčia – atpirkimo priemonė ir visuotinis išganymo sakramentas 776, 780, 816

Dievas rengia žmogaus išganymą 54, 56, 218, 431, 781, 1058, 2575

Dievas trokšta, kad visi, pažindami tiesą, būtų išganyti 851

Išganymas ateina vien tik iš Dievo 169, 620

Išganymas be Krikšto 1259, 1261

Išganymas ir šventųjų bendrystė 1477

Išganymo dovana, gauta iš Kristaus 1811

Išganymo ekonomija 1066

Išganymo priemonės 830, 980

Išganymo viltis 2091

Išganymo viltis Izraelyje 64

Išganymui būtini sakramentai 1129

Krikštas būtinas išganymui 1256–1257, 1277

Kristus atėjo dėl žmonių išganymo 456–457, 519, 1019

Kryžiaus auka ir žmonių išganymas 600–602, 617

Kunigai dalyvauja išganymo misijoje 1565

Laikytis prigimtinio įsakymo – būtina išganymo sąlyga 2036

Malda už išganymą 2744

Mergelė Marija bendradarbiavo išganymo labui 511, 969

Nuodėmės visuotinumui priešpriešinamas išganymo visuotinumas 402

Pagalba sielų išganymui 95

Piktasis priešinasi išganymo darbui 2851

Šventasis Raštas ir išganymas 107, 122

Tarnavimas tikėjimui ir jo liudijimas yra būtini išganymui 1816

Visiems reikia išganymo 588

Viskas nukreipta į žmogaus išganymą 313

Žmogaus išganymui įsteigtos bažnytinės tarnybos 874

Žmogaus laisvė ir išganymas 1739–1742

Žmogui reikalingas išganymas 1949, 2448

Išganymo ekonomija

Apreiškimo ekonomija vykdoma veiksmais ir žodžiais 1103

Dieviškoji ekonomija yra bendras trijų Asmenų darbas 258–259, 1066

Grėsmė Dieviškajai ekonomijai 57

Įstatymo ir malonės ekonomija išlaisvina žmogaus širdį 2541

Išganymo ekonomijos baigtumas 66

Išganymo ekonomijos pradžia 56, 489, 705

Išganymo ekonomijos tikslai 122, 260

Kūrimo ir išganymo ekonomija Jėzaus maldoje 2604, 2606, 2746, 2758

Malda ir išganymo ekonomija 2850

Sakramentų ekonomija 1076–1209

Išganymo istorija

Angelai išganymo istorijoje 332

Išganymo istorijos pradžia 280, 1080

Izraelis išganymo istorijoje 431

Jėzuje pakartota išganymo istorija 430, 668

Liturgija ir išganymo istorijos įvykiai 1103

Išganymo įvykiai

Apreiškimo planas, pasireiškiantis veiksmais ir žodžiais 53, 1103, 2651

Dievo palaiminimai lydi nuostabius ir išganingus įvykius 1081

Liturgijoje minimi gelbintys įvykiai 1093, 1095, 1217

Psalmės ir išganingų įvykių priminimas 2586

Sudabartinti išganantys įvykiai 1104

Šlovingieji Kristaus gyvenimo įvykiai ir jų padariniai 126

Išlaikymas

Tikintieji įpareigoti prisidėti prie materialinio Bažnyčios išlaikymo 2043

Išlaisvinimas

Ekonominis ir socialinis išlaisvinimas 2124

Išlaisvinimas ir išganymas 1741

Išlaisvinimas iš nuodėmės 1741, 1964

Izraelio išlaisvinimas 1363, 2170

Krikštu atliekamas išlaisvinimas 1221, 1237

Malda, kad būtume išgelbėti nuo pikto 2750, 2850–2854

Išmalda

Išmalda kaip atgailos forma 1434, 1438

Išmalda kaip meilės ir gailestingumo darbai 2447, 2462

Išmalda Naujajame Įstatyme 1969

Išmėginimas

Bažnyčios atbaigimas įvyks ne be didelių išmėginimų 769

Galutinis Bažnyčios išmėginimas 675–677

Pakelti gyvenimo sunkumus 901, 1508

Skirtumas tarp išmėginimo ir pagundos 2847

Tikėjimas gali būti išmėginamas 164, 272

Tvirtumas padeda ištverti išmėginimus 1808

Viltis teikia džiaugsmą net išmėginimų metu 1820

Išmintis

Bendrasis gėris reikalauja išmintingumo 1906

Išmintis pasitelkiama priimant sprendimus 1788

Dievo išmintis

Dievas kuria išmintingai 295, 299

Dievo tiesa kaip Jo išmintis 216

Moralinis įstatymas yra Dievo išminties kūrinys 1950

Nukryžiuotasis Kristus yra Dievo išmintis 272

Skirtingi kūriniai savaip atspindi Dievo išmintį 339, 369

Žmogus yra Kūrėjo išminties dalininkas 1954

Žmogaus išmintis

Žmogaus išmintis – Dievo dovana 283, 1303, 1831

Žmogaus išmintis – Dievo galios išraiška 2500

Išniekinimas 2120

Išpažinimas

Evangelijos patarimų išpažinimas 873, 915, 925, 944

Pirmas tikėjimo išpažinimo kartas 189, 978

Profesija ir darbas 2230, 2433

Tikėjimo išpažinimas 14, taip pat žr. Tikėjimas

Tikėjimo išpažinimas kaip pirmas įkrikščioninimo laipsnis 1229

To paties tikėjimo išpažinimas kaip Bažnyčios vienybės ryšys 815

Išprievartavimas 2356

Išrišimas žr. Atgaila ir Sutaikinimas

Ištikimybė

„Amen“ kaip tikėjimo išraiška 1062

Ištikimasis Dievas 207, 212, 214, 489, 1062–1063, 1334, 2577

Ištikimybė Bažnyčiai 1117, 1342

Ištikimybė Dievo žodžiui 81, 86, 2466

Ištikimybė Dievui 1502, 2101, 2787

Ištikimybė Kristui dalyvaujant Eucharistijoje 2182

Pakrikštytųjų ištikimybė 2044

Ištuoka

Civilinė ištuoka 2383

Ištuokos apibrėžimas 2384

Ištuokos padariniai sutuoktiniams 1650, 1664, 2384–2385, 2400

Neteisingai atstumto sutuoktinio nekaltumas 2386

Nuoširdus rūpestis išsituokusiais krikščionimis 1651

Santuokos neišardomumas ir ištuoka 2382

Ištvermė

Ištvėrimas iki galo ir atlygis 2016

Ištvermė maldoje 2728, 2742–2743

Ištvermė tikėjime 162

Įtraukimas

Įsitraukimas į Bažnyčią 837, 1396

Įtraukimas į Kristų 1010

Įvaikystė, įsūnystė

Beglobių vaikų įvaikinimas 2379

Dievas suteikia įsūnystę per sakramentus 537, 1129, 1197, 1265, 1279

Dievo laisvė suteikti įsūnystę 52, 257, 1996

Dievo planas dėl įvaikinimo 270, 2782

Įsūnystė Dievo plane 1, 52, 257

Įsūnystė ir amžinos laimės palikimas 1, 294

Įsūnystė, daranti žmones Dievo vaikais 257, 1077

Įsūnystės poveikis 654, 1709, 2784

Įvaikystė, daranti žmones Kristaus bendraįpėdiniais 2009

Žmonių įsūnystė, vaikai per Jėzų Kristų 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825

Įvykdymas

Marija ir Viešpaties žodžių įvykdymas 148–149, 2676

Prisikėlimas ir vilties įvykdymas 992

Senojo Įstatymo įvykdymas 580

Teisingumo įvykdymas 2411

Įvykis, taip pat žr. Istorija

Advento liturgijos šventimas 524

Advento metu Bažnyčia išgyvena išganymo istorijos įvykius 1095

Antrasis atėjimas 2612

Karalystės atėjimas 560, 570, 1720, 2632, 2660, 2817, 2857

Kristaus atėjimas 122

Izraelis

Bažnyčia, parengta Izraelio tautos istorijos 759–762, 1093

Bažnyčios santykis su žydų tauta 839

Dievas išlaisvina Izraelį iš nuodėmės 431

Dievo apreiškimas Izraeliui 201, 228, 287–288, 2085

Dievo Įstatymas ir žydų tauta 708–710, 1965

Dievo išsirinkta Izraelio tauta 781, 1539

Dievo meilė Izraeliui 218–219

Dievo Sandora su Izraeliu 1611–1612

Dievo vardo apreiškimas Izraeliui 203–204, 209, 214

Izraelio laukimas ir viltis 529, 673–674

Izraelio viltis 64, 436, 453

Izraelis – „vyresniųjų brolių“ tauta 63

Izraelis – Dievo sūnus 238, 441

Izraelis – Dievo tauta 62–64, 762

Izraelis ir pagarba šabui 348, 2170–2171

Izraelis ir tikėjimas į Dievą 212, 587–591, 594

Izraelis – išrinktoji tauta 60, 762

Izraelis – kunigiškoji tauta 63

Jėzaus dalyvavimas Izraelio kulte ir Izraelio Įstatymas 527, 531, 578

Jėzus ir Izraelis 539, 574–594

Jėzus – Izraelio Mesijas 438, 528, 535

Nėra kolektyvinės žydų atsakomybės už Jėzaus mirtį 597–599

Nuodėmė Izraelio istorijoje 401

Nusidėjėlių atpirkimo apeigos Izraelyje 433

Pranešimas Izraeliui apie Jėzaus Gimimą 437, 522, 719

Velykos Izraelyje 1363

Žydai ir pagarba Įstatymui 578–579

Žydų ir Jėzaus santykiai 581

Žydų ir krikščionių liturgija 1096

Žydų išganymo malda 2591–2597

Įžadai

Atleisti nuo įžadų 2103

Įžado apibrėžimas 2102

Y

Yda

Ydos ir dorybės 1768, 1774, 2516

Ydos, arba didžiosios nuodėmės 1866

Ydų ištaisymas 2302

Ydų kilmė 1865, 1876

YHWH

Apreikštas Dievo vardas 206, 210–213, 446

Jėzaus vardas 211, 446–447, 2666

J

Jaunimas

Jaunimas ir drovumas 2524

Jaunimas ir prostitucija 2355

Jaunimas ir savitvarda 2342

Jaunimo auklėjimas ir ugdymas 5, 1632, 2688, 2526, 2685

Jaunimo katechezė 5, 24

Pavojai jaunimui 2282, 2353, 2389

Seksualinė prievarta 2389

Jausmas, nuojauta, pojūčiai

Moralinė nuojauta 1954

Pojūčiai vidinėje maldoje 2702

Religinis jausmas 1676

Šventybės jausmas 2144

Tikėjimo jausmas 91–93, 785, 889

Jėzaus nusižeminimas 272, 472, 520, 537, 2748

Jėzaus paaukojimas šventykloje 529

Jėzaus valanda 729–30, 1165, 2719, 2746

Juozapas

Angelo žinia Juozapui 497, 1846

Jėzaus klusnumas Juozapui, 532

Juozapas, laimingos mirties globėjas 1014

Juozapo pareiga ir pašaukimas 437

Šventojo Juozapo diena 2177

K

Kaimenė

Bažnyčia kaip kaimenė 754, 764

Kaimenės ganytojai 861, 881, 893, 1548, 1575, 1586

Kalba, kalbėjimas

Dievas kalba žmogaus kalba 101

Dvejopas kalbėjimas 2338, 2480

Kūrinijos kalba 2500

Maldos kalba 2663

Tikėjimo kalba 170–171, 185

Ženklų ir simbolių kalba žmogaus gyvenime 1146

Žmogaus kalbėjimas apie Dievą 40–43

Kalno pamokslas

Dievo Įstatymas Kalno pamoksle 577, 1965–1966, 1968

Kalno pamokslas – dvasinis vadovas ir tekstas apmąstymams 1454, 1724, 1966

Mokymas ir įsakymai Kalno pamoksle 2153, 2262, 2336, 2608, 2830

Kaltė, taip pat žr. Nuodėmė

Abortas: bendradarbiavimas ir nusikaltimas 2272

Adomo nuodėmė ir jos padariniai 390, 402–403

Ateizmo nuodėmė 2125

Atgaila ir kaltė 1435, 1459

Bažnyčios ir žmonių skilimai 817

Kalčių išpažinimas 1458, 1493

Kaltės atleidimas 1031, 1425, 1436, 1452

Kaltės pripažinimas 827, 1455, 1847

Klaidingas sprendimas ir kaltė 1791

Kristaus mirtis ir žmonių kaltė 580, 598

Leistina savigyna ir nusikaltimas 2264

Marija, nepalytėta prigimtinės kaltės 966

Netyčinis nežinojimas ir kaltė 1860

Nusikaltimas papiktinimu 2287, 2284, 2326

Nusikaltimas skaistumui 2352, 2354–2355

Nusikaltimas teisingumui ir tiesai 2477, 2480–2481, 2485, 2487, 2509

Nusikaltimo sunkumas 1861, 2073

Nusižengimo atitaisymas 2487

Pagarba nuomonei ir kaltė 2477

Sąžinė ir kaltės jausmas 1781, 1784, 1801

Suteikiamas atleidimas nepalieka kaltės 978, 982, 1502, 1847

Tyčinė žmogžudystė ir kaltė 2269

Viešosios valdžios bausmė ir kaltė 2266

Kaltės priskyrimas 1735, 1860, 2125, 2355

Kankiniai

Kankinių aktai 2474

Kankinių elgesys 2113

Kankinių kultas 957, 1173

Kankinystės reikšmė 2473

Kankinimai 2297–2298

Kantrybė

Dievo kantrybė 2822

Kantrybė – vienas iš Dvasios vaisių 736, 1832

Kantrybė šeimoje 2219

Kantrybė tikint ir meldžiantis 2613

„Meilė kantri“ 1825

Nukęsti nuoskaudas – gerasis darbas sielai 2447

Kapas

Altorius – Kristaus kapo simbolis 1182

Tuščias Kristaus kapas 640, 657

Karališkumas 786, 2105

Karalystės raktai 551–553

Karalystės raktų galia 981–983

Nuodėmės atleidimas ir Karalystės raktai 979, 981, 1444

Petras ir Karalystės raktai 553, 567, 881, 936, 1444

Karas

Ekonominė, socialinė nelygybė ir neteisybė sukelia karus 2317

Ginklai 2314, 2316

Ginklavimosi varžybos 2315

Karo išvengimo pareiga 2307–2308

Karo nebuvimas ir taika 2304

Moralinis įstatymas galioja ir karo metu 2312–2313

Pareiga priešintis neteisingiems įstatymams 2313

Teisingas karas 2309

Kasdienė

Žodžio „kasdienė“ reikšmė 2837

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

Katekizmas kaip viso tikėjimo vientisas išdėstymas 18

Katekizmo adresatas 12

Katekizmo parengimas 10

Katekizmo sielovadinis principas 25

Katekizmo struktūra 13–17

Katekizmo taikymas skirtingoms kultūroms 24

Katekizmo tikslas 11

Svarbiausi Katekizmo šaltiniai 11

Katechetas

Katechetai ir Katekizmas 12

Katechetai – maldos mokytojai 2663

Katecheto nusiteikimas 428

Katechezė, taip pat žr. Krikščioniškoji doktrina

Katechezė ir Bažnyčios Magisteriumas 2033, 2049

Katechezė ir įkrikščioninimas 1233, 1248

Katechezė ir įsakymai 2065

Katechezė ir liaudiškasis pamaldumas 1674

Katechezė ir liturgija 1074–1075, 1095, 1135

Katechezė ir malda 2688, 2695

Katechezė ir sukūrimas 282

Katechezė ir Šventasis Raštas 132

Katechezė ir Tikėjimo simbolis 188

Katechezės prigimtis ir tikslas 4–7, 426, 983, 1095, 2688

Kristus kaip katechezės centras 426–427, 1697–1698, 2145

Moralinė apaštalų pamokymų katechezė 1971

Katechumenas

Bažnyčia ir katechumenai 1249, 1537

Katechumenas ir tikėjimas 168, 256, 1253

Katechumenų išganymas 1259, 1281

Katechumenų patepimas aliejumi 1294

Katechumenų ugdymas ir meilė 1248–1249

Malda „Tėve mūsų“ ir katechumenai 2769

Katechumenatas

Katechumenato formos 1230–1233

Katechumenato reikšmė ir tikslai 1248

Suaugusieji ir katechumenatas 1247

Kelias

Apvaizdos keliai 314

Dievo sumanytas kelias 778

Evangelijos palyginimas apie du kelius 1696

Jėzus kaip kelias 459, 846, 2664, 2674

Keliai į Dievo karalystę 1967

Kristaus kelias 1696–1697

Kryžiaus kelias 1674, 2669

Misijos keliai 852

Kelionė

Keliaujanti Bažnyčia 769

Kelionė kaip pamaldumo ir religingumo forma 1674, 2101

Kelionėms tinkami laikotarpiai 1438

Kelionės reikšmė 2691

Žmogaus žemiška kelionė 1013, 1419

Kieta širdis 591, 674, 1859

Kilnumas

Asmens kilnumo įžeidimas 1487, 2261, 2275, 2295, 2297, 2324, 2353–2355, 2377, 2414, 2418, 2424, 2436

Dievo tautos kilnumas 782, 786

Gyvūnų kankinimas kaip žmogaus kilnumo įžeidimas 2418

Kilnumo priežastys ir ženklai 27, 356–357, 1700, 1706, 1730, 1956, 2524

Kunigystės kilnumas 1587, 1595

Meilės kilnumas iškeltas į sakramento garbę 1601, 1603, 1638, 1660

Nedarbas kaip kilnumo įžeidimas 2436

Pagarba kilnumui ir jo gynimas 1929, 2158, 2235, 2238, 2267, 2279, 2284–2301, 2304, 2402, 2407, 2479, 2494, 2521, 2526

Papiktinimas ir pagarba kito kilnumui 2284–2301, taip pat žr. Papiktinimas

Pelnas ir kilnumas 2424

Santuokinės meilės kilnumas 1632

Vienodas Dievo vaikų kilnumas 872, 1468, 1692, 1698, 1934

Vienodas sutuoktinių kilnumas 1645

Vienodas šeimos narių kilnumas 2203

Vienodas vyro ir moters kilnumas 369, 2334

Žmogaus asmens kilnumas 1700–1876

Žmogaus kūno kaip Dievo paveikslo kilnumas 364, 1004

Kyrie eleison 2613

Kyrios 209, 446

Klaida

Apvalymas nuo klaidų 856, 2825

Dievo apreiškimas padeda išvengti klaidos 38

Geroji Kristaus naujiena kovoja su klaidomis ir jas šalina 2527

Įstatymas neleidžia suklysti 1956

Jėzus taiso žmonių klaidas 615

Klaida, užtemdanti ir iškreipianti Dievo pažinimą 286

Klaidingas sprendimas 1786, 1790–1794, 1799, 1801

Melavimas siekiant suklaidinti 2483, 2485

Polinkis klysti 1707, 1714

Tikėjimo mokslo gynimas nuo klaidų 250

Žmonių klaidų padariniai 844

Klausimai

Atsakymai į pagrindinius žmonių klausimus 68, 282, 1676

Klausytis, girdėti

Dievas išgirsta žmogaus šauksmą 2657

Dievas Tėvas visada išgirsta Jėzų 2604

Klausytis Dievo žodžio 709, 900, 1651, 2578, 2584, 2656, 2716, 2724, 2835

Klausytis, kaip Jėzus mus moko melstis 2598

Koinonia 948

Konsekracija, šventimas, taip pat žr. Transsubstanciacija

Įšventinimas ir patepimas 1294

Jėzaus pašventinimas 438, 534

Mergelių pašventimas (liturginės apeigos) 923

Pasauliečių pašventimas 901

Pašventimas ir sakramentai 1535

Pašventimas ir Šventimai 1538

Pašventinimas ir misija 931–933

Pašventinimas ir palaiminimas 1672

Pašventinimas ir vienuoliškasis gyvenimas 916, 931

Šventimai ir Kristaus kunigystė 1548

Šventimas ir anafora 1352

Šventosios krizmos pašventinimas 1297

Vyskupų konsekracija 1556–1559, 1562

Kontempliacija, regėjimas, apmąstymas

Bažnyčia ir kontempliacija 771

Dievas atveria savo slėpinį žmogaus regėjimui 1028

Eucharistija ir kontempliacija 1380

Kristaus gyvenimo slėpinių kontempliacija 2715

Malda ir apmąstymas 2651, 2687

Šventų paveikslų kontempliacija 1162

Kontracepcija

Gimimų reguliavimas ir kontracepcija 2399

Sutuoktinių meilė, atvirumas naujai gyvybei ir kontracepcija 2370

Kova

Atsivertimas ir kova 1426

Gimtosios nuodėmės padariniai ir dvasinė kova 405, 407–409

Kova dėl tyrumo 2520–2527

Kova su blogiu 409–410

Krikščioniškas šventumas ir dvasinė kova 2015

Krikštas, nuodėmių atleidimas ir kova su blogiu 978–979, 1264

Kūnas, dvasia ir kova 2516, 2819, 2846

Malda kaip kova 2612, 2725–2751, 2846, 2849

Tikėjimas ir kova 162, 2573

Žmogaus gyvenimas kaip kova 409, 1707

Žmogaus prigimtis ir dvasinė kova 2516

Kraujas

Kankinių kraujas yra krikščionių sėkla 852

Kraujas ir vanduo – Kristaus Bažnyčios simboliai 766, 1225

Kraujo krikštas 1258

„Tai yra mano kraujas“ 610, 1365

Kraujomaiša

Kraujomaišos nusikaltimas 2356

Kraujomaišos padariniai 2388

Kreipimasis

Kreipimasis į Dievą 431, 1105, 2154, 2807

Kreipimasis į Kristų 2665, 2667–2668

Kreipimasis į slaptingas jėgas 2117

Kreipimasis į Šventąją Dvasią 1333

Kreipimasis į Trejybę 1278

Kremavimas 2301

Krikščionis

Krikščionio maistas 1392

Krikščionio vardas gaunamas per Krikštą 2165

Krikščionio vardo paaiškinimas 1289

Krikščionis, Bažnyčioje įgyvendinantis savo pašaukimą 2030

Krikštas ir naujasis krikščionio gyvenimas 537, 1010, 1229, 1241, 1266, 1272, 1997

Kryžiaus ženklas ir krikščionis 2157

Malda ir krikščionis 2707, 2743

Mirtis ir krikščionis 1011, 1020, 1314, 1681–1682

Pirmieji krikščionys 83, 2636, 2641

Sutvirtinimas – dvasinis ženklas krikščioniui 1304, 1309, 1317

Krikščioniškasis humanizmas 1676

Krikščioniškasis mokslas, taip pat žr. Katechezė

Bažnytiniam giedojimui skirtieji tekstai turi derintis su katalikybės mokymu 1158

Evangelija – visų geriausias mokslas 127

Jėzaus mokymas kaip Tėvo mokymas 427

Kalno pamokslas kaip gyvenimo mokslas 2764

Krikščioniškojo mokymo tiesą liudija kankinystė 2473

Krikščioniškojo mokslo nuostatai 5, 11, 427, 2179

Krikščioniškojo mokslo santrauka 9–10

Krikščioniškojo mokslo tikslai 25, 78, 98

Pasauliečių iniciatyva, būtina siekiant socialinį gyvenimą persmelkti krikščioniškojo tikėjimo dvasia 899

Trumpos krikščioniškojo mokslo formulės 186

Krikščionybė, Dievo „žodžio“, o ne „knygos“ religija 108

Krikštas

Apaštalai ir krikštas 1223, 1276

Atsivertimas ir Krikštas 1427–1429

Bažnyčia ir Krikštas 846, 866, 1226–1228, 1267

Jėzaus krikštas 535–537, 556, 565, 608, 701, 1223–1225, 1286

Jono Krikštytojo krikštas 523, 720

Katechumenai, mirštantys iki Krikšto, ir išganymas 1259, 1281

Kraujo krikštas 1258

Krikščionio gyvenimas įsišaknijęs Krikšte 1266

Krikščionio vardas ir Krikštas 2156, 2165

Krikščionių vienybė ir Krikštas 855, 1271

Krikštas – tikėjimo sakramentas 1236, 1253

Krikšto būtinybė 846, 1257–1261, 1277

Krikšto malonė 1262–1266, 1308

Krikšto pažadai 1185, 1254, 2101, 2340

Krikšto pirmavaizdžiai 117, 527, 1094, 1217–1222

Krikšto reikšmė 628, 950, 1213–1214, 1220, 1227–1228, 1234–1245, 1262, 1617

Krikšto sakramento pavadinimai 1214–1216

Krikšto subjektas 1246–1247

Krikšto troškimas 1258–1260, 1280

Krikštui rengiami katechumenai 281

Kristaus kančia ir Krikštas 565, 1225

Kristaus kančia ir kryžius kaip Krikšto šaltinis 1225

Kristaus malonė ir Krikštas 1255, 1262–1274, 1279, 1997, 1999

Mirę iki Krikšto kūdikiai 1261, 1283

Pašventinimas ir Krikštas 916, 931, 945

Skaistumas ir Krikštas 2345, 2348, 2355

Suaugusiųjų krikštas 1247–1249

Šventoji Dvasia ir Krikštas 691, 694, 698, 701, 798, 1274, 2017, 2670

Tikėjimas ir Krikštas 172, 1226, 1236, 1253–1255

Tikėjimo išpažinimas ir Krikštas 14, 167, 189, 1064

Vaikų krikštas 403, 1231, 1233, 1250–1252, 1282, 1290

Krikštas ir sakramentai 1113, 1210, 1535

Atgaila ir Krikštas 980, 1425, 1446–1447, 2042

Eucharistija ir Krikštas 1244, 1392, 1396

Įkrikščioninimas ir Krikštas 1212, 1229–1233, 1275, 1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533

Ligonių patepimas ir Krikštas 1523

Sutvirtinimas ir Krikštas 1288–1291, 1298, 1304–1306, 1312–1313

Krikšto padariniai 1262

Apaštalavimas, iš Krikšto kilusi pareiga 871, 900, 1268

Dalyvavimas Trejybės gyvenime 265

Dievo žodžio „nenykstanti sėkla“ 1228

Iš Krikšto kylančios teisės ir pareigos 1269–1270

Išganymas ir Krikštas 1023, 2068

Įžengimas į Bažnyčią, tapimas Dievo tautos nariu 782, 784, 804, 846, 950, 1185, 1277

Krikštas daro mus Kristaus Kūno nariais 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 267–270, 1279, 1694, 2565, 2782, 2791, 2798

Krikštas įtraukia į Bažnyčią 838, 846, 1267–1270, 1273, 1277, 1279

Krikštas vienija su Kristaus mirtimi 790, 1002, 1010, 1227

Naujas gyvenimas 168, 507, 683, 1010, 1227, 1262, 1265–1266, 1277, 1279

Neišdildomas priklausomybės Kristui antspaudas 1272–1274, 1280

Nuodėmių atleidimas 403, 405, 628, 977–980, 981, 985, 1213, 1216, 1262–1266, 1279, 1434, 1694, 2520

Nuteisinimas ir Krikštas 1987, 1992, 2020, 2813

Pašventimas šventajai kunigystei 119, 1141, 1305, 1546, 1591

Pašventinimas ir Krikštas 2813

Dieviškųjų dorybių dovana, Šventosios Dvasios dovanos ir moralinės dorybės 1266

Tikėjimo ir naujo gyvenimo dovana 168, 1236, 1253–1255

Krikšto teikimas ir apeigos

Egzorcizmas per Krikšto apeigas 1673

Krikštatėvis, krikštamotė, tėvai ir Krikštas 1255, 1311

Krikšto apeigos 1185, 1278, 1229–1245, 2769

Krikšto teikėjas 1256, 1284

Maldos „Tėve mūsų“ tradicija Krikšte 2769

Pasauliečiai gali krikštyti 903

Patepimas aliejumi ir Krikštas 1294

Vanduo ir jo simbolinė galia Krikšte 694, 1214, 1217

Kristaus Kūno nariai

Krikščionys kaip Kristaus Kūno nariai 521, 738–739, 793, 795–796, 1988

Kristaus Kūno narių pasiskirstymas 821

Kristaus Kūno narių skirtingumas 791, 873

Kristaus Kūno narių vienybė ir bendrystė 790–791, 797, 947, 953, 1368, 1396, 1469

Šventoji Dvasia – gyvybingas pradmuo Kristaus Kūno nariams 798

Tapti Kristaus Kūno nariu 1213, 1267

Kristus, taip pat žr. Mesijas

Kristaus gyvenimo slėpiniai 512–518

Kristaus įsikūnijimas

„Dievas atsiuntė savo Sūnų“ 422

Gimė iš Mergelės Marijos 487–507

Jėzus 430–435, 452

Kristus – Trejybės Asmuo 249, 258–259

Kristus 436–440, 453

Kristus – regimasis Dievo atvaizdas 241, 477, 1559

Pasirengimas Kristaus atėjimui 522–524

Pradėtas iš Šventosios Dvasios 437, 484–486, 490–493, 496, 498–499, 502, 504–505

Vienatinis Sūnus 441–445, 454

Viešpats 446–451, 455

Žodis tapo kūnu 456, 461–463

Vaikystė

Apipjaustymas 527

Bėgimas į Egiptą ir jo reikšmė 530

Epifanija 528

Gimimas 525–526

Gyvenimas Nazarete 531–534

Paaukojimas Šventykloje ir jo reikšmė 529

Pranešimas piemenims 437

Vaikystė 527–530

Viešasis gyvenimas

Apaštalų misija 553, 858–860, 862, 873, 877, 935, 981, 1122, 1536,1575

Atsimainymas 554–556, 568

Atvykimas į Jeruzalę 557–558, 569

Egzorcizmas 550, 1673

Gundymas 538–540, 566

Įstatymo įvykdymas ir Kristus 577–582, 592

Įžengimas į Jeruzalę 559–560, 570

Jėzaus broliai ir seserys 500

Kaltinimai Jėzui 574–576

Karalystės skelbimas 543–546

Krikštas 535–537, 1223–1225

Pagydymai 517, 582, 695, 1151, 1503–1505, 2616

Paskutinė vakarienė 610–611, 1339–1340

Viešojo gyvenimo pradžia 535

Kristaus paklusnumas

Kristaus paklusnumas Įstatymui 527

Kristaus paklusnumas tėvams 532, 564

Kristaus paklusnumas Tėvui 1009, 1019

Kristaus paklusnumo padarinys 517

Malda

Besimeldžiantis Jėzus 2599–2606, 2701, 2741

Jėzaus Kunigo malda 2604

Jėzaus valandos malda 2746–2751, 2758

Jėzus kaip tobulas maldos pavyzdys 2620

Kristus, mokantis melstis 2607–3615, 2621

Kristus, maldą išklausantis 2616

Malda „Tėve mūsų“ 2759–2865, taip pat žr. „Tėve mūsų“

Skelbimas ir pagrindiniai jo argumentai

Amžinasis gyvenimas 2052

Atgaila ir sutaikinimas 1441

Atleidimas 1933, 2262, 2842

Budėjimas 2730

Dievo karalystė 541–546, 2826

Dievo meilė 2055, 2083, 2093, 2133–2134, taip pat žr. Meilė

Įsakymai 2054, 2076, 2083

Jėzus apreiškia Šventąją Dvasią 728

Meilė 1823, 2055

Meilė artimui 1970, 2196

Meilė vargšams 2443, 2449, 2463

Neturtas 2544, 2546

Nuodėmė 1858

Pagarba kito gėrybėms 2412

Palaiminimai 1716–1717, 1820

Papiktinimas 2285

Pareigos šeimai 2218

„Paskutinė diena“ 678

Pragaras 1034

Priesaika 2153–2154

Prisikėlimas 993

Raginimas atsiversti 1427, 1430, 1439, 1989, 2608

Santuoka 1614–1615, 2382

Santuokinė ištikimybė 2380

Stabmeldystė 2113

Tyrumas 2336

Kančia

Agonija Getsemanėje 612

Kančios reikšmė 713

Kančios valanda 730

Kristaus kančios būtinybė 607

Kristaus kančios padariniai 1708, 1992, 2020

Nukryžiavimas ir kančios auka 616–617

Pasiaukojimas 621

Procesas 595–598

Susivienijimas su Kristaus kančia 1521–1522, 1532

Mirtis

Išganomasis planas ir Kristaus mirtis 571–572

Kristaus laidojimas 624–630

Kristaus mirties padariniai ir reikšmė 634, 636–637

Kristaus mirtis ir Krikštas kaip mirtis nuo nuodėmės su Kristumi 628, 790, 1214

Kristaus mirtis kaip Atpirkimas 573, 599–605, 619

Kristaus mirtis kaip Paaukojimas 606–618

Kristaus nužengimas į pragarus 631–637

Prisikėlimas

Eucharistija, mirties atminimas ir Jėzaus prisikėlimas 1163, 1166–1167, 1337

Jėzaus prisikėlimo išganomasis aspektas 654–655, 658

Jėzaus prisikėlimo diena 1166–1167, 2191

Jėzaus prisikėlimo diena kaip naujasis kūrimas 2174

Kristaus kūnas išsaugotas nuo sugedimo 627

Kristaus pasirodymai 641–644, 645

Kristaus prisikėlimas skiriasi nuo kitų prisikėlimo 646

Kristaus prisikėlimas dėl žmonių nuteisinimo 519

Kristaus prisikėlimas ir žmonių prisikėlimas 992–1004

Kristaus prisikėlimas kaip svarbiausia tiesa 638, 651, 653, 991

Kristaus prisikėlimo reikšmė 272, 638, 651–655

Prisikėlusio Kristaus žmogystės būvis 645–646

Prisikėlimas kaip Švenčiausiosios Trejybės darbas 648

Prisikėlimas – realus įvykis, turėjęs istoriškai konstatuotų apraiškų 639, 643–645, 656

Prisikėlimas – transcendentinis įvykis 645–648, 656

Senojo Testamento pažadai ir Kristaus prisikėlimas 652

Tuščias kapas 640

Įžengimas

Įžengimas kaip paskutinis pasirodymas 659

Kristaus įžengimo pasekmė 663, 666–667

Kristaus įžengimo reikšmė 662, 664–665, 668

Kristaus pašlovinimas 312

Kristaus atėjimas

Bažnyčia ir šlovingas Kristaus atėjimas 769

Galutinis Bažnyčios išmėginimas 675–677

Kristaus atėjimo metas 673

Kristaus atėjimo tikslas 217, 457–458, 460, 678–679, 681–682

Kristaus atėjimo troškimas ir viltis 671, 673

Pasaulio atnaujinimas ir Kristaus atėjimas 1042–1043, 2818

Paskutinis teismas ir Kristaus atėjimas 1038–1040

Kristaus kūnas

Bendrystė ir Kristaus kūnas 1385

Duonos tapimas Kristaus Kūnu 1106, 1333, 1353, 1376, 1411, 1413

Eucharistija ir Kristaus Kūnas 1323, 1331, 1339, 1374–1375, 1382, 1391, 1393, 1416

Kasdienė duona ir Kristaus Kūnas 2835, 2837, 2861

Kristaus ir Jo kūno mirtis 627, 630

Kristaus Kūno atnašavimas, auka 606, 610, 621

Kristaus Kūno gerbimas 103, 141

Kristaus Kūno prisikėlimas 640, 645–646, 648, 657

Kristaus kūno šlovinimas 659

Marija ir Kristaus kūnas 466, 488, 973

Šventoji Dvasia ir Kristaus kūnas 797–798, 1084, 1108

Tikinčiųjų bendrystė ir Kristaus Kūnas 948, 960

Tikras Kristaus kūnas 476

Kristaus pavadinimai

„Amen“ 1065

Angelų pasaulio centras 331, 333, 351

Atpirkėjas 401, 616, 622, 679, 1026, 1069, 1235, 1476, 1992

Dievo Apreiškimas 50, 53, 151, 240, 272, 385, 2583, 2812

Dievo Avinėlis 608

Dievo ir pasaulio sutaikymas 433, 620, 1449, 2795, 2839

Dievo siųstas 422, 437

Dievo Sūnus 423–424, 441–445, 454, 1286, 2783

Dievo šventovė 1197

Dievo tautos Galva, kūno Galva 747, 753, 782, 792–795, 807, 947, 1698

Dovydo sūnus 439, 559

Evangelizacijos ir Evangelijos skelbimo šaltinis 49, 74–76

Gelbėtojas 389, 846, 1019, 1359, 1507, 1584, 1741, 1846

„Gyvasis“ 625–626, 640, 662

Gyvenimas 2697

Gyvenimo duona 1338, 1406, 2837

Įstatymo tikslas 1953, 1965, 1977

Išganymo slėpinys 774

Jėzus 430–435, 452, 2666

Karalius 783, 786, 908, 2105

Katechezės širdis 426–429

Kelias, vedantis pas Tėvą 2609

Krikščioniškojo gyvenimo centras 1618

Kristus 436–40, 453, 486, 629, 690, 695, 727, 745, 783, 1289

Kunigas 783, 1141

Maldos Mokytojas 2601, 2607–2615, 2621, 2674, 2707, 2722, 2759, 2765–2766, 2773, 2775

Malonės šaltinis 1642

Meilės pavyzdys 782, 1616, 1825

Mesijas 440, 453, 547

Mokytojas 108, 561

Mūsų taika 2305

Naujasis Adomas 359, 411, 504

Pateptasis 453

Pavyzdys 564, 896, 1477, 2740, 2825, 2862

Pranašas 783, 904

Prisikėlimas ir gyvenimas 994

Sielų ir kūnų gydytojas 1421, 1458, 1484, 1503–1505, 1509

Skaistumo pavyzdys 2348, 2394

Skelbiantis Karalystę 567, 865

Šventojo Rašto centras 112, 117, 122, 124, 126, 129, 133–134, 139, 158

Šventojo Rašto išsipildymas 2763

Tarnas 565, 623, 608

Tautų ir žmonių šviesa 280, 748, 1243

Teisėjas 1051, 1059

Tėvo apreiškimas 73, 221, 238–242, 2798

Tėvo valios vykdytojas 2824

Tiesa 2466

Tikrasis ir vienintelis tarpininkas 65–67, 480, 667, 771, 846

Tyrumo pavyzdys 2345

Užtarėjas 519

Užtarėjas, tarpininkas, kelias pas Dievą 51, 65–67, 257, 294, 2574, 2634

Vienatinis Šventojo Rašto Žodis 101–104

Viešpats 202, 209, 446–451, 455, 668–669

Vilties šaltinis 1820

Vynmedis 755, 2074

Žmogaus Sūnus 440, 460

Žmonijos pirmagimis 381, 2790

Žmonių ganytojas 160, 754

Žmonių išvaduotojas iš nuodėmės 360, 420–421, 549, 976, 981–982, 987, 2637

Žmonių pašventinimas 2813

Žodis 241, 456–460

Kristaus slėpinys

Atsivertimas į Kristų 1426–1428, 1470

Bendrieji Kristaus slėpinių bruožai 516–518

Bendrystė su Kristumi 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395–1396, 2014, 2182

Būti Kristaus nariais 1213, 1241, 1265, 1271–1272, 1279

Gyvenimas pagal Kristų 2046

Gyventi Kristuje 2038

Katechezė ir Kristaus slėpiniai 90, 1075

Kristaus liudytojai 942, 995, 1816

Kristaus meilė 478, 609

Kristaus slėpiniai, apmąstomi maldoje 2708

Kristaus slėpinys švenčiamas liturgijoje 1174

Mirti Kristuje 1005–1014, 1681

Mylėti Kristų 166

Naujoji Kristaus Sandora 762, 781

Prisikėlę su Kristumi 1002–1004

Sekti Kristumi 916, 918, 923, 932, 1435, 1694, 1697, 2053, 2232–2233, 2253, 2466, 2708

Tikėti į Kristų 161, 1709, 1715, 2074

Žmonių bendrystė su Kristumi 519, 521, 562

Kristaus vienybės slėpinys

Amžinasis Dievo Sūnus, taip pat žr. Trejybė

Dievo plano išsipildymas 128

Ką reiškia Dievo Sūnus 441–445

Kristaus atėjimo tikslas 217, 456–460

Kristaus įsikūnijimas 479, 485, 488, 497, 723

Kristaus kaip Sūnaus malda 2605

Kristus kaip Kelias pas Tėvą 2609

Kristus kaip Tėvo apreiškimas 73, 221, 238–242, 2798

Kuriamosios veiklos tarpininkas 291–292

Marija, Kristaus motina 508–509

„Pirmagimis iš daugelio brolių“ 2790

Viso pasaulio ramstis ir sargas 320, 703

Žmogiškosios prigimties priėmimas 461–463, 485, 488, 497

Kristaus Dvasia, taip pat žr. Šventoji Dvasia

Apaštalai ir Kristaus Dvasia 1120

Karalystė ir Kristaus Dvasia 2832

Kristaus Dvasios veikimas 2832

Veikti pagal Kristaus Dvasią 2752

Kristaus prigimtis

Dieviškoji Kristaus prigimtis 211, 447

Kristaus kūnas 476–477

Kristaus protas 482

Kristaus širdis 478

Kristaus žmogiškas pažinimas 472

Kristus – gyvojo Dievo Sūnus 153

Kristus paklūsta Tėvui 536, 539, 606, 2600, 2824

Kristus – tikras Dievas ir tikras žmogus 464–469, 480–482

Prisikėlimas, patvirtinantis Kristaus dieviškumą 653

Žmogiškoji Kristaus prigimtis 470–478, 481–482

Žmogiškoji Kristaus valia 475

Kristus ir Šventoji Dvasia

Kristus, Dvasią duodantis 667, 730–731, 739, 1287

Šventoji Dvasia ir Kristaus slėpinys 1099, 1104–1107

Šventosios Dvasios ir Kristaus santykis 739, 747, 797, 1108

Kristus ir Bažnyčia

Bažnyčia, bendrystė su Kristumi 787–789

Bažnyčia, Dievo žodžio saugotoja 171

Bažnyčia, Krikštas ir Kristus 1261

Bažnyčia, Kristaus Kūnas 787–796, 805

Bažnyčia, Kristaus Sužadėtinė 757, 772–773, 796, 808, 823, 867, 926, 1617

Bažnyčia, Kristaus veikimo sakramentas 1118

Kristaus atėjimas ir Bažnyčios atbaigimas 769

Kristaus aukos atminimas 1341, 1358, 1362–1372, 1409, taip pat žr. Auka

Kristaus buvimas Bažnyčioje 775, 779, 1119

Kristaus kunigystė 941, 1544–1545

Kristus – Bažnyčios Magisteriumo šaltinis 88

Kristus – Bažnyčios pradžia, pamatas Galva 2, 424, 551–553, 771, 778, 807, 864, 874

Kristus – Bažnyčios ramstis 820, 822–824, 830, 837, 869, 1076, 1547

Kristus – Bažnyčios šaltinis 424, 763–767

Kristus ir Bažnyčios savybės 811, 889–890

Kristus – vadovaujantis Bažnyčiai 551, 852, 1547

Kristus – vienintelės durys 754

Liturgija ir Kristaus slėpinys 1164–65, 1201, 1204, taip pat žr. Liturgija

Kriterijus žr. Matas

Krizma (aliejus), taip pat žr. Sutvirtinimas

Krizmos pašventinimas 1297

Patepimas šventąja krizma 1241, 1289, 1291, 1294, 1312, 1574

Sutvirtinimas ir krizma 1289, 1297, 1300, 1312, 1320

Šventosios krizmos laikymas 1183

Kryžius

Atsakomybė už nukryžiavimą 598

Eucharistija kaip kryžiaus Aukos sudabartinimas 1323, 1364–1366, 1382

Kristaus karališkumas ir kryžius 440

Kryžiaus Auka ir jos priėmimas 561

Kryžiaus Auka kaip solidarumo ir meilės pavyzdys 1939

Kryžiaus Aukos padarinys 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305

Kryžius kaip kelias į šventumą 2015

Kryžius kaip kelias sekti Kristų 555, 1816

Kryžius kaip Naujosios sandoros altorius 1182

Per „kryžiaus kelią“ išplėsta Karalystė 853

Per Kristaus kryžių įtvirtinta Dievo karalystė 550

Prisiimti ir nešti savo kryžių 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427

Kryžius (kryžiaus ženklas)

Dienos ir darbų pradžia kryžiaus ženklu 2157, 2166

Kryžiaus ženklo reikšmė 1235

Sakramentalijos ir kryžiaus ženklas 1668, 1671

Kultas

Dievo garbinimo kultas 28, 347, 939, 1121, 1123, 1148, 1180, 1564, 1596, 2083, 2135

Dievo garbinimui skirtas laikas 2184–2187, 2193

Dvasinis kultas ir doras gyvenimas 2031, 2047

Eucharistijos kultas 1178, 1418, 1325, 1378, 1380, 1408

Klaidingi kultai 2111, 2113, 2138, 2581

Kultas Naujajame Testamente 1179

Kultas Senajame Testamente 1093

Kulto skirtumas mišriose santuokose 1633–1637

Marijos kultas 971

Šventųjų paveikslų kultas 2131–2132, 2141

Kulto šventimo vietos 1179–1186, 1198–1199

Kultūra

Bažnyčios vienybė ir kultūrų skirtumai 814

Dalyvavimas viešajame gyvenime ir kultūra 1915, 1917

Darbas, poilsis ir kultūra 2184

Doras gyvenimas ir kultūra 909, 2524

Geroji Naujiena ir kultūra 2527

Katechezė ir kultūrų skirtumas 24, 854

Kultūra ir bendrasis gėris 1908

Kultūros progresas ir Karalystės augimas 2820

Laisvė ir kultūra 1740

Liturginis šventimas ir kultūra 1145, 1149, 1204, 1207, 1668, 1686

Pagarba kultūriniam savitumui 2441

Prigimtinis įstatymas ir kultūra 1957

Santuoka ir kultūra 1606

„Socializacija“ ir kultūra 1882

Solidarumas ir kultūra 361

Visuomenės komunikavimo priemonės ir kultūra 2493

Kūnas

Kristaus Kūnas kaip maistas gyvybei 728, 787, 1384, 1391, 1406, 1524

Kristus – įsikūnijęs Žodis 51, 423, 461, 476–477

Kūno darbai 1852

Kūno geismas 2514, 2520

Kūno prisikėlimas 988, 990, 996, 1017

Silpnas kūnas 2733

Vyras ir moteris – vienas kūnas 372, 1605, 1616, 1627, 1642, 2364

Kūnas (žmogaus)

Dievo karalystė ir kūnas 1042, 1060

Drovumas ir kūnas 2523

Kristus kaip kūno gydytojas 1421, 1503, 1509

Kūno atpirkimas 1046

Kūno poilsis ir sekmadienis 2185, 2193

Kūno suteršimas 2355

Lytiškumas ir kūnas 2332, 2362, 2370

Malda ir kūnas 2702–2703, 2722

Meilė ir žmogaus kūnas 2447

Mirtis ir kūnas 1011, 1016, 1681

Negendančio kūno prigimtis 997, 999, 1016–1017

Nuodėmė ir kūnas 1863, 2516

Pagarba kūnui 1004, 2301

Paskutinis teismas ir kūnas 1059

Pragaras ir kūnas 1034

Prisikėlimas ir kūnas 298, 990, 992, 997, 999, 1000, 1016–1017

Rūpinimasis kūnu ir siela 2289

Santuokinė meilė ir žmogaus kūnas 1643

Savo paties kūno suvaldymas 908

Sielos ir kūno vienovė 327, 360, 362–68, 382

Šventosios Dvasios šventovė 364

Kunigas

Kunigai – vyskupų bendradarbiai 1595

Kunigas – sakramentų teikėjas 1257, 1312, 1411, 1461–1462, 1530, 1623

Kunigas kaip Kristaus „ikona“ 1142

Kunigas tik pakrikštytas vyras 1577

Kunigo galia išvaryti demonus 1673

Kunigų celibatas 1580

Kunigų šventimai 1562–1568, 1572

Kunigas, kunigystė, taip pat žr. Šventimai

Aukščiausioji kunigystė, Šventimų sakramento pilnatvė 1557

Bažnyčia – kunigų karalija 1546

Bažnyčia yra kunigiškoji tauta 784, 941, 1591, 1119

Dalinės tarnybos 1143

Dalyvavimas Kristaus kunigystėje 1546

Dievo tarnų kunigystė sujungta su Kristaus kunigyste 1544–1545

Kristaus kunigystė 1544–1547, 1551, 1554, taip pat žr. Kristus

Kristus Kunigas žr. Kristus

Kunigai veikia in persone Christi 1548

Kunigo ryšys su Kristumi ir apaštalais 1120

Pakrikštytųjų „bendroji kunigystė“ 1141, 1143, 1268, 1273, 1546–1547

Senosios Sandoros kunigystė 1539–1541, 1591

Tarnaujamoji kunigystė skirta žmonėms ir Bažnyčios bendrijai 1551

„Tarnaujamoji kunigystė“ tarnauja bendrai kunigystei 1120, 1547, 1592

Tarnaujamoji, arba hierarchinė vyskupų ir kunigų kunigystė 1547

Tikrasis Naujojo Testamento kunigas 1564

Vienintelė Kristaus kunigystė 1544–1545

„Visos Bažnyčios vardu“ 1552–1553

Žodžio „kunigas“ reikšmė 1554

Kunigo tarnystė

Dalyvauja visą pasaulį apimančioje misijoje 1565

Kunigai su vyskupu sudaro vieną kunigiją 1567

Kunigai, vyskupo bendradarbiai 1562

Kunigas – Atgailos sakramento teikėjas 983, 1461–1467, 1495

Kunigas – Krikšto sakramento teikėjas 1256

Kunigas – Ligonių patepimo sakramento teikėjas 1516, 1530

Kunigas vadovauja Eucharistijai ir konsekruoja duoną ir vyną 1142, 1411

Kunigo pareiga Valandų liturgijoje 1175

Kunigo žmogiškasis silpnumas 1550

Pasauliečių bendradarbiavimas kunigo tarnystėje 900

Priima sutuoktinių sutikimą Santuokos apeigose 1630

Kunigija 1595

Kunigai su vyskupu sudaro vieną kunigiją 1567

Kunigijos nariai 877

Kunigijos vienybė 1567–1568

Kunigų tarnyba ir kunigija 877

Vyskupų tarnybos pareigos žemesniu laipsniu buvo perduotos kunigams 1562

Kūrėjas žr. Dievas

Kūrinių skirtingumas 339, 353, 1936–1938

Kūrinys

Angelai ir kūriniai 350

Apvaizda ir kūrinių bendradarbiavimas 301, 306, 312, 321, 323, 342, 373, 1884

Dievas kaip kūrinių pradžia 293, 327

Dievo buvimas kūriniuose 300, 308

Dievo ir kūrinių santykis 42–43, 239, 295, 356, 441, 1703

Kūriniai – Dievo gerumo dalininkai 295, 319

Kūriniai ir jų panašumas į Dievą 41, 2500

Kūrinių grožis, gerumas ir tobulumas 32, 339, 2500

Kūrinių ir žmonių santykis 343

Kūrinių paskirtis 260, 353

Kūrinių priklausomybė nuo Dievo 49, 213, 396, 2097, 2628

Kūrinių ribotumas 311, 385, 396, 1998

Meilė Dievui ir meilė kūriniams 2069, 2093, 2095, 2113

„Naujas kūrinys“, atsiradęs per Krikštą 1214, 1265–1266, 1999

Pagarba kūriniams 1930, 2416

Per kūrinius suvokiamas Dievas 46, 48

Prisirišimas prie kūrinių 1394, 1472

Vieni nuo kitų priklausomi kūriniai 340, 344

L

Laidojimas 1690, 2300

Laidotuvės 1686, taip pat žr. Mirusieji

Be Krikšto mirusių kūdikių laidotuvės 1261

Krikščioniškosios laidotuvės 1680–1690

Laikas

Bažnyčios metas 1076

Dievas ir laikas 205, 600

Esamas laikas 672

Laiko pilnatvė 484

Laiko pradžia 338

Laikų pabaiga 1042

Liturginis laikas 1163–1165

Naujausi laikai 715, 2819

Poilsio laikas 2184, 2186–2187, 2194

Žmogaus gyvenimas ir laikas 1007

Laimė

Dievas dovanoja laimę 27, 30, 384, 1028, 1035, 1723

Laimės troškimas 33, 1718–1719, 1818, 2548

Palaiminimai kaip kelias į laimę 1697, 1718, 2546

Laisvė

Informacijos ir bendravimo laisvė 2304, 2498

Laisvė kurti šeimą 2211

Laisvė sudaryti santuoką 1625

Laisvės apibrėžimas 1731

Laisvės mokymas 2207, 2223, 2228, 2526

Moralinis gyvenimas teikia laisvę 1828

Pavojai, gresiantys laisvei 1740, 1883

Politinė laisvė 2245

Religinė laisvė 1907, 2107–2109, 2211

Sąlygos, reikalingos laisvei pasiekti 2223, 2236, 2402

Tiesa kaip laisvės dovana 1741

Žemiška valdžia ir asmeninė laisvė 450

Žmogaus teisė elgtis laisvai 1738, 1782, 2008

Žmogaus laisvė 33, 387, 1700, 1730–1748

Žmogaus laisvės reikšmė 1705

Laisvė ir atsakomybė 1731–1738

Laisvė ir galimybė rinktis tarp gėrio ir blogio 1732

Laisvės padariniai 1733–1734

Prievarta prieš asmens laisvę 2356, 2492

Teisė būti laisvam 1738, 1907, 2254

Valia ir laisvė 1734–1735

Laisvė išganymo ekonomijoje

Dievas kuria laisvai „iš nieko“ 296

Dievo pagarba žmogaus laisvei 311, 1884

Jėzus laisvai pakluso Tėvui 609–610, 1009, 2749

Laisvė ir gimtoji nuodėmė 397, 407, 415, 1707, 1714, 1739

Laisvė ir nuodėmė 387, 601, 654, 1739, 1741, 1853, 1859

Laisvę mums davė Kristus 908, 1741

Laisvės ribos 396, 450

Malonė neslopina žmogaus laisvės 1742, 1993, 2008

Mergelės Marijos laisvė 488, 511

Tikėjimo laisvė 154, 160, 180

Laukimas, taip pat žr. Atėjimas, Atbaigimas

Adventas ir Mesijo laukimas 524

Dabarties metas kaip laukimo metas 672

Įsikūnijimas kaip laukimo atbaigimas 422, 489

Izraelis laukia Mesijo 62, 522, 529, 706, 711–716, 840, 1334

Kristaus sugrįžimo laukimas 1619, 2817

Liturgija ir laukimas 1096, 2760

Malda ir laukimas 2772, 2854

Marija ir pažado išsipildymo laukimas 489

Mirusieji laukia Atpirkėjo 633

Naujos žemės laukimas 1049

Siela, laukianti kūno prisikėlimo 997

Viltis ir laukimas 2090

Lectio Divina

Liturgija ir Lectio divina 1177

Meditacija ir Lectio divina 2708

Lex orandi

Lex orandi ekumeninė prasmė 1126

Posakis „Lex orandi, lex credendi“ 1124

Liaudiškasis pamaldumas 1674–1676

Liga

Liga – įgimto žmogaus silpnumo ženklas 2448

Liga – išmėginimas žmogaus gyvenime 1500

Liga kaip nuodėmės padarinys 1264

Ligos padariniai 1500–1501

Ligos reikšmė 1502, 1505

Ligoniai

„Gydykite ligonius“ – Jėzaus įsakymas 1506–1510

Jėzus ir ligonių pagydymas 699, 1503–1506

Ligoniai – Kristaus buvimo ženklas 1373

Ligoniai Senajame Testamente 1502

Ligonių patepimas 1511, 1516, 1519

Rūpinimasis ligoniais ir pagarba jiems 2405, 2186

Ligonių patepimas 1499–1525, taip pat žr. Sakramentai

Kam skirtas Ligonių patepimas? 1514–1515, 1528–1529

Ligonių patepimo sakramentas istorijoje 1512

Ligonių patepimo sakramento reikšmė 1520–1523, 1532

Ligonių patepimo sakramento šventimas 1513, 1517–1519, 1531

Ligonių patepimo sakramento teikėjas 1530

Ligonių patepimo sakramento tikslas 1511, 1527

Tikinčiųjų pasirengimas priimti Ligonių patepimo sakramentą 1516

Limbas 1261

Litanijos 1154, 1177

Literatūriniai žanrai Šventajame Rašte 110

Liturgija

Angelai liturgijoje 335

Bažnyčia kaip liturginės maldos vieta 2691, 2695

Dalyvavimas Bažnyčios liturgijoje 1273, 1389

Dangiškoji liturgija 1090, 1137–1139, 1326

Liaudiškasis pamaldumas ir liturgija 1674–1675

Liturgijos tikslai 1068

Marija liturgijoje 721

Rytų liturgija ir kitos panašios liturgijos 948, 1182, 1240, 1623

Velyknakčio liturgija 1217

Žemiškoji liturgija 1088–1089

Žydų ir krikščionių liturgija 1096

Žodžio „liturgija“ reikšmė 1069–1070

Žodžio liturgija 1103, 1154, 1346, 1349, 2183

Dieviškieji asmenys liturgijoje

Dievas Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas 1077–1083

Kristus kaip liturgijos centras ir Kunigas 662, 1070, 1088

Kristus liturgijoje 1084–1090, 1097, 1136, 2655

Liturgija – Trejybės darbas 1076–1109

Šventoji Dvasia liturgijoje 688, 1091–1109

Liturgijos aiškinimas

Liturgija atitinka įvairių tautų kultūrą 1204–1206

Liturgija yra viršūnė, į kurią krypsta Bažnyčios veikla, ir stiprybės šaltinis 1074

Liturgija kaip Bažnyčios veikla 1071–1072

Liturgija kaip tikėjimo atsakas 1083

Liturgija kaip tinkamiausia vieta katechezei 1074

Liturgija kaip Tradicijos elementas 1124

Liturgija sudabartina išganančius įvykius 1104

Liturginis laikas 1163–1178

Liturginiai metai 1168

Atskleidžia Velykų slėpinį 1171

Išganymo istorijos įvykiai kaip Bažnyčios liturgijos „šiandien“ 1095

Švč. Mergelės Marijos minėjimas 1172, 1370

Šventųjų minėjimas 1173

Velykų slėpinys ir liturginiai metai 1168–1169

Sekmadienis 1166–1167

Kitos švenčiamos šventės 2177

Sekmadienio Eucharistija 2177–2179

Viešpaties diena 1166–1167

Liturginis šventimas

Atgailos liturginis šventimas 1480–1484

Eucharistijos liturginis šventimas 1330, 1345–1355, 1363

Krikšto liturginis šventimas 1234–1245, 1278

Laidotuvių liturginis šventimas 1684–1690

Ligonių patepimo liturginis šventimas 1517–1519, 1531

Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas 1200–1203

Sakramentinių apeigų keitimas 1125

Santuokos liturginis šventimas 1621–1624, 1631, 1663

Sutvirtinimo liturginis šventimas 1297–1301, 1321

Šventimų liturginis šventimas 1572–1574, 1597

Tarnystė ir liturginis šventimas 1142–1144

Velykinis Kristaus kančios slėpinys liturgijos šventime 1067–1068

Liturginio šventimo elementai

Giesmė ir muzika 1156–1158

Šventieji paveikslai 1159–1162

Ženklai ir simboliai 1145–1152

Žodžiai ir veiksmai 1153–1155

Švenčiantieji dangiškąją liturgiją

Bendruomenė ir susirinkimas 1140–1141, 1144

Galva ir nariai 1142–1143

Sakramentinę liturgiją švenčiantys 1140–1144

Valandų liturgija 1174–1178

Valandų liturgijai tinkamos vietos 2691

Valandų liturgijos atsiradimas 1096

Valandų liturgijos dalyviai 1175

Valandų liturgijos padariniai 1437

Valandų liturgijos reikšmė 1174, 1178

Valandų liturgijos struktūra 1176–1177

Valandų liturgijos tikslai 1174

Visos Dievo tautos maldos 1173

Liturginė katechezė 1075

Liturginė muzika 1156–1158

Liturginiai metai

Atgailos laikotarpiai 1438

Liturginių metų aprašymas 1168–1171

Malda ir liturginiai metai 2698

Sekmadienis yra visų liturginių metų pagrindas ir branduolys 1193

Liūdesys

Išganingas liūdesys 1431

Liūdesys – viena iš svarbiausių aistrų 1772

Liūdesys ir pavydas 2539–2540, 2553

Liūdesys kaip kliūtis melstis 2728

Liudijimas

Kankinystė – iškiliausias tikėjimo liudijimas 2473

Krikščionių liudijimas 2506

Liudijimas ugdant vaikus 2226

Liudijimo padariniai 30

Liudijimo svarba 2044

Melagingas liudijimas 2464, 2476

Pareiga liudyti Dievą 1816, 2087, 2471

Pasaulietinių institutų narių liudijimas 929

Prisikėlimo liudytojai pirmojoje tikinčiųjų bendruomenėje 642

Šventųjų liudijimas 688

Tikėjimo liudijimas 2472

Vienuolių liudijimas 932–933

Liudytojai

Apaštalai kaip liudytojai 857

Ką reiškia būti Kristaus liudytoju? 995

Kristaus prisikėlimo liudytojai 642

Pasauliečiai kaip Kristaus liudytojai 904–905, 913, 942, 2242

Santuokos liudytojai 1631

Sutuoktiniai kaip Dievo meilės liudytojai 1647–1648

Sutvirtinimu tikintieji įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai 1285, 1303

Tikėjimo liudytojai 165

Užtarimas liudytojų, kurie pirma mūsų nuėjo į Dangaus karalystę 2683

Lygybė

Krikščionių lygybė 872

Vyrai ir moterys – lygūs ir skirtingi 369

Žmonių lygybė 1934–1935

Lytiškumas, taip pat žr. Santuoka

Drovumas ir skaistumas 2522

Lytiškumas veikia visus žmogaus asmens aspektus 2332, 2362

Lytiškumas veikia žmogaus galią mylėti 2332

Lytiškumo įtraukimas į žmogaus asmenybę ir skaistumas 2337

Lytiškumo reikšmė Santuokoje 2360–2363

Nevaldomas lytiškumas 2351–2357, 2380, 2388–2390

Santuokinė vyro ir moters vienybė 2335

Skaistumas ir lytiškumas 2337, 2395

Su lytiškumu susijęs įstatymas 2336

Sutuoktinių susijungimas – garbingas ir kilnus 2362

Vaisingumas ir lytiškumas 2370

Vienodas vyro ir moters kilnumas 369, 2334, 2393

Vyras ir moteris – lygūs ir skirtingi 369–373, 1605, 2333

Žmogus sukurtas kaip vyras ir moteris 355, 383

Luomas

Adomo ir Ievos pirmapradė būsena buvo šventumas ir teisumas 375

Luomo malonė 2004

Profesijos ir gyvenimo būdo pasirinkimas 2230

Vienuoliškas gyvenimas 916, 933, taip pat žr. Gyvenimas

M

Magija 2115–2117

Magisteriumas

Bažnyčios ir ganytojų 85–87, 888–892, 2033

Besitęsianti Magisteriumo įpėdinystė 77, 88

Magisteriumo misija ir pareiga 890

Magisteriumo neklystamumas 2035

Moralinis gyvenimas ir Magisteriumas 2032, 2036

Šventoji Tradicija, Šventasis Raštas ir Bažnyčios Magisteriumas yra tarpusavyje susiję 95

Visuotinis ir įprastinis popiežiaus ir vyskupų vienybėje su juo Magisteriumas 2034

Maistas

Eucharistija kaip maistas 141, 728, 1020, 1244, 1335, 1392, 1394, 1426, 1436, 2861

Maistas kūnui 2288, 2417, 2447, 2805, 2830, 2861

Šventasis Raštas kaip maistas 104, 131–132, 141, 2861

Malda

Bažnyčios malda 276, 2623–2625

Dievas išklauso mūsų maldą 1127, 2737

Dievas kviečia maldai 2567

Ištverminga malda 2582, 2742

Jėzus išklauso maldą 2616

Malda gyvybiškai būtina 2744

Malda ir Dievo ieškojimas 2566

Malda Jėzui 2616, 2664–2669

Malda Marijai 971

Malda mus vienija su Marija 2673–2679, 2682

Malda Šventajai Dvasiai 2670–2672

Malda Tėvui 2664, 2680, 2779–2785, 2792

Maldos apibrėžimas 2559

Maldos ritmas ir laikas 2698

Marijos malda 2617–2619, 2622

Melstis galima visada 2743

Melstis šiandien ir kasdien 2659–2660

Veiksminga malda 2738–2741

Viešpaties malda 2761, 2765

Bažnyčios malda

Liturginė malda 1073, 2655

Malda Jėzui 2665–2669, 2680

Melstis Jėzaus vardu 2664, 2668, 2671, 2815

„Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“ 435

Pirmoji Jeruzalės bendruomenė 2424–2425

Sekminių dieną visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai 2623

Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda 2653–2654

Besimeldžiančios sielos savybės

Budėjimas 2730

Nusižeminimas – maldos pamatas 2559

Pasitikėjimas 2734

Viltis 1820

Jėzaus malda

Jėzaus malda gyvenime 2598–2606, 2620

Jėzaus malda Tėvui 2599

Jėzaus valandos malda 2746–2751, 2758

Jėzus maldos mokėsi iš Marijos 2599

Šventosios Dvasios veikimas Jėzaus maldoje 2600

Jėzus moko melstis 2601, 2603–2604, 607

Budėjimas malda 2612

Jėzus – maldos pavyzdys 520, 2601

Jėzus pabrėžia širdies atsivertimą 2608

Melsdamasis Jėzus moko melstis 2607

Melstis tikint ir pasitikint 2609–2610

Moko vaiko drąsos 2610

„Prašyti dėl Jo vardo“ 2614

Sutikimas su Tėvo valia 2611

Palyginimai apie maldą

Fariziejus ir muitininkas 2613

Įkyri našlė 2613

Įkyrus draugas 2613

„Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“ 2828–2837

Prašymas atleisti 2631, 2838–2841

Prašymų ir užtarimų intencijos

Šventosios Dvasios prašymas 2671

„Teateinie Tavo karalystė“ 2816

Už ekumenizmą 821

Už išlaisvinimą iš blogio 2850–2854

Už ligonius 1499, 1510

Už mirusiuosius 958, 1032

Malda ir krikščioniškasis gyvenimas 2564–2565

Jėzaus vardas yra krikščioniškos maldos šerdis 435, 2664

Krikščioniškos maldos tradicija 2650–2651

Malda kasdieniame gyvenime 2659–2660

Malda pašvęstajame gyvenime 2687

Sūniškas santykis su Dievu krikščioniškoje maldoje 2525, 2786–2788

„Viešpaties“ titulas krikščionių maldose 451

Žodžio „amen“ reikšmė 1061–1065

Malda Senojoje Sandoroje 2568

Abraomo malda 2570

Karaliaus Dovydo malda 2578–2580, 2594

Kūrinija – maldos šaltinis 2569

Mozės malda 2574–2577, 2593

Pranašų malda 2581–2584, 2595

Psalmės – bendruomenės malda 2585–2589, 2596

Malda Šventojoje Dvasioje 2615

Šventoji Dvasia kaip maldos Mokytoja 2670, 2672

Šventoji Dvasia kaip maldos šaltinis 2652

Šventoji Dvasia mus užtaria 688, 741

Maldos išraiškos ir formos 2644, 2663, 2684

Anafora 1352

Anamnezė 1354

Dejonė 2630

Dėkojimas 2637–2638, 2648

Garbinimas 2096–2097, 2628

Kontempliatyvioji malda 2709–2719, 2724

Laiminimas 2626–2627

Maldos gyvenimas 2697–2699

Meditacija 2705–2708, 2723

Melstis bet kuria proga 2633

Prašymas: prašyti, reikalauti, maldauti, primygtinai kreiptis, kviesti, drauge šaukti, kovoti maldomis 2629–2633, 2646

Prefacija 1352

Šlovinimas 2639–2643, 2649

Užtarimas 2634–2636, 2647

Valandų liturgija 1174–1178

Pagalba maldai 2041, 2695

Dvasinis vadovavimas 2690

Katechezė 2688

Krikščioniška šeima 2205, 2685

Maldai tinkamos vietos 2691

Mokytojai 2252, 2686, 2688–2689, 2694

Šventieji – dvasingumo liudytojai 2683–2684

Sunkumai meldžiantis 2731, 2735–2737, 2754

Išsiblaškymas 2729

Maldos kova 2725

Maldos nesėkmė 2728

Neišklausyta malda 2737

Pagundos 2732–2733, 2755

Prieštaros maldai 2726–2727

Maldos grupės 2689, 2695

Malonė

Charizmos kaip malonė 799, 951, 2003, 2024

Dorybė ir malonė 1810–1811, 2825

Išliekamoji malonė 2000

Ypatingos malonės 1527, 2014

Krikšto malonė 1262–1274, 1308

Kristaus mirtis kaip malonės šaltinis 1407

Laisvė ir malonė 1742, 2022

Luomo malonės 2004

Malda kaip malonės dovana 2713, 2725

Malonė ištverti iki galo 2016

Malonė kaip Dievo dovana 35, 54, 1999, 2008

Malonė kaip Kristaus dovana 388, 957

Malonės apibrėžimas ir jos reikšmė 1996–2000, 2003, 2005, 2017

Malonės atstūmimas ir netekimas 412, 679, 1861

Malonės būvis 1310, 1319, 1415, 1861

Marija, „malonės pilnoji“ 411, 490–491, 493, 722

Naujasis Įstatymas vadinamas malonės įstatymu 1972

Numirti Dievo malonėje 1023, 1030

Nuopelnai ir malonė 1708, 2008–2009, 2011, 2025–2027

Padedamosios malonės 2000, 2024

Pašvenčiamoji malonė 824, 1266, 1999, 2000, 2023–2024

Pirmapradžio šventumo malonė 375–376, 399

Santuokos sakramento malonė 1615, 1641–1642

Šventimų malonė 1585–1589

Malonės padariniai

Atsivertimas 1432, 1989

Bažnyčios statymas 798

Gailestis iš meilės 1453

Geras ir šventas gyvenimas 409, 1889, 2082, 2541

Įsūnijimas 654, 1212, 2009

Išganymas ir amžinasis gyvenimas 265, 836, 1697

Naujasis kilnumas 1701

Nuodėmių atleidimas 277, 1263, 1708, 1987, 1989, 2023

Nuteisinimas 1987, 1989, 1992, 2018–2020

Pašvenčiamosios malonės dovana 1266

Skaistumas 2345

Šventumas 824, 2023

Tiesos suvokimas 1960

Tikėjimas 153–155, 158, 424, 684, 1098, 1102

Vienybė su Kristumi 737

Malonės priėmimas

Galimybė priimti malonę 1446, 1848

Pasirengimas priimti malonę 2001, 2022

Sakramentai ir malonė žr. Sakramentas

Dėkojimas

Būtinybė dėkoti Dievui 224, 795, 983, 1167, 1333, 2781

Dėkojimo laikas 2638

Dėkojimo malda 1352, 1359–1360, 2637–2638

Eucharistija kaip dėkojimas 1328, 1358, 1360

Gyvenimas kaip dėkojimas 2062

Jėzus dėkoja Tėvui 2603–2604

Šventoji Dvasia įkvepia dėkoti 1103

„Teesie šventas tavo vardas“ suprantamas kaip esantis šventas 2807

Malonumas, pasitenkinimas

Dvasinis pasitenkinimas 2500

Seksualinis malonumas: deramas 2362, nederamas 2351–2356

Susivaldymas – dorybė, tvardanti malonumų pomėgį 1809

Mana 1094, 1334

Maran atha 451

Marija

Marija, Kristaus iš Šventosios Dvasios Motina 437, 456, 484–486, 723–726

Bažnyčia ir Marija

Bažnyčia pasiekė tobulybę Marijoje 829

Dvasinė Marijos motinystė 501

Marija, tikėjimo ir meilės pavyzdys Bažnyčiai 967

Marijos vieta Bažnyčios slėpinyje 773, 963–972

Marija išganymo ekonomijoje

Apreiškimas Marijai 484, 490

Išankstinis Marijos paskyrimas 488–489, 508

Marija – malonės tarpininkė 969

Marija – apsaugota nuo nuodėmės 411

Marijos apsilankymu pas Elzbietą Dievas aplankė savo tautą 717

Marijos mergeliškumas 496–498, 502–507

Marijos Ėmimas į dangų 966

Marijos sutikimas 148, 490, 494

Nekaltas prasidėjimas 490–93

Prasidėjimas iš Šventosios Dvasios 437, 456, 484–486, 495, 723

Šventosios Dvasios darbai 721–726

Marija kaip pavyzdys

Marija – maldos pavyzdys „Fiat“ ir „Magnificat“ 2617, 2619

Marija – šventumo pavyzdys 2030

Marija – tikėjimo paklusnumo pavyzdys 144, 148–149, 494

Marija – tikėjimo pavyzdys ir liudijimas 165, 273

Marija – vienybės su Kristumi pavyzdys 964

Marija – vilties pavyzdys 64

Marijos giesmė 722, 2629

Marijos kultas

Malda Marijai 2675–2679

Marijos gerbimas 971

Marijos kultas liturginiais metais 1172, 1370

Marijos liturginės šventės 2043, 2177

Pagarba Marijos vardui 2146

Tai, ką tikėjimas skelbia apie Mariją, remiasi tuo, ką jis skelbia apie Kristų 487

Marijos pavadinimai

Bažnyčios Motina 963–970

Dievo Motina 466, 495, 509

Eschatologinė Bažnyčios ikona 967, 972

Gyvųjų Motina 494, 511

Išminties sostas 721

„Kelrodė“ 2674

Kristaus Motina 411

Malonės pilnoji 722, 2676

Naujoji Ieva 411

Nesutepta 491–492

Paimta į dangų 966

Užtarėja, Padėjėja, Pagalbininkė, Tarpininkė 969

Viešpaties tarnaitė 510

„Visiškai šventa“ 493

Visuomet Mergelė 499–501

Kapitalizmas

Kai kurių kapitalizmo nuostatų atmetimas 2425

Masinės informavimo priemonės

Įstatymai prieš netinkamą masinių informavimo priemonių naudojimą 2498

Netinkamas masinių informavimo priemonių naudojimas 2523

Tinkamas masinių informavimo priemonių naudojimas 2496

Masturbacija 2352

Matas, kriterijus, būklė

Charizmų matas 800

Išmėginimo kriterijus 2847

Liaudiškojo pamaldumo ir religinio jausmo matas 1676

Naudojimosi žemiškomis gėrybėmis kriterijai 1729

Žmogaus veikla pasaulyje 407, 1780

Materializmas 285, 2124

Medikas

Jėzus Kristus kaip sielų ir kūnų gydytojas 1421, 1484, 1503–1505

Nemoralūs medikų veiksmai 2377, 2537

Profesinės paslaptys 2491

Rūpinimasis žmogaus kūnu ir sveikata 2288–2289

Meditacija 2705–2708

Meditacija – viena iš trijų svarbiausių maldos formų 2699

Meditacija ir tikėjimo supratimo augimas 94–95

Meditacijos metodai 2707

Meditacijos reikšmė 2705

Meditacijos tikslai 2723

Meditacijos vaisiai 2706, 2708

Tinkamas meditacijos laikas 2186

Meilė

Atlaidai ir meilė 1478

Informacija ir meilė 2489, 2494–2495, 2497

Katechezė ir meilė 25, 1967, 1971

Lengvosios nuodėmės užgauta meilė 1855, 1863, 1875

Meilė – mylėti artimą 1822–1829

Meilė naikina lengvąsias nuodėmes 1394,1472

Meilę naikina mirtingoji nuodėmė 1855–1856, 1861, 1874

Meilė niekada nesibaigia 25

Meilės bendrystė 953, 1475

Pašaukimas meilei 1694, 2013

Širdis – meilės vieta 1853

Vangumas ir abejingumas priešingi meilei 2094

Bažnyčios meilė

Bažnyčios meilė atsiskyrusiems broliams 818

Bažnyčios meilė vargšams 2444, 2448

Didžiausia meilė 2729, 2732

Dievas apreikštas kaip meilė

Dangus – meilės bendrystė 1024

„Dievas yra meilė“ 214, 221, 231, 733

Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – amžinieji meilės mainai 221, 257, 850

Žmonės bus teisiami pagal tai, kaip mylėjo 1022

Dievo meilė

Dievas nepalieka savo kūrinių 2577

Dievo meilė – maldos šaltinis 2658

Dievo meilė – naujo gyvenimo pradmuo 735

Dievo meilė – pirmoji dovana 733

Dievo meilė – Šventosios Dvasios vaisius 736, 1832, 2658

Dievo meilė Izraeliui 219–220

Dievo meilė kaip sukūrimo priežastis 27, 293, 295

Dievo meilė veda kūrinius į galutinį tikslą 321

Dievo meilė viską nukreipia į žmogaus išganymą 313

Kurdamas pasaulį Dievas pirmą kartą parodė savo meilę 315

Mūsų Dievas yra „pavydus“ ir tai yra Jo meilės ženklas 2737

Pasaulis yra sukurtas ir palaikomas Kūrėjo meilės 421

Vyras ir moteris sukurti pagal Dievo meilės paveikslą 2331

Žmogus dalyvauja Trejybės meilėje 850

Kristaus meilė

Gyvybės auka „nuodėmėms atleisti“ – didžiausias meilės įrodymas 545

Išgydymai – meilės ženklai 1503

Jėzaus gyvenimas atskleidžia Tėvo meilės slėpinį 516, 701

Jėzaus širdis – Jo meilės mums ženklas 478, 2669

Kristus mirė už mus iš meilės 1825

Malda – atsidavimas Tėvo meilės planui 2600

Meilė, naujasis įsakymas 1823

Visiems atvira meilė 605, 616

Meilė – dieviškoji dorybė 1813, 1822, 1826, 1841, 1844

Kristaus malonė – meilės šaltinis 2011

Meilė – nuopelnų šaltinis 2011, 2026

Meilė – šventumo siela 826

Meilė Dievui ir artimui 1822, 1840, 1844, 2055, 2086, 2093

Meilė, sekant Kristaus meile 1823, 1825

Naujasis Įstatymas ir meilė 1965–1966, 1968, 1972–1974

Pasilikti meilėje 1824

Tikėjimas ir meilė 162, 1794, 1814, 2093

Vaiko laisvė ir meilė 1828

Viltis ir meilė 1818, 2090

Meilė artimui

„Kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ 459, 1337, 1823

Meilė artimui neatskiriama nuo meilės Dievui 1878

Meilė artimui, kuris klaidingai tiki 2104

Meilė artimui: atleidimas broliui iš visos širdies 2843

Meilė artimui: malda Tėvui už visus 2793

Meilė priešams 2608, 2844

Meilė vargšams nesuderinama su nesaikinga turto meile 2445

„Mylėk savo artimą“ 1844, 2055, 2196

Mylėti Dievą ir artimą – Dekalogo sintezė 1822, 2055, 2067, 2069

Mylėti vargšus ir priešus kaip Kristus mylėjo 1825, 2443

Šeima iš Nazareto – artimo meilės pavyzdys 533

Meilė Dievui

Celibatas iš meilės Dievui 1599

Krikščionis miršta, kad būtų su Dievu 1011

Laikytis įsakymų ir pasilikti Dievo meilėje 1824

Liturgija – tikėjimo ir meilės Dievui atsakas 1083

Malda ir dalyvavimas išganingoje Dievo meilėje 2633, 2738

Malda ir meilė 2709, 2792

Malda Šventojoje Dvasioje yra meilės bendrystė su Tėvu 2615, 2712

Malda visko semiasi iš meilės, kuria esame mylimi Kristuje 2658

„Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi 2055, 2063, 2083, 2093

Mylėti Dievą kaip Viešpatį 2086

Nenumaldomas noras melstis kyla iš meilės 2742

Tikėjimas – tai tikėjimas Dievo meile 278, 1064, 2087, 2614

Meilė ir sakramentai

Eucharistija – meilės sakramentas 1323, 1394–1395, 1416

Įkrikščioninimo sakramentai ir artėjimas prie tobulos meilės 1212

Katechumenai ir meilė 1248–1249

Krikštas ir meilė 1269, 1273, 1997, 2156, 2165

Sakramentinis gyvenimas ir meilė 1134

Santuoka ir meilė 1570, 1654

Sutaikinimo sakramentas ir meilė 1434, 1466

Meilė kaip liudijimas ir tarnavimas

Apaštališkojo gyvenimo draugijos ir meilė 930

Bažnyčia kaip meilės bendruomenė 771, 815, 834

Marija – meilės pavyzdys 967–968

Materialinės gėrybės ir meilės tvarka 2401, 2439, 2451, 2459, 2545

Meilė artimui 1789, 1878, 1931–1932, 2447, 2462

Meilė kaip apaštalavimo siela 864

Meilė kaip socialinis įsakymas 1889

Meilė tarp mistinio Kūno narių 791

Parapija kaip meilės vieta 2179

Pasauliečių institutai ir meilė 928

Prievartos atsisakymas ir meilės liudijimas 2306

Religinis gyvenimas ir meilė 915–916, 926

Solidarumas ir meilė 1939, 1942

Šeima kaip krikščioniškos meilės mokykla 1657, 1666, 2204–2205

Šventieji – meilės pavyzdys 2156, 2165

Tėvynės meilė kyla iš meilės tvarkos 2239

Meilė kaip moralinis krikščionio gyvenimas

Charizmos ir meilė 800, 2003

Laisvė ir laimė 1740

Meilė kaip dorybių forma 826, 1827, 1841, 1844

Malda ir meilė 2098, 2662, 2806

Meilė kaip krikščioniškojo gyvenimo tobulumas 1844, 1973

Meilė kaip mūsų veiksmų pabaiga 1829

Meilės vaisiai 1825, 1829

Religingumo dorybė ir meilė 2095

Skaistumas ir meilė 2346

Taika – meilės padarinys 2304

Žmogaus meilė

Bendrojo gėrio tvarka gaivinama meile 1912

Šeima, natūrali meilės bendruomenė 2207

Žmogaus meilė gėriui 1765–1766

Žmogaus meilė tėvynei 2239

Žmogaus meilė tiesai 2105, 2185, 2466, 2518

Žmogaus santuokinė meilė kaip Dievo meilės paveikslas 1604

Žmogaus santuokinė meilė nesuardoma ir savo prigimtimi ištikima 1646

Žmogaus santuokinė meilė Santuokos institucijoje 1603

Žmogaus santuokinė meilė skirta gimdyti ir auklėti palikuonis 1652, 2363, 2366, 2369

Melaginga priesaika

Melagingos priesaikos padariniai 2476

Melagingos priesaikos sunkumas 1756, 2153, 2163

Žodžių „melaginga priesaika“ reikšmė 2152

Melas

Gundytojo melas – nuodėmės pradžia 215

Melas – nusižengimas tiesai 2483

Melo apibrėžimas 2482

Melo pasmerkimas 2485

Melo sunkumas 2484, 2486

Tiesos ir melo atskyrimas 1954, 2847

Velnias – melo tėvas 392, 2482

Menas

Menas panašus į kuriamąjį Dievo veikimą 2501

Sakralinis menas 2500, 2502–2503, 2513

Mergelė Marija žr. Marija

Mergeliškumas

Marijos mergeliškumas 496–499, 502–503, 506, 510, 723

Mergeliškumas dėl Dangaus karalystės 922, 1618–1620

Mergeliškumas ir skaistumas 2349

Mesianizmas

Milenarizmas 676

Pseudomesianizmas 675

Mesijas, taip pat žr. Kristus

Jėzus Kristus Mesijas 436–440, 528–529, 535, 540, 547

Krikščionys laukia Mesijo grįžimo 840

Mesijo atėjimo laukimas Izraelyje 702, 711–716

Mesijo viešpatavimo pradžia 664

Pirmas pranešimas apie Mesiją po nuopuolio 410

Šventosios Dvasios nusileidimas ant krikštijamo Jėzaus 1286

Žodžio „Mesijas“ reikšmė 436, 695

Miestas

Šventasis miestas ir Bažnyčia 756, 1198

Šventasis miestas ir Dievo karalystės atbaigimas 1045

Šventasis miestas ir liturgija 1090

Šventasis miestas ir viltis 2016

Žemiškoji karalystė ir ateizmas 2124

Mintys

Neklastinga teisiojo širdis 1807

Teisingai suprasti artimojo mintis 2478

Tyros ir netyros mintys 2520

Mirštantysis 2279, 2299

Mirtis

Amžina mirtis pragare 1861

Krikščioniška mirtis 1010–1014, 2299

Krikščioniškoji mirties vizija išreikšta liturgijoje 1012

Krikščionys mirties pavojuje 1307, 1314, 1463, 1483, 1512

Kristus pakeitė mirtį 1009

Mirti Jėzuje Kristuje 1005–1014

Mirti turint sunkią nuodėmę 1033

Mirties bausmė 2267

Mirtis – žemiškojo gyvenimo pabaiga 1007

Mirtis „su tikėjimo ženklu“ 1274

Mirtis dėl tikėjimo 1258

Mirtis ir prisikėlimas 992, 996

Mirtis kaip apmąstymų priežastis 1687

Mirtis kaip nuodėmės padarinys 1008

Pagarba mirusiųjų kūnams 2300

Pasirengimas mirčiai 1014

Perėjimas iš mirties į gyvenimą 1470

„Savo gyvenimo vakarą būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome“ 1022

Sukelti kito žmogaus mirtį 2261, 2269, 2277, 2296

Jėzaus mirtis

Atsakomybė už Jėzaus mirtį 597

Jėzaus mirties padariniai 1019

Jėzaus mirties reikšmė 571, 599, 601, 605, 613–614, 624

Jėzus prisiėmė mirtį 609, 612

Kristaus nužengimas į pragarus 632–635

Tikra Kristaus mirtis 627

Krikščioniškosios mirties aiškinimas

Dalyvavimas Kristaus mirtyje 1006

Įžengimas į amžinąjį gyvenimą 1020

Krikščioniškos mirties prasmė 1010–1014

Naujasis gimimas 1682

Nuodėmės padarinys 400–403, 1008

Žemiškojo gyvenimo pabaiga 1007

Žmogaus silpnumo ženklas 2448

Po mirties

Atgailos nėra po mirties 393

Galutinis išskaistinimas – skaistykla 1030–1032, 1472

Gyventi danguje reiškia „būti su Kristumi“ 1023–1026

Kūno prisikėlimas 990, 996–997

Kvietimas dalytis Trejybės gyvenimu 265

Paskutinis teismas 1038–1041

Po mirties „reinkarnacijos“ nėra 1013

Pragaras 1033–1037

Siela ir kūnas 1005

Siela yra nemirtinga 366

Teisieji gyvens amžinai 989, 1027–1029

Žmogaus individualusis teismas 1021–1022

Mirusieji, taip pat žr. Laidotuvės

Atlaidai mirusiesiems 1471, 1479

Bendrystė su mirusiaisiais 958

Eucharistija ir maldos už mirusiuosius 1032, 1056, 1371, 1414

Laidotuvių šventimas 1689

Pagarba mirusiųjų kūnams 2300

Misija

Apaštalų misija 2, 551, 858–860, 1122, 1223

Bažnyčios misija 6, 730, 738, 768, 782, 811, 831, 849–856, 873

Bendra Sūnaus ir Šventosios Dvasios misija 689–690, 702, 727, 737, 743, 2655

Diakonų misija 1570

Evangelizacijos misija 1122, 1533, 1565, 2044, 2419

Kristaus misija 430, 436, 438, 440, 534, 536, 606, 608

Magisteriumo misija 890

Mergelės Marijos misija 489, 969

Pasauliečių misija 897–913

Pašvęstųjų misija 931–933

Petro misija 552

Sutuoktinių misija 2367

Šventosios Dvasios misija 244, 485, 716, 1108

Tėvų misija 2226

Vyskupų misija 2068

Misijinis

Misijinės pastangos 854

Misijinio užmojo versmė 828, 851

Misijinis priesakas 849–850

Mistinis gyvenimas 2014

Mišios žr. Eucharistija

Mitologija, mitas 285, 498

Mokiniai

Jėzaus Nazariečio mokiniai

Mokiniai mokomi maldos 2701, 2722, 2759

Mokiniai skelbia Jėzų 425

Mokinių elgesys 1336

Mokinių Jėzaus vardu padaryti stebuklai 434, 1506

Mokinių misija 542

Mokinių netikėjimas Jėzaus prisikėlimu 643–644

Paskutinė vakarienė ir mokiniai 1339

Pirmieji mokiniai 949

Prisikėlimas – istorinis įvykis, paliudytas mokinių 656

Prisikėlusio Kristaus pasirodymas mokiniams 645, 647

Šventoji Dvasia, Jėzaus pasiųsta per mokinius 696, 730, 788, 2623

Kristaus mokiniai

Bendras mokinių pašaukimas 1533

Jėzaus ir mokinių bendrystė 787–788

Jėzaus kvietimas tapti Jo mokiniais 520

Kas rodo tapimą Kristaus mokiniu 546, 2475, 2614

Kristaus Dovanos suteiktos mokiniams 908

Mokinių galios 983

Mokinių malda 2612, 2621

Mokinių pašaukimas 618, 767

Mokinių ugdymas 1248

Mokinių vienybė 820, 2791

Mokinys kaip Kristaus brolis 654

Pagalba mokiniui 1275, 1494, 1709, 2601, 2844

Reikalavimai mokiniams ir jų pareigos 562, 915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 2347, 2427, 2466, 2612

Sutvirtinimas kaip mokinio pareigos priėmimas 1319

Mokykla

Teisė parinkti vaikams mokyklą 2229

Mokytojas

Vyskupai – tikėjimo mokytojai 1558, 2050

Mokslas, pažinimas

Mokslas ir tikėjimas 159

Mokslas turi tarnauti žmogui 2293–2294

Pažinimas kaip Dvasios dovana 1831

Moksliniai tyrimai

Moksliniai gyvūnų tyrinėjimai 2417

Moksliniai tyrimai ir pagarba žmogui 2292, 2295

Mokslinių tyrimų moralumo kriterijai 2294

Moralė, moralumas

Aistrų moralumas 1762–1770

Aplinkybės, intencija ir veiksmų moralumas 1756

Bažnyčia ir moralė 2420

Meilė sau išlieka pagrindiniu moralės dėsniu 2264

Moralės laikymasis 2210, 2294, 2498

Moralumo šaltiniai 1750–54

Sąžinė ir asmens kilnumas 1780, 1794

Žmogaus veiksmų moralumo vertinimas 1756, 1768

Moralinės taisyklės

„Aukso taisyklė“ 1789, 1970, 2510

Kristus – gyvos vidinės mūsų veiklos taisyklės 2074

Moralinis įstatymas kaip veiklos taisyklė 1951

Prigimtinis įstatymas kaip taisyklė 1957, 1959

Šventasis Raštas – visų moralinių taisyklių šaltinis 75, 141

Moralinis ir dvasinis gėris, gėrybės

Būsimos gėrybės 662, 2549

Dvasinės gėrybės 293, 1050, 1948, 2121, 2548

Dvasinių gėrybių mainai 1475–1476, 1697

Gėrybės ir malda 2010, 2559, 2590, 2736, 2830

Gėrybių bendrystė 947, 949–953, 955

Kristus ir Jo žmonėms duotas gėris 412, 420, 819

Pašvęstieji ir dangiškieji turtai 933

Santuokos ir santuokinės meilės gėris 1643, 2333, 2363

Sutaikinimo sakramentas ir dvasinės gėrybės 1468–1469

Moteris

Bažnyčios nuomonė apie moterų šventimus 1577–1578

Darna tarp vyro ir moters rojuje 376, 384

Geidulingas žvilgsnis į moterį 2336

Lytiškumas skirtas vyro ir moters santuokinei meilei 2337, 2353, 2360–2361, 2522

Moteris kaip Bažnyčios paveikslas 1368, 2853

Moteris sukurta pagal Dievo paveikslą 355, 369–370, 2335

Moters gynimas 1610

Moters kilnumas 1645, 2334, 2393

Moters svetimavimas 2384

Neteisėtas vyro ir moters ryšys 2353, 2390–2391

Pašvęstasis gyvenimas ir moterys 918, 924

Poligamija ir moteris 2387

Reikalavimai vyro ir moters meilei 2363

Vyras ir moteris 369, 371–372, 383, 400

Vyras ir moteris papildo vienas kitą, jų ryšys ir bendradarbiavimas 378, 1605, 1614, 1616, 2333

Vyro ir moters pašaukimas 373, 1603, 2207, 2331

Vyrų ir moterų santykiai 400, 1606–1607

Muitininkai

Fariziejų ir muitininkų palyginimas 2613

Jėzus ir muitininkai 588

Musulmonai 841

N

Narkotikai

Narkotikų gamyba, prekyba ir vartojimas – sunkus nusižengimas 2291

Šeimos apsauga nuo narkomanijos 2211

Našlė 922, 1537, 1672, 2349

Naujasis gimimas

Bažnyčia – naujojo gimimo motina 169

Dievo tautos nariu tampama per naująjį gimimą 782

Gimimo slėpinys 525–526

Jėzus pradeda naująjį gimimą 505

Krikštas suteikia malonę atgimti 683, 720, 1215, 1262

Krikšto vanduo kaip naujo gimimo ženklas 694

Mergelė Marija padeda Bažnyčioje gimti tikintiesiems 963

Mirtis – naujojo gimimo atbaigimas 1682

Naujojo gimimo būtinybė 1250

Naujojo gimimo padariniai 526, 1279

Viešpaties maldos perdavimas ženklina naują gimimą dieviškajam gyvenimui 2769

Naujasis Testamentas, taip pat žr. Šventasis Raštas

Evangelija yra Šventojo Rašto širdis 125–127

Naujojo Testamento kilmė 83, 105

Naujojo Testamento knygos 120

Naujojo Testamento objektas 124, 684

Senojo ir Naujojo Testamento vienybė 128–130

Naujiena, žinia

Bažnyčios skelbiamas mokymas 2126

Evangelijos naujiena ir malda „Tėve mūsų“ 2763

Evangelijos naujiena ikonografijoje 1160

Išganymo naujienos sklaida 900, 2044

Karalystės skelbimas ir raginimas atsiversti 1427, 1989

Šeima – vieta, kur vaikai pirmiausia sužino apie tikėjimą 1666

Viena išganymo žinia visame pasaulyje 174

Naujoji Sandora, taip pat žr. Naujasis Testamentas

Altorius ir Sandora 1182

Apaštalai – Sandoros kunigai 611, 859, 1337

Bažnyčia ir Sandora 759, 778, 796, 839, 840

Eucharistija ir Sandora 610, 611, 1339, 1365, 1410, 1846

Jėzaus apipjaustymas kaip Sandoros ženklas 527

Kristaus mirtis kaip Sandoros Velykų auka 613

Kristus – galutinė Dievo Sandora 73

Kristus – vienintelis Sandoros kunigas 662, 1348, 1365, 1410

Malda Sandoroje 2565, 2607, 2614, 2771, 2787, 2801

Pranašai ir Sandoros laukimas 64

Sakramentai ir Sandora 1091, 1116, 1129, 1222, 1541

Sandoros taurė 612

Sekmadienio šventimas ir Sandora 2176

Senasis Įstatymas ir Sandora 577, 1964, 2056

Šventimo vieta ir Sandora 1179

Naujumas

Dievo karalystės naujybė 2832

Krikščioniškos mirties naujovė 1010

Maldos naujumas 2599, 2614–2615

Neapykanta

Brolio neapykanta ir žmogžudystė 1033

Neapykanta blogiui ir priešui 1933

Neapykanta Jėzui ir Dievui 2094, 2148

Neapykantos kilmė 1765, 2539

Neapykantos pasmerkimas 2262, 2302–2303

Šėtono neapykanta 395

Nedarbas

Nedarbas žeidžia žmogaus kilnumą ir kelia grėsmę jo gyvenimo pusiausvyrai 2436

Nedėkingumas Dievui 2094

Nedorybė

Nedorybės slėpinys 385

Neįgalieji, taip pat žr. Ligoniai

Eutanazija ir kenčiantys neįgalieji 2277

Negalios ištiktieji: solidarumas, priežiūra ir pagarba 2208, 2276

Neištikimybė

Atleidžiama Dievo tautos neištikimybė 64, 218

Neištikimybės Dievui padariniai 710, 821

Nuodėmė kaip neištikimybė Dievui 401

Nusižengimas tiesai kaip neištikimybė Dievui 2464

Santuokinė neištikimybė 2380–2381

Nekaltumas

Nekaltasis Prasidėjimas 490–493

Nekaltojo Prasidėjimo šventimas 2177

Neklystamumas

Bažnyčios neklystamumas 889–891

Ganytojų Magisteriumo neklystamumas 2051

Neklystamumo charizma 2035

Popiežiaus neklystamumas 891

Nelygybė

Ekonominė ir visuomeninė nelygybė 1938, 2317, 2437

Ekonominės ir visuomeninės nelygybės naikinimas 1947

Nemirtingumas

Eucharistija kaip nemirtingumo vaistas 1405, 2837

Sielos nemirtingumas 366, 382

Nerauginta duona 1334, 1339

Nesantaika

Ginkluoti konfliktai ir ginklavimosi varžybos 2315–2316

Ginkluoti konfliktai ir moralinis įstatymas 2312, 2328

Kova tarp gėrio ir blogio 285

Nesantaika tarp Dievo Įstatymo ir nuodėmės įstatymo 2542

Santuokinė nesantaika 1606

Socialiniai konfliktai ir ekonominė veikla 1940, 2424, 2430

Neteisybė

Dievo teisingumas ir žmonių neteisybės 1040

Neteisybės priežastys 1869, 2534

Neteisybės atitaisymas 2412

Neteisybės padariniai 2317

Socialinė neteisybė 1867

Netikėjimas

Netikėjimas kaip nuodėmė 678, 1851

Netikėjimo apibrėžimas 2089

Nevaisingumas 2375, 2379

Neviltis

Nevilties padariniai 2091

Vilties netekimo priežastys 844, 1501

Nežinojimas, neišmanymas, nepripažinimas

Apgaudinėjimas pasinaudojant neišmanymu 2409

Atsakomybė ir nežinojimas 1735

Dievo nepripažinimas 2087

Kaltė dėl nežinojimo 1790–1791, 1793

Nežinojimas dėl savo kaltės 1859

Nežinojimas ne dėl savo kaltės 1860

Šventojo Rašto nepažinimas 133

Nojaus arka 845, 1094, 1219

Nojus

Dievo Sandora su Nojumi 56, 58, 71

Norma

Dievas – visokios tiesos pagrindas 2151

Dievo nustatytos moralinės normos 396

Elgesio taisyklių ištakos 1950, 1955, 1959

Kalno pamokslas – moralinių normų santrauka 1966

Kristus – naujojo Įstatymo norma 459

Moralės nuostatų laikymasis 1794

Moralinės normos nekinta 1789, 1958

Protingumas yra „teisinga veikimo taisyklė“ 1806

Šeimos gyvenimo normos 2223

Nuodėmė

Angelų nuodėmė 392–393

Atsakomybė už kitų daromas nuodėmes 1868

Geismingumas traukia į nuodėmę 978

Meilė stipresnė už nuodėmę 2844

Nuodėmė – didžiausias blogis 1488

Nuodėmė Bažnyčioje 827

Nuodėmės apibrėžimas 1849–1850

Nuodėmės nugalėjimo keliai 943

Nuodėmės šaknys 1853

Nuodėmės tikrovė 386–387

Šėtonas – nuodėmių priežastis 2852

Tvirtas žmogaus ir Dievo ryšys, nuodėmės pažinimas 286–288

Didžiosios nuodėmės

Iš didžiųjų nuodėmių kyla kitos nuodėmės 1866

Nuodėmės kurios šaukiasi dangaus keršto 1867

Išlaisvinimas iš nuodėmės

„Dievas jį dėl mūsų pavertė nuodėme“ 602–603

Dievas nepalieka žmogaus mirties valdžioje 410–411, 1609

Dievo Įstatymas – pagalba nuodėmės sužeistam žmogui 1949

Įvairios atgailos formos 1434–1439

Krikštas išlaisvina iš nuodėmės 977–978, 985, 1213, 1237, 1263–1264

Kristaus kančios metu atsiveria nuodėmės smurtas ir įvairovė 1851

Kristaus paaukojimas dėl žmonių nuodėmių 606–618

Kristus – „Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes“ 523, 536, 608

Kristus atmokėjo tėvui už mūsų nuodėmes 615, 1708

Kristus – permaldavimas už mūsų nuodėmes 457, 604

Kristus suteikia nuodėmių atleidimą 987, 1741

Prašymas neleisti gundyti 2846

Vidinė atgaila – kelias į nuodėmės atsižadėjimą 1431

Vienas Dievas gali atleisti nuodėmes 270, 277, 430–431, 1441

Žmonių išlaisvinimas iš nuodėmės 211, 549,1989–1990, 1999, 2057, 2097

Lengvoji nuodėmė

Dalyko pažinimo ir pritarimo sąlygos 1862

Lengvosios nuodėmės padariniai 1863

Lengvųjų nuodėmių išpažinimas 1458

Mirtina nuodėmė

Amžinoji bausmė mirus mirtinoje nuodėmėje 1033

Gailesčiu iš meilės atleidžiamos mirtinosios nuodėmės 1452, 1856

„Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje“ 1033

Mirti mirtinoje nuodėmėje 1033, 1035

Padariniai 1855, 1861

Skirtumas tarp mirtinosios ir lengvosios nuodėmės 1854

Nuodėmės aiškinimas

Asmeniškas veiksmas 1868

Dievo atmetimas 398

Grėsmė Bažnyčios vienybei ir bendrystei 814, 1440

Kūno darbai 1852

Mirtis įžengė į žmonijos istoriją 400, 1006, 1008

Moralinis blogis atėjo į pasaulį 311, 1869

Nuodėmė – Dievo įžeidimas 431, 1850

Nuodėmė suardė žmonių bendrystę 761, 953

Schizmos, erezijos, apostazijos 817

„Socialinė nuodėmė“ 1869

Žmogus piktnaudžiauja Dievo duota laisve 1739

Melas 2484

Neapykanta 2303

Nesantuokinis lytinis aktas 2390

Nesilaikymas įpareigojimo švęsti Eucharistiją nustatytomis dienomis 2181

Nusidėjimas tikėjimui 2088–2089

Nusidėjimas vilčiai 2091

Nuodėmės padariniai

Amžinojo gyvenimo netekimas 1472

Bausmės už nuodėmes 1472–1473

Bendrystės su Dievu praradimas 761, 1472

Dievo Sūnaus nužudymas 312

Ydos ir blogi polinkiai 1426, 1865

Kova tarp dvasios ir kūno 2516

Nesveikas prisirišimas prie kūrinių 1472

Panašumo į Dievą praradimas 705

Susilpnintas krikščionio gyvenimas 1420

Susilpnintas nusidėjėlio gyvenimas 1459

Pavydas 2539

Piktžodžiavimas 2148

Piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai 1864

Pyktis 2302

Šventvagystė 2120

Tyčià 1860

Žmogžudystė 2268

Nuodėmių suskirstymas

Nuodėmių suskirstymas pagal objektą 1853

Nuodėmių suskirstymas pagal sunkumą 1854

Nusidėjimo būdai

Dievo meilei nusidedama įvairiai 2094

Nusidedama mintimis, žodžiais, veiksmais arba apsileidimu 1853

Sakramentinis nuodėmių atleidimas

Dievo meilė – nuodėmių atleidimo priežastis 734

Greitesnis ir veiksmingesnis išvadavimas iš bausmių už nuodėmę 1475

Išpažinti nuodėmes pagal Bažnyčios įsakymą 2042

Išpažintis ir atleidimas 1424

Ligonių patepimas ir nuodėmių atleidimas 1520

Nuodėmių atleidimas ir sutaikinimas su Bažnyčia 1443

Nuodėmių atleidimas kaip nuteisinimo padarinys 2018

Nuodėmių atleidimo sakramentai 1421, 1486, 1520

Valdžia ir galia atleisti nuodėmes 553, 976, 1441–1445, 1461

Nuodėmių atleidimas, taip pat žr. Atgaila ir Sutaikinimas

Atgailos formos ir keliai gauti nuodėmių atleidimą 1434–1439

Bažnyčios gali atleisti nuodėmes 981

„Dievas Jį dėl mūsų pavertė nuodėme“ 602–603

Dvasininkai kaip nuodėmių atleidimo priemonė 1421, 1486, 1520

Eucharistija ir nuodėmių atleidimas 1393, 1846

Krikštas ir nuodėmių atleidimas 403, 977–980, 1226, 1263

Kristaus auka „nuodėmėms atleisti“ 536, 545, 610, 613

Kristus išvadavo mus iš nuodėmės 615, 1708

Kristus yra Dievo Avinėlis, „kuris naikina pasaulio nuodėmę“ 523, 536, 608

Kristus nuteisina žmones 615, 1708

Kristus pats save paaukojo Tėvui už mūsų nuodėmes 606–618

Kristus suteikia nuodėmių atleidimą 987, 1741

Nuodėmes atleisti gali tik Dievas 430–431, 1441

Nuodėmių atleidimas – Dievo meilės dovana 734

Nuodėmių atleidimas – nuteisinimo padarinys 2018

Nuodėmių atleidimas – sutaikinimas su Bažnyčia 1443

Nuodėmių atleidimas ir Atgailos sakramentas 1496

Šventoji Dvasia ir nuodėmių atleidimas 984

Nuopelnas 2006–2011

Kristus – mūsų nuopelnų šaltinis 1476, 2011

Malonė ir nuopelnai 1708, 2008–2009, 2011, 2025–2027

Nuopelno apibrėžimas ir reikšmė 2006

Šventųjų nuopelnai 956, 1476

Žmogus – Kristaus nuopelnų dalyvis 2008–2009

Žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akyse 2007

Nuopuolis

Angelų nuopuolio priežastis ir pradžia 391–393, 760

Dievas nepalieka žmogaus po nuopuolio 55, 70, 410

Pasakojimas apie nuopuolį Pradžios knygoje 289, 390

Žmogaus nuopuolio priežastis 215, 385

Nuovokumas

Šventoji Dvasia suteikia nuovokumo 2690

Nusidėjėliai

Atgailos sakramento poveikis nusidėjėliams 1423, 1468–1470

Dievo gailestingumas nusidėjėliams 1465,1846

Galia atleisti nusidėjėliams 979, 1444

Jėzaus gailestingumas nusidėjėliams 589, 1443

Jėzus kviečia nusidėjėlius 545, 588

Nusidėjėliai – Kristaus kančių kaltininkai 598

Nusidėjėliai ir teisieji Bažnyčioje 827

Nusidėjėlių atgaila 1459

Nusidėjėlių išvadavimas 1475

Nusidėjėlių nuteisinimas 1994

Nusidėjėlių sutaikinimas 1449

Paskutinis teismas ir nusidėjėliai 1038

Prisipažinimas esant nusidėjėliu 208, 827, 1697, 2677, 2839

Visi žmonės yra įtraukti į Adomo nuodėmę 402

Nusižeminimas

„Dvasios neturtas“ kaip nusižeminimas 2546

Nusižeminimas – būtina maldos sąlyga 2713

Nusižeminimas kaip maldos pagrindas 2559, 2631

Nusižengimas

Nuodėmė kaip nusižengimas 1849

Nusižengimas įsakymams 2069

Nuteisinimas

Atleidimas ir teisumas iš aukštybių kaip nuteisinimo aspektas 2018

Atsivertimas ir nuteisinimas 1989

Nuteisinimas yra iškiliausias Dievo meilės darbas 1994

Nuteisinimo apibrėžimas ir reikšmė 1987, 1989, 1991–1992

Nuteisinimo gavimo būdai 1446, 1996, 2001

Nuteisinimo padariniai 1266, 1990

Žmonių nuteisinimo pagrindas 402, 617, 654, 1987, 1992

Nužudymas 2258

Abortas 2270–2275

Būtinoji gintis 2263–2267

Draudimas žudyti Šventajame Rašte 2259–2262

Eutanazija 2276–2279

Pyktis ir troškimas nužudyti 2302

Savižudybė 2280–2283

Tyčinė žmogžudystė 2268–2269

O

Organų transplantacija 2296

Ortodoksų Bažnyčios

Katalikų ir ortodoksų Bažnyčių vienybė 836

Tikėjimo simbolis ir ortodoksų Bažnyčios 247

Ostija žr. Atnaša

P

Pabaiga

Dievas – visa ko Pradžia ir Pabaiga 198

Laikų pabaiga 682, 686, 865, 1042, 1048, 1059

Mirtis kaip žemiškojo gyvenimo pabaiga 1013, 1021

Pagalba

Angelų pagalba žmonėms 332, 335

Diakonų pagalba 1369, 1570

Dievo pagalba Popiežiui ir vyskupams 892

Pagalba šeimai 2211

Sveikatos apsaugos ir socialinė pagalba 2288

Šventosios Dvasios pagalba 86, 94, 688, 2182, 2422

Viešpaties pagalba ligoniams 1520

Pagalba 958, 1032, 1055, 1684–1690

Pagarba

Meilė kaip pagarba artimui 1789, 1825

Pagarba šeimai 2206, 2214–2217, 2219, 2228, 2251

Pagarba Bažnyčios vadovams 1269

Pagarba Dievo vardui 2144, 2148, 2149

Pagarba Dievui 209, 449, 2101, 2116, 2148

Pagarba įsakymams, Įstatymui, Evangelijos patarimams 532, 579, 1986, 2053, 2200

Pagarba kitų gėrybėms 2408–2414

Pagarba krikščionims nekatalikams 818

Pagarba kūnui 1004

Pagarba kūrinijos integralumui 2415–2418

Pagarba prigimtinei teisei 2036

Pagarba privatinei nuosavybei 2403

Pagarba puolusiam žmogui 1466, 1467

Pagarba religinei laisvei 2188

Pagarba šventiesiems paveikslams 2132

Pagarba Šventyklai 583–584

Pagarba tėvams 2197–2200, 2214

Pagarba tiesai 2488–2492

Pagarba valdžiai 1880, 1900

Pagarba žmogaus gyvybei 2259–2283

Pagarba žmogaus laisvei 1738, 1884

Žmogaus kūnas vertas pagarbos 364, 2300

Žmogaus teisė į garbę 2479

Pagarba asmens kilnumui 2284–2301

Pagarba geram žmogaus vardui 2477, 2507

Pagarba kito sielai 2284–2287

Pagarba kūno vientisumui 2297–2298

Pagarba mirusiesiems 2299–2301

Pagarba sveikatai 2288–2291

Pagarba žmogaus asmeniui ir jo teisėms 1907, 1929–1933, 1944

Pagarba žmogaus asmeniui ir moksliniai tyrimai 2292–2296

Pagonys 522, 528, 781

Pagunda

Dievo gundymas 2119

Jėzaus gundymas 538–540, 566

Malda padeda išvengti pagundos 2612

„Neleisk mūsų gundyti“ 2846–2849, 2863

Pagunda nesimelsti 2732–2733, 2753, 2755

Priešinimasis pagundoms 1808, 2157, 2340

Stabmeldystė – nuolatinė pagunda 2113

Pakėlimas

Dvasios pakėlimas į Dievą 2098, 2559

Pakėlimas ant kryžiaus 662

Paklusnumas, klusnumas

Klusnumo pareiga 1900

Kristaus paklusnumas 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009

Kunigų klusnumas 1567

Magisteriumo tiesų laikymasis „su tikėjimo klusnumu“ 891

Mergelės Marijos paklusnumas 148, 494, 511

Paklusnumas ir laisvė 1733

Paklusnumas ir nuodėmė 1850, 1862, 2515

Paklusnumas išleistiems įstatymams 2240

Paklusnumas kaip Evangelijos patarimas 915, 2053

Paklusnumas kaip vaiko pagarba 2216–2217, 2251

Paklusnumas sąžinei 1790

Pakrikštytojo paklusnumas 1269

Paprastojo Magisteriumo laikymasis „su dievobaimingu dvasios klusnumu“ 892

Tikėjimo paklusnumas 143, 144–149, 1831, 2087, 2098, 2135, 2340, 2716, 2825

Palaima

Amžinoji laimė pasiekiama per Krikštą 1257

Dievas yra mūsų palaima 257, 1731, 1855

Laimės troškimas ir grožis 1718, 2548

Nuodėmė nukreipia žmogų nuo Dievo ir Jo palaimos 1855, 1863, 1874, 1949

Palaima – Dievo dovana 1720–1722, 1727

Palaimos padariniai 1721

Viltis ir amžinoji palaima 1818

Žmogaus pašaukimas palaimai 1700, 1934

Žmogus siekia amžinosios palaimos 1700, 1703, 1711, 1769, 1818, 1934, 2548

Palaiminimai 1716

Bažnyčios meilę įkvepia palaiminimų Evangelija 2444

Įstatymas ir palaiminimai 581, 1967, 1984

Iš palaiminimų kylantis mokymas 1726, 1728, 1820, 2546

Kristus – palaiminimų pavyzdys 459, 1697

Palaiminimai atitinka įgimtą laimės troškimą 1718, 1725, 2548

Palaiminimai atskleidžia žmogaus gyvenimo prasmę 1719

Palaiminimai yra Jėzaus skelbimo širdis 1716

Palaiminimais pakartojami Dievo pažadai 1725

Palaiminimais parodomas Jėzaus Kristaus darbas 1717

Palaiminimų dvasia 1658, 2603

Palaiminimų katechezė 1697

Palaiminimų reikšmė ir padariniai 1717

„Palaiminti beturčiai dvasia“ 2546–2547, 2603, 2660, 2833

Pašvęstasis gyvenimas ir palaiminimų dvasia 932

Palaiminimas, laiminimas, palaima

Daugiavaikės šeimos – Dievo palaimos ženklas 2373

Dievo palaiminimas 1077–1082, 1110, 2627, 2644

Duonos ir vyno laiminimas 1000, 1334–1335, 1347, 1353, 1412

Eucharistija ir palaiminimas 1328, 1360, 1402

Laiminimo formos 2627

Laiminimo reikšmė 1078, 2626, 2645

Malda ir palaiminimai 2589, 2767, 2781, 2803

Mirtis kaip palaima 1009

Pakrikštytieji pašaukti laiminti 1669

Palaiminimas Bažnyčioje 1082, 1217, 1245, 1624, 1630, 1671–1672

Tėvas palaimino Mariją 492, 2676

Trejybės gyvenimo palaima 1721–1722

Valgio laiminimas 2834

Palankumas, geranoriškumas

Dievo palankumas 214

Maloningas Dievo planas 50–51, 257, 315, 2807, 2823

Meilės geranoriškumas 1829

Žmonių bendruomenė ir geranoriškumas 2213, 2540, 2554

Žmonių palankumas gyvūnams 2416

Paleistuvavimas 1852

Paleistuvavimo apibrėžimas 2353

Paleistuvavimo nemoralumas 1755, 2353

Palikimas

Amžinojo gyvenimo palikimas 2009

Kūrinija kaip žmogui skirtas palikimas 299

Šventosios Dvasios paveldėjimo laidas 1107

Palyginimas

Palyginimų tikslai ir reikšmė 546, 2607

Įvairūs palyginimai

Dviejų kelių palyginimas 1696

Fariziejaus ir muitininko palyginimas 2613, 2839

Gerojo ganytojo palyginimas 1465

Gerojo samariečio palyginimas 1465

Įkyraus draugo palyginimas 2613

Įkyriosios našlės palyginimas 2613

Negailestingojo tarno palyginimas 2843

Pasiklydusios avies palyginimas 605

Paskutiniojo teismo palyginimas 1038

Raugių palyginimas 681, 827

Raugo palyginimas 2660, 2832

Sėjėjo palyginimas 2707

Sėklos palyginimas 543

Sūnaus palaidūno palyginimas 1439, 1465

Talento palyginimas 1880, 1937

Teisingojo teisėjo palyginimas 1465

Vargšo Lozoriaus palyginimas 633, 1021, 2463, 2831

Pamaldumas

Dievo tautos pamaldumas – Valandų liturgijos papildymas 1178

Liaudiškasis pamaldumas 1676

Liaudiškasis pamaldumas ir katechezė 1674, 2688

Pamaldumas Mergelei Marijai 971

Pamaldumas – Šventosios Dvasios dovana 1303, 1831

Pažadai ir įžadai kaip pamaldumo formos 2101–2102

Pietas filialis 2215

Tikrojo pamaldumo ugdymas 24

Panašumas

Dieviškųjų Asmenų bendrystės ir žmonių tarpusavio brolybės panašumas 1878

Kaip atgauti panašumą? 734, 2572

Krikščionio panašumas į Kristų 1121

Krikštas ir panašumas į velykinį Kristaus slėpinį 1239

Krikštas suteikia panašumo į Dievą 1682

Kūrinių panašumas į Dievą 41

Ligonių panašumas į Kristų 1505

Ligonių patepimas ir panašumas į Kristaus kančią 1521, 1523

Penitentų panašumas į Kristų 1460

Šventimai ir panašumas į Kristų 1322, 1585

Žmogaus panašumas į Dievą 225, 705, 1604, 1701–1709, 2319, 2331, 2784

Papiktinimas

Ekonominiai ir visuomeniniai skirtumai kelia papiktinimą 1938

Jėzus papiktino fariziejus 589

Nusikalstantys papiktinimu 2287

Paleistuvavimas, pornografija ir prostitucija kaip papiktinimas 2353–2355

Papiktinimą gali sukelti įstatymai arba institucijos 2286

Papiktinimo apibrėžimas 2284

Papiktinimo sunkumas 2284–2285, 2326

Pareiga vengti papiktinimo 2489

Savižudybė kaip papiktinimas 2282

Paprastumas

Dievo paprastumas 202

Maldos paprastumas 2589, 2713, 2778

Papročių laisvė 2526

Parapija 2179, 2226

Pareiga

Būtinosios ginties pareiga 2265–2266, 2321

Dekalogas nurodo pagrindines žmogaus pareigas 2070, 2072

Gebėjimas skirti piliečių ir tikinčiųjų teises bei pareigas 912

Klusnumo valdžiai pareiga 1900

Pareiga dalyvauti visuomeniniame gyvenime 1913, 1916

Pareiga dirbti 2427

Pareiga gerbti asmenį 1907, 2432

Pareiga gerbti kito laisvę 1738

Pareiga ginti valstybę 2310

Pareiga kritikuoti valdžią už tai, kas kenkia žmogaus kilnumui ir bendrajam gėriui 2238

Pareiga leisti piliečiams įgyvendinti savąjį pašaukimą 1907

Pareiga rūpintis, kad būtų teisėtai naudojamasi teise į nuosavybę 2406

Pareiga rūpintis geresnėmis žmonių gyvenimo sąlygomis 1926

Pareiga teikiant informaciją tarnauti tiesai 2497

Pareiga tvarkyti ginklų gamybą ir prekybą 2316

Pareigos šeimai 2211

Piliečių pareigos 2238–2243

Pilietinės valdžios pareigos 2235–2237, 2498

Plėtojimasis apima visas socialines pareigas 1908

Prigimtinis Įstatymas – pareigų pamatas 1956, 1978

Tautų pareiga solidarizuotis 2439

Tėvų pareigos 2221–2231

Vaikų pareigos 2214–2220

Pasaulietiniai institutai 928–929, taip pat žr. Pašvęstasis gyvenimas

Pasaulietis

Pasauliečiai ir Valandų liturgija 1174–1175

Pasauliečiai vadovauja kai kuriems palaiminimams 1669

Pasauliečių apaštalavimas 864, 900, 2442

Pasauliečių dalyvavimas karališkojoje Kristaus tarnyboje 908–913, 943

Pasauliečių dalyvavimas Kristaus kunigystėje 901–903, 941

Pasauliečių dalyvavimas pranašiškoje Kristaus tarnyboje 785, 904–907, 942

Pasauliečių pašaukimas 898–900, 2442

Žodžio „pasaulietis“ reikšmė 897

Pasaulio pabaiga 1001

Pasaulis

Apvaizda vadovauja pasauliui 303, 395

Bažnyčia, „siųsta“ į visą pasaulį 782, 863, 2105

Dievo ir žmogaus santykis 212, 300

Keliai į Dievo pažinimą 31–34

Kristus – pasaulio Gelbėtojas 457–458, 608, 728, 1355

Naujasis pasaulis 655, 670, 916, 1042–1050

Pagalba gėriui ir pasaulio išganymui 799, 909, 928, 1941, 2044, 2438

Pasaulio atsiradimas 284–285

Pasaulio pabaiga 681, 1001, 1243

Pasaulis ir kūrimas 216, 295, 325, 327, 337–349, 760

Pasaulis ir nuodėmė 310, 402, 408, 2844, 2852–2854

Polinkių tvarkymas dėl pasaulio gerovės 2545, 2548

Sutaikytas pasaulis 620, 2748

Trečiasis pasaulis 2440

Žmogaus ir pasaulio santykis 373, 377

Pasirinkimas, sprendimas, išrinkimas

Išrinktoji tauta 60, 762

Jėzus reikalauja ryžtingo pasirinkimo 546

Krikšto malonė kaip išrinkimo malonė 1308

Palaima ir lemtingi moraliniai sprendimai 1723

Pasirinktas objektas ir veiksmų moralumas 1755

Pragaras kaip laisvas pasirinkimas 1033

Sąžinės sprendimas 1777, 1786–1789, 1799

Žmogaus laisvė rinktis 311, 1470

Pasiryžimas

Pasiryžimas atsilyginti ir atsilyginimo darbai 1491

Pasiryžimas daugiau nebenusidėti kaip penitento veiksmas 1451, 1490

Pasirodymas

Dievo, Jo gerumo, galios ir grožio pasirodymas 294, 707, 2519

Dievo Karalystės parodymas 570

Jėzaus Kristaus pasirodymas 486, 528, 535, 639, 660, 1224

Šventosios Dvasios pasirodymas 697, 951

Pasitikėjimas

Melas naikina pasitikėjimą 2486

Pasitikėjimas ateitimi 2115, 2547

Pasitikėjimas Dievo Žodžiu 215

Žmogaus pasitikėjimas Dievu 301, 304, 2086, 2115, 2119, 2828, 2836, 2861

Paskyrimas 257, 600, 1007, 2012, 2782, 2823

Paskutinė vakarienė

Atnašavimas ir Paskutinė vakarienė 1350

Bažnytinės bendruomenės, atsiradusios dėl Reformacijos, ir Paskutinė vakarienė 1400

Duona, vynas ir Paskutinė vakarienė 1412

Duonos laužymas ir Paskutinė vakarienė 1329

Eucharistija ir Paskutinė vakarienė 1337, 1366

Eucharistinės aukos įsteigimas ir Paskutinė vakarienė 1323

Naujosios Sandoros taurė ir Paskutinė vakarienė 612

Paskutinės vakarienės reikšmė 1329

Velykų atbaigimas Dievo karalystėje ir Paskutinė vakarienė 1166, 1403, 2816

Pasmerkimas

Aborto pasmerkimas 2322

Adomo nuodėmė ir žmonių pasmerkimas 402

Bedievystės pasmerkimas pirmu įsakymu 2118

Melagingas liudijimas ir nekaltojo pasmerkimas 2476

Nuodėmės pasmerkimas 1458

Nusidėjėlių pasmerkimas 1034

Paskutinis teismas ir pasmerkimas 1039

Pasmerkimo priežastis 1037

Politeizmo pasmerkimas 2112

Skilimų Bažnyčioje pasmerkimas 817

Svetimavimo pasmerkimas 2380

Valdžia ir besipriešinančiųjų pasmerkimas 1899

„Valgo ir geria sau pasmerkimą“ 1385

Pasninkas

Pasninkas kaip atgailos forma 1434, 1438, 2043

Pasninkas kaip Evangelijos Įstatymas 1969

Pasninkas kaip pasirengimas priimti Komuniją 1387

Pastangos

Krikščionių pastangos 1319, 2046

Misijinės pastangos 854

Pastangos santuokoje 2381, 2390

Pastangos visuomeniniame, socialiniame ir ekonominiame gyvenime 1913, 1940, 1947

Savitvarda kaip nuolatinių pastangų reikalaujantis darbas 2342

Skaistumo siekimas asmeninėmis pastangomis 2344

Šeimos pastangos 2208

Tikėjimo atsakas kaip pastangos 1102, 1428

Pastoracija

Bendra pastoracija mišrių santuokų šeimoms 1636

Dievo žodis maitina pastoracinius pamokslus 132

Parapijos pastoracija patikėta klebonui 2179

Pastoracinė Bažnyčios Magisteriumo pareiga 890

Pastoracinė nuovoka, būtina liaudiškajam pamaldumui palaikyti ir puoselėti 1676

Pastoracinės misijos tikslai 857

Vyskupų valdymas ir pastoracinė pareiga 886, 896, 927, 1560

Pašaukimas

Abraomo pašaukimas 762

Dievo pašaukimas ir Dešimt įsakymų 1962

Dievo pašaukimas ir malonė 2000

Dievo pašaukimas ir pašvęstosios mergelės ir našlės 922

Dievo pašaukimas ir žydų tauta 839

Dievo pašaukimas ir žmogus 29, 160, 545, 2461, 2566–2567

Dievo tautos kunigiškas pašaukimas 784

Evangelijos patarimai ir asmeninis pašaukimas 1974

Krikščioniškos šeimos pašaukimas 2205–2206

Kristaus mokinių pašaukimas šventumui ir evangelizacijai 1533, 1962

Kristus tobulai įvykdo Izraelio pašaukimą 539

Kvietimas ieškoti Dievo 30

Marijos pašaukimas 490

Pasauliečių pašaukimas 898–900, 2442

Pašaukimą įgyvendina gyvenimas Šventojoje Dvasioje 1699

Pašaukimas amžinajam gyvenimui 1998, 2820

Pašaukimas apaštalauti 863

Pašaukimas bendradarbiauti su Dievu 307

Pašaukimas bendrauti su Dievu 27, 44

Pašaukimas garbinti Dievą ir tarnauti Bažnyčiai 1121

Pašaukimas į dieviškąją palaimą 700, 1703, 1716–1724

Pašaukimas į mistinio kūno vienybę ir Eucharistija 1396

Pašaukimas į naująją Dievo tautą 804, 831

Pašaukimas į skaistumą 2337–2359

Pašaukimas į šventumą ir pasauliečiai 941

Pašaukimas meilei 1604, 2331, 2392

Pašaukimas santuokai 1603–1604, 1607, 2331

Pašaukimas Šventimams 1578

Pašaukimas tėvystei ir motinystei 2369

Pašaukimas vienybei su Kristumi 521, 542

Savo pašaukimą krikščionis įgyvendina Bažnyčioje 2030

Šventimų dieną gautas pašaukimas neišdildomas 1583

Vaikų pašaukimas 1656, 2226, 2232–2233

Visi žmonės šaukiami įžengti Karalystėn 543

Visuomenė būtina žmogaus pašaukimui įgyvendinti 1886

Visuomenė privalo sudaryti galimybę kiekvienam įgyvendinti savo pašaukimą 1907, 2461

Vyro ir moters pašaukimas Dievo plane 373

Žmogaus galutinis pašaukimas 1260

Žmogaus pašaukimą parodo Kristus 1701

Žmogaus pašaukimas į dieviškųjų Asmenų bendrystę ir tarpusavio brolybę 1878

Žmogaus pašaukimo bendruomeninis pobūdis 1878–1885

Žmogus yra pašauktas rodyti Dievą 2085

Žmonijos pašaukimas 1877

Žmonių pašaukimas – tapti Dievo įsūniais 1

Patarimas kaip Šventosios Dvasios dovana 1303, 1831

Patepimas

Kristus pateptas Šventąja Dvasia 438, 690

Patepimas Krikšto metu 1241, 1291

Patepimas Sutvirtinimo metu 1242, 1289, 1291, 1295, 1300

Patepimas Šventimų metu 1574

Patepimo aliejumi simbolis 695

Patepimo reikšmė 1293–1294

Šventosios Dvasios patepimo padariniai 91, 698, 786, 2769

Patirtis, patyrimas

Blogio patirtis 272, 1606

Dvasinio vadovavimo patirtis 2690

Krikščioniško gyvenimo patirtis 6, 2038

Nuodėmklausio patirtis žmonių reikaluose 1466

Patyrimo duomenų aiškinimasis 1788

Žmogiškų silpnybių patirtis 1550

Patriarchai

Pagarba patriarchams Senajame Testamente 61

Patriarchai – Bažnyčios šaknys 755

Žydų tautos patriarchai 839

Pavaduotojas

Vyskupai – Kristaus pavaduotojai 894, 1560

Pavaldumas

Atsisakymas pripažinti savo pavaldumą Popiežiui 2089

Pavaldumas Dievui 154, 341, 396, 1955

Pavaldumas teisėtai valdžiai 2239–2240

Pavydas 399, 1606, 1852

Pavydas – didžioji yda 2538–2540, 2553–2554

Pavyzdys

Apaštalų pavyzdys 76

Blogi pavyzdžiai ir jų padariniai 29, 1792

Geras pavyzdys – krikščionių pareiga 2188, 2472

Jėzus – sektinas pavyzdys 83, 520, 564, 618, 1011, 1351, 1694, 2470, 2722, 2862

Šventųjų pavyzdys 1173, 1195, 1697, 2683

Tėvų pavyzdys vaikams 1632, 1656, 2223

Vyskupai pašventina Bažnyčią savo pavyzdžiu 893–894

Pažadas

Amžinojo gyvenimo pažadas 2002

Dievo ištikimybė pažadams 212, 215 422, 1063

Dievo pažadai ir jų įvykdymas 484, 652, 1065, 2787

Dievo pažadas Abraomui 705–706

Dievo pažadas ir tikėjimo malda 2570–2579

Dievui duotas pažadas arba įžadas 2101–2103

Iškilmingas pažadas ir priesaika 2147, 2150, 2152

Izraelis – Dievo pažadų saugotojas 60

Jėzaus prisikėlimo pažadas ir jo įvykdymas 638, 653

Krikšto pažadas 1185, 1254, 1298

Palaiminimų pažadai 1716–1717, 1725, 1967

Pažadėtoji žemė 1222

Pažado dvasia 705–706

Santuokinis pažadas 1644

Šventosios Dvasios pažadas 715, 729, 1287

Viltis kaip tikėjimas Kristaus pažadais 1817

Pažanga

Žmogaus pažanga 2461

Pažinimas, supratimas

Gėrio ir blogio pažinimas 396, 1734

Kūrinijos kaip Dievo dovanos pažinimas 216, 283, 287

Pažinimas ir nusidėjėlio sąžinė 708, 1859

Sukurtosios ir nesukurtosios tikrovės pažinimas 2500

Tiesos pažinimas 74, 94, 851, 2822

Tikėjimo ir Katekizmo supratimas 23, 186

Žmogiškasis Dievo pažinimas 31–38, 40, 50, 158, 261, 286, 356, 2197, 2614

Žmogiškasis Kristaus pažinimas 428–429, 471–474, 1792, 2708, 2715

Pažinimo medis 396

Perdėtas pasitikėjimas savimi

Perdėtas pasitikėjimas savimi kaip nuodėmė prieš viltį 2091–2092

Pergalė

Bažnyčios pergalė prieš mirties galybę 552

Dievo pergalė prieš blogį pasaulio pabaigoje 677

Jėzaus pergalė prieš velnią 539, 2853

Kristaus pergalė prieš nuodėmę ir mirtį 411, 420, 654, 1505

Permaldavimas 1992, taip pat žr. Atpirkimas

Permaldavimo aukuras 433

Persekiojimas

Bažnyčios persekiojimas 675, 769, 1816

Kristaus persekiojimas 530

Petras (apaštalas)

Petras – Kristaus prisikėlimo liudytojas 641–642

Petras kaip apaštalų Galva 552, 765, 880–881

Petro išsigynimas ir atsivertimas 1429, 1851

Petro pareigos 552, 642, 881

Petro tikėjimas į Kristų 153, 424, 440, 442

Piktasis

Egzorcizmas – apsauga nuo piktojo kėslų 1673

Piktojo pavergti žmonės 409, 1707

Piktžodžiavimas

Jėzus buvo apkaltintas piktžodžiavimu 574

Ką reiškia piktžodžiauti 2148, 2162

Kam prieštarauja piktžodžiavimas? 2149

Piktžodžiavimo sunkumas 1031, 1756, 1856

Piliečiai

Bažnyčia ir piliečiai 2245

Bendrasis gėris ir piliečiai 1910

Darbas ir piliečiai 2433

Gyventojų prieaugio valdymas, valstybė ir piliečiai 2372

Karai ir piliečiai 2308

Kario tarnyba ir piliečiai 2310

Krikščionys kaip dangaus piliečiai 2796

Mainų teisingumas ir piliečiai 2411

Pareigos ir piliečiai 1915, 2238–2240, 2255

Religinė laisvė ir piliečiai 2107

Sekmadieniai ir piliečių teisė 2187

Teisės ir piliečiai 2273

Tėvynė ir piliečiai 2199

Valdžia ir piliečiai 1901, 2242

Viešasis gyvenimas ir piliečiai 1915

Visuomenė ir piliečių sveikata 2288

Visuomenė, santykiai ir piliečiai 2212–2213

Pilnatvė

Dievo karalystės pilnatvė 1042

Evangelijos patarimas kaip meilės pilnatvė 1974

Krikščioniško gyvenimo pilnatvė 5, 2013

Kristaus pilnatvė 423, 515

Kristuje yra moralinio įstatymo pilnatvė 1953

Kristus – viso Apreiškimo tarpininkas ir pilnatvė 65–67

Laiko pilnatvė 422, 484, 717–730, 744, 2598–2619

Malda laiko pilnatvėje 2598–2619

Meilė – Įstatymo pilnatvė 2055

Pinigai

Draudimas skolinti už palūkanas 2449

„Kas mėgsta pinigus, niekad nepasisotina pinigais“ 2536

Simonija 2121

Stabmeldystė ir pinigų kultas 2113, 2172, 2424

Pirmavaizdis

Eucharistijos pirmavaizdis 1335

Krikšto pirmavaizdis Senajame Testamente 1217–1222

Kunigystės pirmavaizdis Senajame Testamente 1544

Senosios Sandoros pirmavaizdis 1223

Pirmenybė, primatas, pirmumas

Dievo primatas 304

Kristaus pirmenybė 792

Popiežiaus primatas 882

Romos Bažnyčios pirmumas 834

Pirmgimis, pirmiena, pradžia

Išminčiai – pirmieji tautų atstovai 528

Kristus kaip užmigusiųjų pirmagimis 655

Marija – Bažnyčios pradžia 972

Šventosios Dvasios vaisiai kaip amžinosios garbės pirmiena 1832

Pyktis

Abelio nužudymas ir žmoguje glūdintis pyktis 2259

Aistros ir pyktis 1772

Blogis ir pyktis 1765

Pykčio apibrėžimas 2302

Pyktis ir Dievo meilė 208, 210

Pyktis kaip didžioji yda 1866

Plėtojimasis, augimas

Dvasinis augimas 1784

Plėtojimasis ir bendrasis gėris 1908

Tautų plėtojimasis 2315

Plėtra

Ekonominės veiklos plėtra 2426

Poilsis

Poilsio šabas Dekaloge 582, 2168–2173, 2189

Poilsis Viešpaties dieną 2184–2185, 2194

Pokylis

Atsivertimas ir šventinė puota 1439

Avinėlio vestuvių pokylis 546, 1244, 1335

Bendrystė su Dievu ir vestuvių pokylis 1027

Dangaus pokylis 1036, 1344

Eucharistinis pokylis 1390, 1391, 1397, 1408, 1617

Karalystės pokylis 1642, 1682, 2618, 2770, 2837, 2861

Nusidėjėliai ir mesijinė puota 589

Velykinis pokylis 1323, 1340, 1382–1401

Viešpaties diena ir kvietimas į Jo puotą 1166

Poligamija

Poligamija priešinga santuokinei bendrystei 2387

Poligamija prieštarauja vienodam vyro ir moters asmens kilnumui 1645, 2387

Poligamija Senajame Testamente 1610

Politeizmas 2112

Politika

Bažnyčios moralinis sprendimas politinės srities klausimais 2246

Malda už valstybės valdžią 1900

Pasipriešinimas politinės valdžios priespaudai 2243

Politinė bendruomenė ir Bažnyčia 2244–2246

Politinė valdžia turi neperžengti moralės tvarkos ribų 1923

Politinis spaudimas viešajai nuomonei 2499

Politinis valdymas ir bendrasis gėris 1901–1904, 2237

Skirtumas tarp tarnavimo Dievui ir tarnavimo valstybei 2242

Tikintieji pasauliečiai dalyvauja politiniame gyvenime 899, 2442

Žmogaus teisės ir politinė valdžia 2273

Popiežius 882

Dievo pagalba Popiežiui 892

Popiežiaus neklystamumas 891

Popiežiaus pareigos, galia ir valdžia 100, 882, 892, 937, 1463, 2034

Popiežius vienijasi su kiekviena švenčiama Eucharistija 1369

Vyskupų kolegija ir Popiežius 880–887, 895, 1559

Pora

Ištikimybė ir pora 2364

Nevaisingumas ir poros 2377, 2374

Poros dermė ir fizinis papildymas 2333

Santuoka ir pora 1603, 1624, 1636, 1642, 2363

Pornografija 2211, 2354, 2396

Pradėjimas

Kristaus pradėjimas 466, 496, 498, 505

Nekaltas prasidėjimas 490–493

Pradėjimas ir pagarba gyvybei 2270, 2273–2274, 2323, 2378

Pradėjimas ir teisė gyventi 2322

Pragarai

Kristus nužengė į pragarus 624, 631, 632–635

Žmogaus patekimas į pragarus 1035

Pragaras

Amžinas atskyrimas nuo Dievo kaip skaudžiausia bausmė 1035

Bažnyčios mokymas apie pragarą 1036

Mirtinoji nuodėmė užtraukia amžiną mirtį 1861

Pragaras kaip Dievo atsisakymo padarinys 1034

Pragaras kaip laisvas ir valingas nusigręžimas nuo Dievo 1037

Pragaro apibrėžimas 1033–1034

Pragaro vartai ir Bažnyčia 552, 834

Pranašas

Elijas – pranašų tėvas 2582

Jonas Krikštytojas – paskutinis pranašas 523, 719

Pranašai – Dievo meilės Izraeliui liudytojai 218

Pranašai – Dievo teisingumo liudytojai 2543

Pranašai skelbia apie Mesiją 522, 555, 702

Pranašų maldos reikšmė ir laikas 2584

Pranašų pareiga ir misija Izraelyje 64, 201, 522, 762, 1964, 2581, 2595

Pranašų žodžiai 2100, 2380

Šventosios Dvasios veikimas per pranašus 243

Pranašystė

Pranašystė apie kenčiantį Dievo tarną 601

Pranašystė apie Šventyklos sugriovimą 585

Pranašystė kaip dovana 2004

Pranešimas

Tiesos pranešimas 1886, 2488–2489, 2495, 2512

Visuomenės komunikavimo priemonės 906, 2492–2496

Prašymas

Išklausyti prašymus 2614

Prašymas kaip maldos forma 2588

Skirtingos prašymų formos 2629

Priėmimas, sutikimas, elgesys

Apreiškimo per tikėjimą priėmimas 35, 99

Atleidimo priėmimas 1989

Dieviškojo gyvenimo priėmimas 505

Dievo gailestingumo priėmimas 1847, 1991

Dievo malonės priėmimas 2001

Dievo meilės priėmimas 2712, 2792

Dievo žodžio priėmimas 839, 1719, 2030, 2086, 2835

Evangelijos priėmimas ir įkrikščioninimas 1229, 1247

Jėzaus žodžio priėmimas 528, 543, 764, 1967, 2835

Kaip elgtis su homoseksualais 2358

Kaip elgtis su kitu žmogumi 2519

Kaip elgtis su svetimšaliais 2241

Kaip elgtis su vargšais 2449

„Kas jus priima, tas mane priima“ 858

Malonės priėmimas 678, 682

Marijos priėmimas, sutikimas 148, 502, 2617

Vaikų pašaukimo priėmimas 2233

Priesaika

Atsisakymas prisiekti dėl menkų dalykų 2155

Jėzaus žodžiai: „Išvis neprisiekinėkite“ 2153

Melaginga priesaika 2150–2151

Priesaika ir Bažnyčios tradicija 2154

Priesaikos sulaužymas 2152, 2476

Priešas

Kūno mirtis kaip žmogaus „paskutinis priešas“ 1008

Mylėti savo priešus ir jiems atleisti 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 2647, 2844

Neapykanta priešui 1933

Žmogus artimui priešas 2259

Prietarai 2110–2111, 2138

Prievarta 1739, 2243, 2448

Prigimtis

Dieviškoji prigimtis

Dievas yra vienas savo prigimtimi 200, 202, 253

Dieviškosios prigimties vienybė 252, 650

Jėzaus dieviškoji prigimtis 449, 465, 503

Trejybė – vienos prigimties 245

Žmogus tapo dieviškosios prigimties dalininku 460, 1212, 1265, 1692, 1721, 1812, 1988, 1996

Žmogiškoji prigimtis

Bendruomenės labai artimos žmogaus prigimčiai 1882

Jėzaus žmogiškoji prigimtis 467–468, 470, 473, 503, 612

Kristus priėmė žmogiškąją prigimtį 461

Mirtinga žmogaus prigimtis 1008

Nuodėmė ir žmogaus prigimtis, linkusi į blogį 404–405, 407, 419, 978, 1250, 1426, 1707

Pašaukimas santuokai įrašytas pačioje žmonių prigimtyje 1603

Prigimtinis įstatymas ir žmogaus prigimtis 1955–1956

Valdžia remiasi žmogaus prigimtimi 1898

Visų žmonių vienoda prigimtis 1934

Žmogaus prigimčiai priklausančios teisės ir pareigos 2104, 2106, 2273, 2467

Žmogaus prigimties paskirtis 412

Žmogaus prigimties poreikis 1879, 1891

Žmogaus prigimties sužeidimas 1849

Žmogiškosios prigimties struktūra 365

Priklausomybė

Priklausomybė Kristui 1272, 1296, 2182

Priklausomybės Bažnyčiai suvokimas 1309

Prisikėlimas

Kristaus prisikėlimas žr. Kristus

Mirusiųjų prisikėlimas

Eucharistija – perėjimas iš mirties į gyvenimą 1524

Ką reiškia kūno prisikėlimas 990

Ką reiškia prisikelti 997

Kremavimas ir tikėjimas kūno prisikėlimu 2301

Kristaus atsimainymas kaip žmonių prisikėlimo ženklas 556

Kūnas ir siela prisikėlime 366

Laipsniškas prisikėlimo apreiškimas 992

Mirusiųjų prisikėlimą įvykdys Švenčiausioji Trejybė 989

Mirusiųjų prisikėlimo būdai 999, 1000

Mirusiųjų prisikėlimo laikas 1001, 1038

Nesupratimas ir pasipriešinimas, susiję su prisikėlimo iš mirusiųjų tikėjimu 996

Tikėjimas kūno prisikėlimu 988–1013

Tikėjimas kūno iš numirusių prisikėlimu – pagrindinis krikščionių tikėjimo elementas 991

Tikėjimas prisikėlimu remiasi tikėjimu į Dievą 993–995

Visų mirusiųjų prisikėlimas 998

Privatinė nuosavybė

Gėrybių visuotinė paskirtis ir privatinė nuosavybė 2402–2406, 2452

Pagarba privatinei nuosavybei 2409

Teisė į privatinę nuosavybę 2211, 2401, 2403, 2406, 2411

Procesija

Procesija – liaudiškojo maldingumo forma 1674

Procesija su konsekruotomis Ostijomis 1378

Profesinės paslaptys 2491

Profesinės sąjungos 2430

Prostitucija 2355

Protas

Nuodėmė yra veiksmas, priešingas protui 1872

Protas ir aistros 1767

Protas ir Dievo pažinimas 35–39, 47, 237, 286

Protas ir dorybės 1804, 1806, 2341

Protas ir leidžiami įstatymai 1902, 1976